รายงาน

รายงานประจำปีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายงานประจำปี 2558

รายงานเกี่ยวกับบุคลากร

รายงานผลการพัฒนาตนเอง รายบุคคล ธค. 59 ถึง พค. 60

รายงานด้านบริการวิชาการ วิจัย บทความตีพิมพ์

ข้อมูล สรุปงานวิจัย บริการวิชาการ บทความตีพิมพ์ update aug 2017