2.โครงสร้างคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

 

คำสั่งแต่งตั้งผู้บริหาร

รายการ คำสั่ง ลิ้งค์ที่แนบ
1. คำสั่งแต่งตั้งคณบดี มข.538/2567 https://kku.world/stgbv
2. คำสั่งแต่งตั้งรองคณบดีและผู้ช่วยคณบดีฝ่ายต่าง ๆ มข.1538/2567 https://kku.world/kbebz
3. คำสั่งมอบอำนาจให้รองคณบดีและผู้ช่วยคณบดี ปฏิบัติการแทนคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถ.13/2567 https://kku.world/1ba89
4. คำสั่งแต่งตั้งหัวหน้าสาขาวิชาสถาปัตยกรรม ผังเมือง และการออกแบบ มข.8557/2565 https://kku.world/d4h70
5. คำสั่งแต่งตั้งผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะ มข.1349/2565 https://kku.world/tt2jb
6. คำสั่งแต่งตั้งหัวหน้างาน มข.5939/2565 https://kku.world/gdg5w

รายชื่อ ตำแหน่ง
รศ.ดร.กฤตภัทร  ถาปาลบุตร คณบดี
ผศ.เขมโชต  ภู่ประเสริฐ รองคณบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล
ผศ.ดร.ปัทมพร วงศ์วิริยะ รองคณบดีฝ่ายแผนยุทธศาสตร์ ประกันคุณภาพ วิจัย และนวัตกรรม
อ.ดร.ฐานันดร์  ศรีธงชัย รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์
อาจารย์นรากร  พุทธโฆษ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล
อ.ดร.ภาคินี  เปล่งดีสกุล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและศิลปวัฒนธรรม
อาจารย์อรรคพล  ล่าม่วง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ศิษย์เก่าสัมพันธ์ และสื่อสารองค์กร
นางพรรณี  จรดอน ผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะ

 

 

กรรมการบริหารหลักสูตร

กรรมการบริหารหลักสูตร สถ.บ. สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์

 1. ผศ. พรสวัสดิ์ พิริยะศรัทธา (ประธานกรรมการ)
 2. ผศ. รท. อรรถ ชมาฤกษ์ (กรรมการ)
 3. ผศ. เขมโชต ภู่ประเสริฐ (กรรมการ)
 4. ผศ. สุกัญญา พรหมนารท (กรรมการ)
 5. ผศ. เบญจวรรณ์ ทัศนลีลพร (กรรมการ)

กรรมการบริหารหลักสูตร อบ.บ. สาขาวิชาการออกแบบ

 1. ผศ.ดร. ณัฏฐพงศ์ พรหมพงศธร (ประธานกรรมการ)

 2. ผศ. ชลวุฒิ พรหมสาขา ณ สกลนคร (กรรมการ)

 3. ผศ.ดร. สุรกานต์ รวยสูงเนิน (กรรมการ)

 4. ผศ.ดร. วาริน บุญญาพุทธิพงศ์ (กรรมการ)

 5. ผศ. ชิงชัย ศิริธร (กรรมการ)

 6. อ.ดร. รัตติกร ศิริขันธ์บุตรลา (กรรมการ)

 7. ผศ.ดร. ธนสิทธิ์ จันทะรี (กรรมการ)

 8. ผศ.ดร. สุภาพร อรรคโกมล (กรรมการ)

 9. ผศ. นิธิวดี ทองป้อง (กรรมการ)

 10. ผศ.ดร. ชนัษฎา จุลลัษเฐียร (กรรมการ)

 11. ผศ.ดร. สมหญิง พงศ์พิมล (กรรมการ)

 12. อ.ดร. ภาคินี เปล่งดีสกุล (กรรมการ)

 13. อ. อภิญญา อาษาราช (กรรมการ)

 14. อ.ดร. เกศินี ศรีสองเมือง (กรรมการ)

 15. อ.ดร. ขวัญหทัย ธาดา (กรรมการ)

