การรับเข้า ปริญญาเอก

ปริญญาเอก (ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต) ประกอบด้วย 2 หลักสูตรดังนี้
1. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ (ปร.ด.)
Doctor of Philosophy (Architecture)

  • แบบ 1.1 และ 2.1 รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต
โครงสร้างหลักสูตร จํานวนหน่วยกิต
หลักสูตร แบบ 1.1 หลักสูตร แบบ 2.1
จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 48 48
1) หมวดวิชาบังคับ (ไม่นับหน่วยกิต) 18 12
2) หมวดวิชาบังคับ 6
3) หมวดวิชาเลือก 6
4) ดุษฎีนิพนธ์ 48 36

2. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวางแผนภาคและเมือง (ปร.ด.)
Doctor of Philosophy Program in Urban and Regional Planning

  • แบบ 1.1 และ 2.1 รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 58 หน่วยกิต
โครงสร้างหลักสูตร จํานวนหน่วยกิต
หลักสูตร แบบ 1.1 หลักสูตร แบบ 2.1
จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 58 58
1) หมวดวิชาบังคับ (ไม่นับหน่วยกิต) 4
2) หมวดวิชาบังคับ 13
3) หมวดวิชาเลือก 9
4) ดุษฎีนิพนธ์ 58 36

ดาวน์โหลดรายละเอียดหลักสูตร 

ติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ผู้ประสานหลักสูตร : คุณชุดาภา มาลีทิพย์วรรณ คลังแสง (chudakl@kku.ac.th) / กนิษฐา ประนม ( kanipr@kku.ac.th)33