ประชาสัมพันธ์วิธีการดำเนินการตามมาตรฐาน Standard of Operation Procedures, SOP

สำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ได้ประชาสัมพันธ์วิธีการดำเนินการตามมาตรฐาน Standard of Operation Procedures, SOP ใหม่  โดยนักวิจัยสามารถดาวน์โหลดเอกสารเพื่อขอรับการพิจารณาได้จาก http:22eckku.kku.ac.th  และสามารถดูรายละเอียเพิ่มเติมได้จากเอกสารแนบ

 

ดาวนโหลดเอกสารเพิ่มเติม