เชิญส่งบทความและเข้าร่วมการประชุมวิชาการและงานสร้างสรรค์ ศิลปะ สถาปัตยกรรม: วิจัยและการสร้างสรรค์ ครั้งที่ 4

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร กำหนดจัดการประชุมวิชาการและงานสร้างสรรค์ ศิลปะ สถาปัตยกรรม: วิจัยและการสร้างสรรค์ ครั้งที่ 4 ในวันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2562 และกำหนดจัดงาน ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก เพื่อเป็นเวทีในการเผยแพร่ผลงานวิจัยทางศิลปะและผลงานสร้างสรรค์ของบุคลากร ศิลปิน นิสิตนักศึกษาทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย โดยภายในงานมีกิจกรรมประกอบด้วย การปาฐกถาพิเศษและการบรรยายจากผู้ทรงคุณวุฒิ การนำเสนอผลงานวิจัยทางศิลปะและผลงานสร้างสรรค์ การแสดงผลงานผลงานวิจัยทางศิลปะและผลงานสร้างสรรค์ ประกอบด้วย 4 กลุ่มผลงาน ได้แก่ 1. กลุ่มผลงานทัศนศิลป์และประยุกต์ศิลป์ 2. กลุ่มผลงานสถาปัตยกรรม, ผังเมือง, สถาปัตยกรรมภายใน 3. กลุ่มผลงานพาณิชย์ศิลป์และสิ่งประดิษฐ์ 4. กลุ่มผลงานดุริยางคศิลป์และศิลปะการแสดง ดังรายละเอียดในไฟล์ที่แนบมาพร้อม สำหรับคณาจารย์และนักศึกษาผู้ที่สนใจส่งบทความและเข้าร่วมประชุมสามารถลงทะเบียนและส่งผลงาน ภายในวันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2562 ชำระค่าลงทะเบียน ภายในวันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2562 (อัตราค่าลงทะเบียนส่งผลงาน นิสิต/นักศึกษา/ทั่วไป จำนวน 2,000 บาท ค่าลงทะเบียนเข้าร่วมงานนิสิต/นักศึกษา/ทั่วไป จำนวน 500 บาท/คน ) ส่งบทความแก้ไขฉบับสมบูรณ์ ภายในวันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม 2562 ตอบรับการนำเสนอ ภายในวันอังคารที่ 6 สิงหาคม 2562 สมัครเข้าชมงาน ภายในวันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2562 ทั้งนี้ท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.arch.nu.ac.th/creative/ และสอบถมได้ที่ นางสาวศรีอุรา เสือทะยาน (ผู้ประสานงาน) โทร 0-5596-2459, E-mail: architect.research@gmail.com
และเมื่อท่านได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมประชุมดังกล่าวโปรดขออนุมัติเดินทางตามสิทธิ์ผ่านหน่วยบุคคลได้โดยตรง (* *เมื่อท่านเข้าร่วมแล้วโปรดส่ง เอกสารประกอบการประชุมวิชาการพร้อมใบเกียรติบัตร ที่ศูนย์วิจัยฯ เพื่อกรอกข้อมูลการเข้าร่วมประชุมดังกล่าวใน CMU MIS ของท่านต่อไป * *)