1.รายนามคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

 

ลำดับ

ชื่อ – สกุล

ดำรงตำแหน่ง

คำสั่งแต่งตั้ง

1

รองศาสตราจารย์ธิติ เฮงรัศมี 18 มิ.ย. 2531 – 17 มิ.ย. 2535 สภา มข. 15/2531
ลว. 23 มิ.ย. 2531

2

รองศาสตราจารย์ธิติ เฮงรัศมี 18 มิ.ย. 2535 -17 มิ.ย. 2539 สภา มข. 38/2535
ลว. 9 มิ.ย. 2535

3

รองศาสตราจารย์วีรวรรณ ศีติสาร 18 มิ.ย. 2539 – 17 มิ.ย. 2543 สภา มข. 40/2539
ลว. 17 มิ.ย. 2539

4

ผู้ช่วยศาสตาจารย์ธนู พลวัฒน์ 18 มิ.ย. 2543 -17 มิ.ย. 2547 สภา มข. 12/2543
ลว. 16  พ.ค. 2543

5

รองศาสตราจารย์ดำรงค์ หอมดี 18 มิ.ย. 2547 – 13 ก.ย. 2547 มข. 1880/2547
ลว. 10 มิ.ย. 2547
(รักษาราชการแทน)

6

รองศาสตราจารย์ธาดา สุทธิธรรม 14 ก.ย. 2547 – 13 ก.ย. 2551 สภา มข. 22/2547
ลว. 1 ก.ย. 2547

7

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทรงยศ  วีระทวีมาศ 14 ก.ย. 2551 – 13 ก.ย. 2555 สภา มข. 25/2551
ลว. 3 ก.ย. 2551

8

ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนสิชา เพชรานนท์ 14 ก.ย. 2555 -15 ก.ย. 2558 สภา มข. 24/2555
ลว. 10 ก.ย. 2555

9

ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนสิชา เพชรานนท์ 16 ก.ย. 2558 – 5 ต.ค. 2558 มข. 6140/2558
(ผู้รักษาการแทนคณบดี)
ลว. 10 ก.ย. 2558

10

รองศาสตราจารย์ชูพงษ์ ทองคำสมุทร 6 ต.ค. 2558 – 2 ก.พ. 2559 มข. 6853/2558
(ผู้รักษาการแทนคณบดี)

11

รองศาสตราจารย์ชูพงษ์ ทองคำสมุทร 3 ก.พ.2559 – 2 ก.พ.2563 มข. 577/2559
ลว. 3 ก.พ. 2559

12

รองศาสตราจารย์ชูพงษ์ ทองคำสมุทร 3 ก.พ.2563 – 2 ก.พ.2567 มข. 181/2563
ลว. 8 ม.ค. 2563

.
13

.
.
รองศาสตราจารย์กฤตภัทร  ถาปาลบุตร
.
3 ก.พ.2567 – 2 ก.พ.2571
.
มข. 538/2567
ลว. 17 ม.ค. 2567