เปิดรับสมัครนักวิจัยเข้าร่วมโครงการพัฒนานักวิจัยใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ 2562

ด้วยฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยกองบริหารงานวิจัย เปิดรับสมัครนักวิจัยเข้าร่วมโครงการพัฒนานักวิจัยใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ 2562 รายละเอียดตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 2421/2561 เรื่อง รับสมัครทุนสนับสนุนการวิจัย ตามโครงการพัฒนานักวิจัยใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ 2562 ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น
โดยผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ ขอให้จัดส่งแบบเสนอโครงการวิจัยฉบับเต็ม พร้อมแผ่น CD บันทึกข้อมูล จำนวน 1 แผ่น ผ่านฝ่ายวิจัย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ภายในวันที่ 17 กันยายน เพื่อเข้าที่ประชุมกรรมการวิชาการและวิจัยให้ความเห็นชอบและกลั่นกรอง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อคุณพัชรินทร์ พิทักษ์เขื่อนขันธ์   โทร. 42131, 043-203177, 098-1028390  Download แบบฟอร์มได้ที่ http://ora.kku.ac.th

แบบเสนอโครงการ

ประกาศรับสมัคร 2421-2561