ขอเชิญบุคลากรทุกท่าน ใช้สิทธิเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการพิจารณาให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ขอเชิญบุคลากรทุกท่าน ใช้สิทธิเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการพิจารณาให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 577/2559 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559 แต่งตั้งคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ รศ.ดร.ชูพงษ์ ทองคำสมุทร ตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559 ซึ่งจะครบวาระในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 นั้น คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จะดำเนินการสรรหาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การสรรหาคณบดี พ.ศ. 2558 โดยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ กำหนดวิธีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการพิจารณาให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ โดย วิธีดิจิทัล

ในการนี้ จึงขอเชิญบุคลากรคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ทุกท่าน ใช้สิทธิเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการพิจารณาให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ โดย วิธีดิจิทัล ด้วยตนเอง ในวันที่ 6 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 – 15.00 น. โดย Login เข้าอีเมลล์ kku.ac.th ของท่านที่ https://mail.kku.ac.th เพื่อเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการพิจารณาให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จำนวนไม่เกิน 2 ชื่อ ตามแบบที่คณะกรรมการสรรหาฯ กำหนด

https://mail.kku.ac.th