2.โครงสร้างคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

คำสั่งแต่งตั้งผู้บริหาร

 1. คำสั่งแต่งตั้งคณบดี (มข. 577/2559)
 2. คำสั่งแต่งตั้งรองคณบดีฝ่ายต่าง ๆ (มข.752/2559 และ มข.2894/2559)
 3. คำสั่งแต่งตั้งผู้ช่วยคณบดีฝ่ายต่างๆ (มข.753/2559)
 4. คำสั่งแต่งตั้งรองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและวิจัย (มข.764/2561)
 5. คำสั่งมอบอำนาจให้รองคณบดี และผู้ช่วยคณบดี ปฏิบัติการแทนคณบดี (สถ.27/2559)
 6. คำสั่งมอบอำนาจให้รองคณบดี ปฏิบัติการแทนคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (สถ.111-59)
 7. คำสั่งแต่งตั้งหัวหน้าสาขาวิชาสถาปัตยกรรม ผังเมือง และการออกแบบ (มข.6384/2561)
 8. คำสั่้งแต่งตั้งหัวหน้าสำนักงานคณบดี (มข.2958/2561)
 9. คำสั่งแต่งตั้งหัวหน้างาน (มข.4685/2561)
 10. คำสั่งแต่งตั้งหัวหน้างานการเงิน บัญชี และพัสดุ (สถ.132-59)

ผู้บริหาร

รายชื่อ ตำแหน่ง
รศ.ดร.ชูพงษ์  ทองคำสมุทร คณบดี
ผศ.เขมโชต  ภู่ประเสริฐ รองคณบดีฝ่ายบริหาร
ผศ.พรสวัสดิ์  พิริยะศรัทธา รองคณบดีคณบดีฝ่ายวิชาการ
ผศ.ดร.สัญชัย  สันติเวส รองคณบดีคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
ผศ. ดร. ธนสิทธิ์ จันทะรี รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและวิจัย
อ.ดร.วรัฐ  ลาชโรจน์  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
อาจารย์ นรากร พุทธโฆษ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร
ผศ.ดร.สุรกานต์ รวยสูงเนิน หัวหน้าสาขาวิชาสถาปัตยกรรม ผังเมือง และการออกแบบ
นางพรรณี จรดอน ผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

กรรมการบริหารหลักสูตร

กรรมการบริหารหลักสูตร สถ.บ. สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์

 1. ผศ. พรสวัสดิ์ พิริยะศรัทธา (ประธานกรรมการ)
 2. ผศ. รท. อรรถ ชมาฤกษ์ (กรรมการ)
 3. ผศ. เขมโชต ภู่ประเสริฐ (กรรมการ)
 4. ผศ.อธิป อุทัยวัฒนานนท์ (กรรมการ)
 5. อาจารย์ อานัติ วัฒเนสก์ (กรรมการ)
 6. อาจารย์ นิสรา อารุณี (กรรมการ)

กรรมการบริหารหลักสูตร สถ.บ. สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม

 1. ผศ.ดร.สุรกานต์ รวยสูงเนิน (ประธานกรรมการ)
 2. อ.ชลวุฒิ พรหมสาขา ณ สกลนคร (กรรมการ)
 3. ผศ.วาริน บุญญาพุทธิพงศ์ (กรรมการ)
 4. ผศ.ธนสิทธิ์ จันทะรี (กรรมการ)
 5. อ.เกศินี ศรีสองเมือง (กรรมการ)
 6. อ.กิตติวรรณ์ ไตรรัตนศิริชัย (กรรมการ)

กรรมการบริหารหลักสูตร ผ.ม. สาขาวิชาการวางแผนภาคและเมือง

 1. ผศ. ดร. พรณรงค์ ชาญนุวงศ์ (ประธานกรรมการ)
 2. รศ.ดร. รวี หาญเผชิญ (กรรมการ)
 3. ผศ.ดร.มนสิชา เพชรานนท์ (กรรมการ)
 4. ผศ. กฤตภัทร ถาปาลบุตร (กรรมการ)
 5. อ. ดร. พีร์นิธิ อักษร (กรรมการ)

กรรมการบริหารหลักสูตร สถ.ม. สาขาวิชาเทคโนโลยีอาคาร

 1. รศ.ดร.ยิ่งสวัสดิ์ ไชยะกุล (ประธานกรรมการ)
 2. รศ.ดร.ชูพงษ์ ทองคำสมุทร (กรรมการ)
 3. ผศ.ดร.ชำนาญ บุญญาพุทธิพงศ์ (กรรมการ)
 4. ผศ. พรสวัสดิ์ พิริยะศรัทธา (กรรมการ)
 5. อ.นรากร พุทธโฆษ์ (กรรมการ)

กรรมการบริหารหลักสูตร สถ.ม. สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์

 1. ผศ.ดร.นพดล ตั้งสกุล (ประธานกรรมการ)
 2. ผศ.ดร.ทรงยศ วีระทวีมาศ (กรรมการ)
 3. รศ. ดร. วารุณี หวัง (กรรมการ)
 4. อ. ดร. วรัฐ ลาชโรจน์ (กรรมการ)
 5. ผศ.ดร.สักการ ราษีสุทธิ์ (กรรมการ)
 6. อ. ดร. จันทนีย์ จิรัณธนัฐ (กรรมการ)

กรรมการบริหารหลักสูตร สถ.ม. สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม (ภาคปกติ/ภาคพิเศษ)

 1. ผศ. ดร. ธนสิทธิ์ จันทะรี (ประธานกรรมการ)
 2. ผศ.ดร.สุรกานต์ รวยสูงเนิน (กรรมการ)
 3. อ.ดร.สุภาพร อรรถโกมล (กรรมการ)
 4. อ.ดร.ขาม จาตุรงคกุล (กรรมการ)
 5. อ. ดร. ณัฏฐพงศ์ พรหมพงศธร (กรรมการ)

กรรมการบริหารหลักสูตร ปร.ด. สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์

 1. รศ. ดร. วารุณี หวัง (ประธานกรรมการ)
 2. ผศ.ดร.ทรงยศ วีระทวีมาศ (กรรมการ)
 3. ผศ.ดร.นพดล ตั้งสกุล (กรรมการ)
 4. อ. ดร. จันทนีย์ จิรัณธนัฐ (กรรมการ)
 5. ผศ.ดร.สักการ ราษีสุทธิ์ (กรรมการ)
 6. อ. ดร. วรัฐ ลาชโรจน์ (กรรมการ)

กรรมการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวางแผนภาคและเมือง

 1. รศ.ดร. รวี หาญเผชิญ (ประธานกรรมการ)
 2. ผศ. ดร. พรณรงค์ ชาญนุวงศ์ (กรรมการ)
 3. ผศ.ดร.มนสิชา เพชรานนท์ (กรรมการ)
 4. อ. ดร. พีร์นิธิ อักษร (กรรมการ)
 5. อ. ดร. นยทัต ตันมิตร (กรรมการ)