| ข้อมูล รายงาน |

รายงานประจำปีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายงานประจำปี 2558

รายงานเกี่ยวกับบุคลากร

รายงานผลการพัฒนาตนเอง รายบุคคล ธค. 59 ถึง พค. 60

รายงานด้านบริการวิชาการ วิจัย บทความตีพิมพ์

ข้อมูล สรุปงานวิจัย บริการวิชาการ บทความตีพิมพ์ update aug 2017

ข้อมูลจากการเจ้าหน้าที่

ประกาศคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คำสั่งคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ข้อมูลจากงานบริการการศึกษา

ข้อมูลบุคลากร

ผลการพัฒนาตนเองบุคลากร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น