ติดต่อ

ที่อยู่ :
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ถ.มิตรภาพ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002
โทรศัพท์ : 0 4330 6376 โทรสาร : 0 4330 6374
เบอร์โทรศัพท์มหาวิทยาลัย : 043-009700

Address :
Faculty of Architecture Khon Kaen University

Mittraphab Highway, Khon Kaen, 40002 Thailand
Tel. 0 4330 6376 Fax. 0 4330 6374

แผนที่ภาษาไทย

TEL. HOTLINE งานบริการการศึกษา 081 574 5933
TEL. HOTLINE งานวิจัยและบริการวิชาการ 080 317 7867
TEL. HOTLINE งานบริหารทั่วไป 085 007 5876
TEL. HOTLINE งานการเงิน หรือ งานแผน 089 710 2389

Google Map