ทุนสนับสนุนอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศเพื่อการสอนและหรือวิจัย (International Visiting Scholar)

ตามที่กองวิเทศสัมพันธ์ ได้จัดทำประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 2869/2560 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2550 ว่าด้วยเรื่อง ทุนสนับสนุนอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศเพื่อการสอนและหรือวิจัย (International Visiting Scholar) ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2551 ดังรายละเอียดที่แนบ

ดังนั้น เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ จึงใคร่ขอประชาสัมพันธ์ทุนสนับสนุนอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศเพื่อการสอนและหรือวิจัย (International Visiting Scholar) ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2561 หากคณะฯสนใจประสงค์จะขอรับการสนับสนุน ขอความกรุณายื่นแบบเสนอฯ พร้อมใบสมัครและเอกสารหลักฐานไปยัง สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ อาคารพิมล กลกิจ ชั้น 4 ทั้งนี้  หมดเขตรับสมัคร งวดที่ 2 ปีงบประมาณ 2561 วันที่ 12 มีนาคม 2561 สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นายจรณ์ ส่งเสริม โทร.44402 โทรสาร: 043-202059 และสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดและใบสมัครได้ที่หน้าเว็บไซด์ของกองวิเทศสัมพันธ์ https://ird.kku.ac.th/