ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการและงานสร้างสรรค์ระดับชาติ

สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ม.วลัยลักษณ์ กำหนดจัดการประชุมวิชาการและงาานสร้างสรรค์ระดับชาติ ครั้งที่ 1 : วิถีทรรศน์สถาปัตยกรรมและการออกแบบ ในวันที่ 23 มีนาคม 2561 ณ มหาวิยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช  จึงขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการดังกล่าวโดยมีค่าลงทะเบียน 500 บาท สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 075 672 511-12  ลงทะเบียนออนไลน์ http://cpad.wu.ac.th ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึง 15 มีนาคม 2561

 

รายละเอียดเพิ่มเติม