ขอเชิญยื่นข้อเสนอโครงการส่งเสริมให้บุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาและเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility) ประจำปีงบประมาณ 2561

ขอเชิญยื่นข้อเสนอโครงการส่งเสริมให้บุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาและเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility) ประจำปีงบประมาณ 2561 ซึ่งวงเงินงบประมาณสนับสนุนประกบอด้วยค่าตอบแทนสำหรับอาจารย์/นักวิจัย ไม่เกิน 400,000 บาท และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยไม่เกิน 200,000 บาท โดยมี รอบระยะเวลาในการเสนอโครงการ 2 ครั้งคือ

รอบที่ 1 ภายใน 24 พฤศจิกายน 2560

รอบที่ 2 ภายใน 26 มกราคม 2560

สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเดิมเติมได้ตามเอกสารแนบ (รายละเอียดเพิ่มเติม)

หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวพรชวรัตน์ ฐานมั่น โทร 043 202 697 อีเมล์ ponchawarat.t@gmail.com