ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุม/เสวนาวิชาการระดับชาติ

ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน สำนักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ พื้นถิ่นโขง ชี มูล ราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 3 “ถอดรื้อพรมแดนความรู้: ความท้าทายของสหวิทยาการในการพัฒนาท้องถิ่น โขง ชี มูล” ระหว่างวันที่ 25-26 ตุลาคม 2561 

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://ntbac2018.udru.ac.th/