ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการประจำปี 2561 BERAC9

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  ม.ธรรมศาสตร์ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการ ประจำปี 2561 (Built Environment Research Associates Conference, BERAC 9, 2018) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์ และแนวความคิดเกี่ยวกับผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ ผลงานการออกแบบ และผลงานวิทยานิพนธ์ โดยกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 20 กรกฎาคม 2561 ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิด   สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่  http://www.berac.org/index.html