การรับสมัครทุนสนับสนุนการแลกเปลี่ยนอาจารย์ชาวไทยไปสอนและหรือวิจัย ณ ต่างประเทศ (Thai Visiting Scholar)

ตามที่กองวิเทศสัมพันธ์ ได้จัดทำประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่  2852/2560  ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561  ว่าด้วยเรื่อง การรับสมัครทุนสนับสนุนการแลกเปลี่ยนอาจารย์ชาวไทยไปสอนและหรือวิจัย ณ ต่างประเทศ (Thai Visiting Scholar) ประจำปีงบประมาณ 2561 เพื่อสนับสนุนอาจารย์ชาวไทยเดินทางไปสอน เป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ในระดับบัณฑิตศึกษาร่วมวิจัย และผลิตผลงาน Manuscript ดังรายละเอียดที่แนบ

ดังนั้น เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด กองวิเทศสัมพันธ์ จึงใคร่ขอประชาสัมพันธ์ทุนสนับสนุนการแลกเปลี่ยนอาจารย์ชาวไทยไปสอนและหรือวิจัย ณ ต่างประเทศ (Thai Visiting Scholar) ประจำปีงบประมาณ 2561 รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ หากมีผู้สนใจจะขอรับการสนับสนุน ขอความกรุณายื่นแบบคำขอรับทุนฯ พร้อมใบสมัครและเอกสารหลักฐานไปยัง กองวิเทศสัมพันธ์ อาคารพิมล กลกิจ ชั้น 4 หมดเขตรับสมัครงวดที่  2  ปีงบประมาณ 2561 วันที่ 12 มีนาคม  2561 ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่ website ของกองวิเทศสัมพันธ์ http://ird.kku.ac.th หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นายจรณ์ ส่งเสริม โทร.44402 โทรสาร: 043-202059 E-mail: jonson@kku.ac.th