ประกาศรับสมัครข้อเสนอโครงการวิจัย ตามโครงการพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ มช. – มข. ปีงบ 60 ถึง 31 กค. 60

มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีนโยบายพัฒนาความเข้มแข็งทางการวิจัยโดยนักวิจัยใหม่เป็นกลุ่มบุคลากรที่สำคัญในการขับเคลื่อนงานด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัยซึ่งต้องได้รับการสนับสนุนและการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพสามารถเผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติมากยิ่งขึ้นและเพื่อให้เกิดเครือข่ายทางการวิจัยระหว่างสถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่นและมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดทำข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่- มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2560 ขึ้นเมื่อวันที่25 พฤษภาคม 2560

ในการนี้ฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยกองบริหารงานวิจัย จึงประกาศรับสมัครทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ – มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2560 และใคร่ขอความอนุเคราะห์โปรดประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้บุคลากรในสังกัดที่สนใจและมีคุณสมบัติตามประกาศฯส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุน ตามโครงการดังกล่าว โดยเสนอผ่านหน่วยงานต้นสังกัดแล้วส่งไปยัง ผู้อำนวยการกองบริหารงานวิจัย (ชั้น2) สำนักงานอธิการบดี อาคาร2  ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2560  รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชาสัมพันธ์

ประกอบการประชาสัมพันธ์
แฟ้มแนบ :
1) ขอเชิญสมัครโครงการนักวิจัยรุ่นใหม่_2560.pdf
2) แบบเสนอโครงการวิจัย_มข.มช.2560.pdf
3) ประกาศ.pdf