เกี่ยวกับคณะ

 • ความเป็นมา

  ความเป็นมา
  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้ จัดตั้งขึ้นตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ระยะที่ 4 (พ.ศ.2520 -2524) และในแผนพัฒนาฯ ระยะที่ 5 (พ.ศ.2525 -2529) เพื่อตอบสนองความต้องการกำลังคนที่มีความรู้ ทางด้านวิชาชีพสถาปัตยกรรมให้ กับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยได้รับพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามประกาศในราชกิจจานุ เบกษาฉบับพิเศษ หน้าที่ 10 เล่มที่ 105 ตอนที่ 28 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2531 นับเป็นสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาแห่งแรกในส่วนภูมิภาคที่ผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์

  พรฎ. จัดตั้งคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

  สัญลักษณ์คณะ

  สีประจำคณะ :สีน้ำตาล
  วันสถาปนาคณะ :วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2531

  ******************************

  วิสัยทัศน์ :คณะแห่งความยั่งยืน (“Sustainable Faculty”)

  พันธกิจ :

  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์:

  1. การบริหารงาน (Administration)
  2. การสอน การเรียนรู้ (Teaching and Learning)
  3. การวิจัย (Research)
  4. การบริการวิชาการ (Knowledge Service)
  5. การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม (Culture Care)

  .
  จุดประสงค์

   หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร์ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับตามมาตรฐานสากล

  1. ผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ คือ
   • มีความสามารถในการสื่อสาร สร้างสรรค์ผลงาน ภายใต้ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นของสังคม และยุคสมัย
   • มีความสามารถในการพัฒนาตนเองและปรับเปลี่ยนเพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง โดยรอบที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา สามารถเรียนรู้ตลอดชีวิตได้ด้วยตนเอง
  2. ผลงานวิชาการได้รับการตีพิมพ์ เผยแพร่ในวารสารที่ได้มาตรฐานสากล
  3. สร้างความเข้มแข็งด้านการเงินให้กับคณะ(ด้วยงานวิจัยและบริการวิชาการ)
  4. บริหารจัดการองค์กรให้มีความคล่องตัวสูง

  .

  ค่านิยม

  • Integration : Efficiency : Good Governance
   บูรณาการ : ประสิทธิภาพ : ธรรมาภิบาล
  ปรับปรุงเมื่อ : 20 กันยายน 2559