browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

การพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

โครงสร้างหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา และปริญญาเอก

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดการเรียนการสอนจำนวน 4 หลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2555 ดังนี้ ระดับปริญญาเอก 1.หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ …..–แบบฟอร์มการกรอกหลักสูตรใหม่ ระดับปริญญาเอก ระดับบัณฑิตศึกษา 1.หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ 2.หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาคาร 3.หลักสูตรการวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวางแผนภาคและเมือง …..–แบบฟอร์มการกรอกหลักสูตรใหม่ ระดับปริญญาโท

Categories: การพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน | Comments Off on โครงสร้างหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา และปริญญาเอก

รายละเอียดหลักสูตร ระดับปริญญาตรี

•  หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น) รายละเอียดหลักสูตรฯ ระดับปริญญาตรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประกอบด้วย 2 หลักสูตรดังนี้ ชื่อหลักสูตร 1. หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต ….สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)…….. “C l i c k” 2. หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต ….สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)……..“C l i c k”

Categories: การพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน | Comments Off on รายละเอียดหลักสูตร ระดับปริญญาตรี

รายละเอียดหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา(ป.โท) และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต(ป.เอก)

รายละเอียดหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา (ป.โท) • หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาคาร มคอ.2 สาขาวิชาเทคโนโลยีอาคาร • หลักสูตรการวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต มคอ.2 หลักสูตรการวางแผนภาคและเมือง • หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ มคอ.2 สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ . รายละเอียดหลักสูตร ระดับปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ป.เอก) • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ มคอ 2 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสถปัตยกรรมศาสตร์

Categories: การพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน | Comments Off on รายละเอียดหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา(ป.โท) และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต(ป.เอก)

ข้อมูลหลักสูตร

– ข้อมูลหลักสูตร – หลักสูตรโครงการพิเศษ

Categories: การพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน | Comments Off on ข้อมูลหลักสูตร

การเปิดหลักสูตรใหม่

– คู่มือการเปิดหลักสูตรใหม่

Categories: การพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน | Comments Off on การเปิดหลักสูตรใหม่