ทุนฝึกอบรมดูงาน ณ ประเทศอินเดีย

สำนักเลขาธิการแผนโคลัมโบ (CPS) เสนอให้ทุนแก่รัฐบาลไทยเพื่อส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ จำนวน 10 หลักสูตร ณ ปสาธารณรัฐอินเดีย  โดยแหล่งทุนรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่าง ๆ  รวมทั้งค่าเดินทางไป-กลับระหว่างประเทศ ผู้มีสิทธิ์สมัครทุนต้องมีอายุระหว่าง 25-45 ปี และมีความรู้ภาษาอังกฤษดี โดยจะต้องผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษที่จัดสอบโดยสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ (DIFA TES) หรือ ผลการสอบ TOEFL , IELTS หรือผลสอบอื่น ๆ  อย่างใดอย่างหนึ่ง โดยศึกษารายละเอียดการสมัครทุนได้ที่ www.mua.go.th หัวข้อแวดวงอุดมศึกษา หรือ โทร คุณพิทยา บูรณะรัช 0-2203-5000 ต่อ 43102