การยื่นข้อเสนอเพื่อพิจารณาจัดสรรทุนวิจัยแบบบูรณการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2561

มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยกองบริหารงานวิจัย ฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี ได้ประกาศหลักเกณฑ์การพิจารณาจัดสรรทุนวิจัยแบบบูรณาการงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยจะพิจารณาอุดหนุนงบประมาณในการดำเนินโครงการวิจัยตามความเหมาะสมของเนื้องานและผลงานที่ได้รับ รายละเอียดและเงื่อนไขการยื่นข้อเสนอเพื่อขอรับทุนตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 102/2561) เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาจัดสรรทุนวิจัยแบบบูรณาการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2561 ลงวันที่ 15 มกราคม 2561

กองบริหารงานวิจัย ใคร่ขอความอนุเคราะห์คณะ/ หน่วยงาน ประชาสัมพันธ์การรับข้อเสนอโครงการวิจัยแบบบูรณาการฯ ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยยื่นข้อเสนอโครงการตามแบบฟอร์ม ที่กำหนด ไปยังกองบริหารงานวิจัย ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2561 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ (ดาวน์โหลดแบบฟอร์มข้อเสนอได้ที่ https://ora.kku.ac.th) หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่น.ส. งามจิตร กุดจอมศรี โทรศัพท์มือถือ 081-5469228 โทรศัพท์ภายใน 42762 E-mail: ngamchaitku@kku.ac.th

รายละเอียดเพิ่มเติม

ดาวน์โหลดแบบเสนอโครงการ