การเปิดรับข้อเสนอโครงการนวัตกรรมสำหรับเมืองและชุมชน ปี 2561

สำนักนวัตกรรมแห่งชาติ และกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดรับข้อเสนอโครงการนวัตกรรมสำหรับเมืองและชุมชน ประจำปี 2561 โดยแบ่งข้อเสนอเป็น 3 หัวข้อ ประกอบด้วย 1) เมืองแห่งนวัตกรรมสีเขียว 2) เมืองแห่งความเที่ยวเทียม 3) นวัตกรรมการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการพิจารณาข้อเสนอโครงการที่จะสามารถผลักดันไปสู่การใช้งานจริง เพื่อแก้ไขปัญหาในประเด็นท้ทายที่เกิดขึ้นในสังคมเมืองและชุมชน โดยเปิดรับข้อเสนอโครงการ ตั้งแต่ 14 กุมภาพันธ์ – 30 เมษายน 2561  ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://www.nia.or.th/citychallenge/greencity/