รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา (โครงการรับผู้มีความสามารถด้านการออกแบบ) ประจำปีการศึกษา 2560 – รายงานตัว 22 ถึง 24 พค. 60

ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  หลักสูตรปกติ  โดยวิธีพิเศษ  (โครงการรับผู้มีความสามารถด้านการออกแบบ)  ประจำปีการศึกษา  2560

รายงานตัวและขึ นทะเบียนการเป็นนักศึกษาผ่านเว็บไซต์ (http:reg.kku.ac.th)
ในระหว่างวันที่ 22 – 24 พฤษภำคม 2560 เท่านั้น

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา