แบบฟอร์มด้านการฝึกงาน และ วิทยานิพนธ์ สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม