2.โครงสร้างคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

 

คำสั่งแต่งตั้งผู้บริหาร

 1. คำสั่งแต่งตั้งคณบดี (มข.181/2563)
 2. คำสั่งแต่งตั้งรองคณบดีและผู้ช่วยคณบดีฝ่ายต่าง ๆ (มข.756/2563)
  – แต่งตั้งผู้รักษาการแทนผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา (มข.11804/2565)
 3. คำสั่งมอบอำนาจให้รองคณบดีและผู้ช่วยคณบดี ปฏิบัติการแทนคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (สถ.10/2563)
 4. คำสั่งแต่งตั้งหัวหน้าสาขาวิชาสถาปัตยกรรม ผังเมือง และการออกแบบ (มข.6384/2561)
 5. คำสั่้งแต่งตั้งหัวหน้าสำนักงานคณบดี (มข.1349/2565)
 6. คำสั่งแต่งตั้งหัวหน้างาน (มข.5939/2565)

ผู้บริหาร

รายชื่อ ตำแหน่ง
รศ.ดร.ชูพงษ์  ทองคำสมุทร คณบดี
ผศ.เขมโชต  ภู่ประเสริฐ รองคณบดีฝ่ายบริหาร
ผศ.พรสวัสดิ์  พิริยะศรัทธา รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
ผศ. ดร. ธนสิทธิ์ จันทะรี รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและวิจัย
อาจารย์ นรากร พุทธโฆษ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
อ.ดร.วรัฐ  ลาชโรจน์  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
อาจารย์ นรากร พุทธโฆษ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร
ผศ.ดร.สุรกานต์ รวยสูงเนิน หัวหน้าสาขาวิชาสถาปัตยกรรม ผังเมือง และการออกแบบ
นางพรรณี จรดอน ผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

กรรมการบริหารหลักสูตร

กรรมการบริหารหลักสูตร สถ.บ. สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์

 1. ผศ. พรสวัสดิ์ พิริยะศรัทธา (ประธานกรรมการ)
 2. ผศ. รท. อรรถ ชมาฤกษ์ (กรรมการ)
 3. ผศ. เขมโชต ภู่ประเสริฐ (กรรมการ)
 4. ผศ. สุกัญญา พรหมนารท (กรรมการ)
 5. ผศ. เบญจวรรณ์ ทัศนลีลพร (กรรมการ)

กรรมการบริหารหลักสูตร อบ.บ. สาขาวิชาการออกแบบ

 1. ผศ.ดร. ณัฏฐพงศ์ พรหมพงศธร (ประธานกรรมการ)

 2. ผศ. ชลวุฒิ พรหมสาขา ณ สกลนคร (กรรมการ)

 3. ผศ.ดร. สุรกานต์ รวยสูงเนิน (กรรมการ)

 4. ผศ.ดร. วาริน บุญญาพุทธิพงศ์ (กรรมการ)

 5. ผศ. ชิงชัย ศิริธร (กรรมการ)

 6. อ.ดร. รัตติกร ศิริขันธ์บุตรลา (กรรมการ)

 7. ผศ.ดร. ธนสิทธิ์ จันทะรี (กรรมการ)

 8. ผศ.ดร. สุภาพร อรรคโกมล (กรรมการ)

 9. ผศ. นิธิวดี ทองป้อง (กรรมการ)

 10. ผศ.ดร. ชนัษฎา จุลลัษเฐียร (กรรมการ)

 11. ผศ.ดร. สมหญิง พงศ์พิมล (กรรมการ)

 12. อ.ดร. ภาคินี เปล่งดีสกุล (กรรมการ)

 13. อ. อภิญญา อาษาราช (กรรมการ)

 14. อ.ดร. เกศินี ศรีสองเมือง (กรรมการ)

 15. อ.ดร. ขวัญหทัย ธาดา (กรรมการ)

 16. อ. พิชญ์ระวี สุรอารีกุล (กรรมการ)

