กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ และวันนัดพบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ และวันนัดพบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560

ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2560

ณ ห้องประชุมใหญ่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ดูรายละเอียด