 16. อ. พิชญ์ระวี สุรอารีกุล (กรรมการ)

 17. อ. อนรรฆณนท์ รักญาติ (กรรมการ)

กรรมการบริหารหลักสูตร ผ.ม. สาขาวิชาการวางแผนภาคและเมือง

 1. ผศ.ดร.ปัทมพร วงศ์วิริยะ (ประธานกรรมการ)

 2. รศ.ดร.มนสิชา เพชรานนท์ (กรรมการ)

 3. รศ.ดร.กฤตภัทร ถาปาลบุตร (กรรมการ)

 4. ผศ.ดร.พรณรงค์ ชาญนุวงศ์ (กรรมการ)

 5. อ.ดร.นิชา ตันติเวสส วงศ์วิริยะ (กรรมการ)

กรรมการบริหารหลักสูตร สถ.ม. สาขาวิชาเทคโนโลยีอาคาร

 1. ผศ.ดร.ชำนาญ บุญญาพุทธิพงศ์ (ประธานกรรมการ)

 2. รศ.ดร.ยิ่งสวัสดิ์ ไชยะกุล (กรรมการ)

 3. รศ.ดร.ชูพงษ์ ทองคำสมุทร (กรรมการ)

 4. รศ.ดร.สัญชัย สันติเวส (กรรมการ)

 5. ผศ.พรสวัสดิ์ พิริยะศรัทธา (กรรมการ)

 6. อ.นรากร พุทธโฆษ์ (กรรมการ)

 7. อ.ดร.ฐานันดร์ ศรีธงชัย (กรรมการ)

 8. อ.ดร.นิชากร เฮงรัศมี (กรรมการ)

กรรมการบริหารหลักสูตร สถ.ม. สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์

 1. ผศ.ดร.จันทนีย์ จิรัณธนัฐ (ประธานกรรมการ)

 2. รศ.ดร.นพดล ตั้งสกุล (กรรมการ)

 3. ผศ.ดร.สักการ ราษีสุทธิ์ (กรรมการ)

 4. อ.ดร.วรัฐ ลาชโรจน์ (กรรมการ)

 5. รศ.ดร.วารุณี หวัง (กรรมการ)

กรรมการบริหารหลักสูตร สถ.ม. สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม (ภาคปกติ/ภาคพิเศษ)

 1. ผศ. ดร. ธนสิทธิ์ จันทะรี (ประธานกรรมการ)
 2. ผศ.ดร.ชนัษฎา จุลลัษเฐียร (กรรมการ)
 3. ผศ.ดร.สุภาพร อรรถโกมล (กรรมการ)
 4. อ.ดร.ขาม จาตุรงคกุล (กรรมการ)
 5. อ.ดร.ณัฏฐพงศ์ พรหมพงศธร (กรรมการ)

กรรมการบริหารหลักสูตร ปร.ด. สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์

 1. รศ. ดร. วารุณี หวัง (ประธานกรรมการ)
 2. รศ.ดร.นพดล ตั้งสกุล (กรรมการ)
 3. ผศ.ดร.สักการ ราษีสุทธิ์ (กรรมการ)
 4. ผศ.ดร.จันทนีย์ จิรัณธนัฐ (กรรมการ)
 5. อ.ดร.วรัฐ ลาชโรจน์ (กรรมการ)

กรรมการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยบูรณาการเพื่อการออกแบบ สถาปัตยกรรม และการวางแผนภาคและเมือง

 1. ผศ.ดร.พรณรงค์ ชาญนุวงศ์ (ประธานกรรมการ)

 2. รศ.ดร.ชูพงษ์ ทองคำสมุทร (กรรมการ)

 3. รศ.ดร.ยิ่งสวัสดิ์ ไชยะกุล (กรรมการ)

 4. ผศ.ธนสิทธิ์ จันทะรี (กรรมการ)

 5. ผศ.ดร.ปัทมพร วงศ์วิริยะ (กรรมการ)

 6. ผศ.ดร.สมหญิง พงศ์พิมล (กรรมการ)