 17. อ. อนรรฆณนท์ รักญาติ (กรรมการ)

กรรมการบริหารหลักสูตร ผ.ม. สาขาวิชาการวางแผนภาคและเมือง

 1. ผศ.ดร.ปัทมพร วงศ์วิริยะ (ประธานกรรมการ)

 2. รศ.ดร.มนสิชา เพชรานนท์ (กรรมการ)

 3. รศ.ดร.กฤตภัทร ถาปาลบุตร (กรรมการ)

 4. ผศ.ดร.พรณรงค์ ชาญนุวงศ์ (กรรมการ)

 5. อ.ดร.นิชา ตันติเวสส วงศ์วิริยะ (กรรมการ)

กรรมการบริหารหลักสูตร สถ.ม. สาขาวิชาเทคโนโลยีอาคาร

 1. ผศ.ดร.ชำนาญ บุญญาพุทธิพงศ์ (ประธานกรรมการ)

 2. รศ.ดร.ยิ่งสวัสดิ์ ไชยะกุล (กรรมการ)

 3. รศ.ดร.ชูพงษ์ ทองคำสมุทร (กรรมการ)

 4. รศ.ดร.สัญชัย สันติเวส (กรรมการ)

 5. ผศ.พรสวัสดิ์ พิริยะศรัทธา (กรรมการ)

 6. อ.นรากร พุทธโฆษ์ (กรรมการ)

 7. อ.ดร.ฐานันดร์ ศรีธงชัย (กรรมการ)

 8. อ.ดร.นิชากร เฮงรัศมี (กรรมการ)

กรรมการบริหารหลักสูตร สถ.ม. สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์

 1. ผศ.ดร.จันทนีย์ จิรัณธนัฐ (ประธานกรรมการ)

 2. รศ.ดร.นพดล ตั้งสกุล (กรรมการ)

 3. ผศ.ดร.สักการ ราษีสุทธิ์ (กรรมการ)

 4. อ.ดร.วรัฐ ลาชโรจน์ (กรรมการ)

 5. รศ.ดร.วารุณี หวัง (กรรมการ)

กรรมการบริหารหลักสูตร สถ.ม. สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม (ภาคปกติ/ภาคพิเศษ)

 1. ผศ. ดร. ธนสิทธิ์ จันทะรี (ประธานกรรมการ)
 2. ผศ.ดร.ชนัษฎา จุลลัษเฐียร (กรรมการ)
 3. ผศ.ดร.สุภาพร อรรถโกมล (กรรมการ)
 4. อ.ดร.ขาม จาตุรงคกุล (กรรมการ)
 5. อ.ดร.ณัฏฐพงศ์ พรหมพงศธร (กรรมการ)

กรรมการบริหารหลักสูตร ปร.ด. สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์

 1. รศ. ดร. วารุณี หวัง (ประธานกรรมการ)
 2. รศ.ดร.นพดล ตั้งสกุล (กรรมการ)
 3. ผศ.ดร.สักการ ราษีสุทธิ์ (กรรมการ)
 4. ผศ.ดร.จันทนีย์ จิรัณธนัฐ (กรรมการ)
 5. อ.ดร.วรัฐ ลาชโรจน์ (กรรมการ)

กรรมการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยบูรณาการเพื่อการออกแบบ สถาปัตยกรรม และการวางแผนภาคและเมือง

 1. ผศ.ดร.พรณรงค์ ชาญนุวงศ์ (ประธานกรรมการ)

 2. รศ.ดร.ชูพงษ์ ทองคำสมุทร (กรรมการ)

 3. รศ.ดร.ยิ่งสวัสดิ์ ไชยะกุล (กรรมการ)

 4. ผศ.ธนสิทธิ์ จันทะรี (กรรมการ)

 5. ผศ.ดร.ปัทมพร วงศ์วิริยะ (กรรมการ)

 6. ผศ.ดร.สมหญิง พงศ์พิมล (กรรมการ)