OPEN HOUSE 2017 และ เก็บข่าว btac โฮมภูมิ

แผนที่ งาน OPEN HOUSE 2017

รูปภาพกิจกรรม 16 สิงหาคม 2560

รูปภาพกิจกรรม 17 สิงหาคม 2560

รูปภาพกิจกรรม 18 สิงหาคม 2560

รูปภาพกิจกรรม 27 สิงหาคม 2560

— เนื้อหาที่ post ในหน้าแรกเก็บไว้

ขอเชิญเข้าชม โครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงาน Open House 2017- 15-31 สิงหาคม 2560 ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

.  . 

กำหนดการ โครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงานของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ Open House 2017
ระหว่างวันที่ 15 – 31 สิงหาคม 2560
แผนที่และภาพกิจกรรมแบ่งตามวันที่มีกิจกรรม

โครงการงานประชุมวิชาการเทคโนโลยีอาคารด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม 4th Building Technology Alliance Conference on Energy and Environment ครั้งที่ 4 ประจำปี 2560 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันที่ 14 กรกฎาคม 2560 


โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ โฮมภูมิ ครั้งที่ 3 ภูมิปัญญาสู่อนาคต: Wisdom for the Future คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 15-16 มิถุนายน 2560