ตารางสอบปลายภาค ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2560

ตารางสอบปลายภาค ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2560
27 พฤศจิกายน – 22 ธันวาคม 2560

ประกาศตารางสอบ