ขอเชิญตอบแบบสำรวจลักษณะอันพึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตรุ่นปีการศึกษา 2558

แบบสำรวจลักษณะอันพึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รุ่นปีการศึกษา 2558 (สำเร็จการศึกษาในปี พ.ศ. 2559)

link = https://goo.gl/t3FwWf

ex 17 09 2017