การประชุมชี้แจงการทำสัญญารับทุนอุดหนุนทั่วไปและทุนบูรณาการวิจัย ปีงบประมาณ 2562 และการยื่นขอทุนอุดหนุนทั่วไปและทุนบูรณาการวิจัย ปีงบประมาณ 2563  

ด้วยฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยกองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น กำหนดจัดการประชุมชี้แจงการทำสัญญารับทุนอุดหนุนทั่วไปและทุนบูรณาการวิจัย ปีงบประมาณ 2562 และการยื่นขอทุนอุดหนุนทั่วไปและทุนบูรณาการวิจัย ปีงบประมาณ 2563  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจให้นักวิจัยได้รับการสนับสนุนทุนในปีงบประมาณ 2562 สามารถจัดทำสัญญารับทุนตามตัวชี้วัดที่ยื่นขอรับทุนผ่านระบบ NRMS   รวมทั้งการยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนฯในปีงบประมาณ 2563  ให้ได้รับการสนับสนุนโครงการวิจัยและงบประมาณที่สอดคล้องตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และสำนักงบประมาณกำหนดมากยิ่งขึ้น

 ในการนี้ จึงขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมฯ ในวันที่ 14 กันยายน 2561  เวลา 09.00 – 11.00 น.  ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี โดยตอบรับการเข้าร่วมการประชุมได้ที่ https://goo.gl/cdGbRW สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อคุณพัชรินทร์ พิทักษ์เขื่อนขันธ์ โทร. 42131, 043-203177, 098-1028390