แนวปฏิบัติเกี่ยวกับหนังสือมอบอำนาจ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้กำหนดแนวปฏิบัติในการมอบอำนาจของมหาวิทยาลัยขอนแก่นในส่วนงานต่ง ๆ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย พร้อมได้กำหนดแบบพิมพ์สำหรับการเสนออธิการบดี หรือรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี ที่ได้รับมอบหมายในการดูแลงานด้านวิจัยและบริการวิชาการ ลงนามมอบอำนาจ และแบบพิมพ์หนังสือมอบอำนาจลักษณะต่าง ๆ ไว้เพื่อให้ส่วนงานปฏิบัติที่ถูกต้องตรงกัน

จึงขอแจ้งแนวปฏิบัติหนังสือมอบอำนาจ สามารถดาวน์โหลดแบบพิมพ์ได้ที่ https://ora.kku.ac.th