สมศ.ประกาศให้ทุนอุดหนุนการวิจัยสำหรับนักวิจัยและนักวิชาการ ประจำปี 2561

สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ได้ประกาศให้ทุนอุดหนุนการวิจัยสำหรับนักวิจัยและนักวิชาการ ประจำปี 2561 ทุนละไม่เกิน 300,000 บาท/โครงการ โดยมีประเด็นการวิจัยเกี่ยวกับการประเมนเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา การพัฒนาผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา  การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา  ผู้สนใจสามารถส่งข้อเสนอโครงการวิจัยได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561 ณ ภารกิจวิจัยและจัดการความรู้ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สนง.รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน) อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 24 เลขที่ 128 ถนนพญาไท แขวงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ หรือสอบถามเพิ่มเติมที่ 0-2216-3955 ต่อ 226 คุณกิตติกันตพงศ์

คลิ้กดูรายละเอียด http://www.onesqa.or.th/th/contentdownload-view/905/1700/