เปิดรับสมัครในรอบ Portfolio เริ่มรับสมัครวันที่ 1-15 ธันวาคม 2563

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นเปิดรับสมัครในรอบ Portfolio เริ่มรับสมัครวันที่ 9-18 ธันวาคม 2563 ผ่านทางเว็บไซต์ https://admissions.kku.ac.th