ขอเชิญเสนอชื่อผลงานและกิจกรรม เพื่อเข้าร่วมคัดเลือกจัดนิทรรศการในงานมหกรรม วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2561 ระดับภูมิภาค

               ฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี  โดยกองบริหารงานวิจัย ขอเรียนเชิญคณะ/หน่วยงานเสนอชื่อผลงานและกิจกรรม เพื่อเข้าร่วมคัดเลือกจัดนิทรรศการในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2561  ระดับภูมิภาค ณ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดสงขลา จังหวัดขอนแก่น และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย ” และเพื่อสร้างแรงบันดาลใจด้านวิทยาศาสตร์และกระจายโอกาสในการเข้าถึงการเรียนรู้สู่ประชาชนและเยาวชนในภูมิภาค ภายใต้หัวข้อ “จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยีสู่วิถีแห่งนวัตกรรม” ผู้สนใจสามารถจัดส่งชื่อผลงานและกิจกรรมได้ที่ https://goo.gl/forms/4NEiksLb2mWoPXLx1 ภายในวันที่ 11 พฤษภาคม 2561    โดยกองบริหารงานวิจัย จะแจ้งผลการพิจารณาคัดเลือกผลงานให้ทราบในภายหลัง   ทั้งนี้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คุณจินตนา  มูลตรี กองบริหารงานวิจัย โทรศัพท์ /โทรสาร 043 203178 โทรภายใน มข. 48189  หรือ อีเมล์ jintmo@kku.ac.th