การวิจัย บริการวิชาการ

ข้อมูลสรุปงานวิจัย บริการวิชาการ บทความตีพิมพ์ ปรับปรุง ธันวาคม 2562
ต้องการรายละเอียดข้อมูล : panuph@kku.ac.th

 

 

 

 

 

 

 

ตรวจสอบรายชื่อวารสารที่ปรากฏในฐานข้อมูล Scopus/ISI/TCI

– วารสารใน Scopus
Scopus, the largest abstract and citation database of peer-reviewed literature
ตรวจสอบรายชื่อวารสาร

– วารสารใน ISI web of knowledge
Web of Knowledge (formerly known as ISI Web of Knowledge) is an academic citation indexing and search service
ตรวจสอบรายชื่อวารสาร

– วารสารใน Thai-Journal Citation Index (TCI)
Thai-Journal Citation Index (TCI) Centre. ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย
ตรวจสอบรายชื่อวารสาร

– รายชื่อสำนักพิมพ์/วารสารที่ควรระมัดระวังในการตีพิมพ์
จากเว็บ Scholarly Open Access Critical analysis of scholarly open-access publishing
ตรวจสอบรายชื่อวารสาร

ระเบียบ/ประกาศ/หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย

ขั้นตอนดำเนินการวิจัย

แบบฟอร์มงานวิจัย

แหล่งทุนงานวิจัย

Links ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย

ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (National Research Management System : NRMS)
กองบริหารงานวิจัย

หมวดหมู่งานอื่นที่เกี่ยวข้อง

MOU วิเทศสัมพันธ์