เกี่ยวกับคณะ

ความเป็นมา

ความเป็นมา
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้ จัดตั้งขึ้นตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ระยะที่ 4 (พ.ศ.2520 -2524) และในแผนพัฒนาฯ ระยะที่ 5 (พ.ศ.2525 -2529) เพื่อตอบสนองความต้องการกำลังคนที่มีความรู้ ทางด้านวิชาชีพสถาปัตยกรรมให้ กับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยได้รับพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามประกาศในราชกิจจานุ เบกษาฉบับพิเศษ หน้าที่ 10 เล่มที่ 105 ตอนที่ 28 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2531 นับเป็นสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาแห่งแรกในส่วนภูมิภาคที่ผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์

พรฎ. จัดตั้งคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สัญลักษณ์คณะ

สีประจำคณะ :สีน้ำตาล
วันสถาปนาคณะ :วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2531


วิสัยทัศน์ : การอุทิศตนด้วยการออกแบบ (Devotion by Design)

พันธกิจ : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ดำเนินการในพันธกิจหลัก 3 ด้าน ได้แก่ 1) การเรียนการสอน 2) การวิจัย และ 3) การบริการวิชาการ พันธกิจรอง 1 ด้าน ได้แก่ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

ค่านิยม
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ขับเคลื่อนด้วยค่านิยม 3 ประการ ได้แก่
1. ธรรมาภิบาล (Good Governance)
2. การบูรณาการ (Integration)
3. การทำงานเป็นระบบ (Systematic Working)
เพื่อให้บุคลากรตระหนักถึงการดำเนินการด้วยหลักธรรมาภิบาลและการกำกับดูแลองค์การที่ดี และการมุ่งให้เกิดผลเชิงบูรณาการจากการดำเนินโครงการและกิจกรรมที่สามารถตอบสนองได้มากกว่า 1 พันธกิจ หรือสามารถนำผลการดำเนินการไปใช้ประโยชน์ต่อเนื่องได้ ซึ่งจะทำให้การบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ

  จุดประสงค์

    หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร์ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับตามมาตรฐานสากล

  1. ผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ คือ
    • มีความสามารถในการสื่อสาร สร้างสรรค์ผลงาน ภายใต้ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นของสังคม และยุคสมัย
    • มีความสามารถในการพัฒนาตนเองและปรับเปลี่ยนเพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง โดยรอบที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา สามารถเรียนรู้ตลอดชีวิตได้ด้วยตนเอง
  2. ผลงานวิชาการได้รับการตีพิมพ์ เผยแพร่ในวารสารที่ได้มาตรฐานสากล
  3. สร้างความเข้มแข็งด้านการเงินให้กับคณะ(ด้วยงานวิจัยและบริการวิชาการ)
  4. บริหารจัดการองค์กรให้มีความคล่องตัวสูง

.

ปรับปรุงเมื่อ : 20 กันยายน 2559