ประชาสัมพันธ์ทุนนำเสนอผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการ การแสดงผลงานทางศิลปะ การออกแบบสถาปัตยกรรม นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ ในการประชุมวิชาการ นานาชาติในต่างประเทศ ประจำงวดที่ 3/2561

ฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยีได้แจ้งประชาสัมพันธ์ทุนนำเสนอผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการ การแสดงผลงานทางศิลปะ การออกแบบสถาปัตยกรรม นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ ในการประชุมวิชาการ นานาชาติในต่างประเทศ ประจำงวดที่ 3/2561 โดยมีกำหนดให้ผู้ที่จะเดินทางในระหว่างเดือนมีนาคม-เมษายน 2561 ยื่นเอกสารผ่านความเห็นชอบจากหน่วยงานต้นสังกัด ไปยังกองบริหารงานวิจัยภายใน 2 กุมภาพันธ์ 2561

ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดได้ที่ คลิ้ก