browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

วินัยนักศึกษา

• รางวัลนักศึกษาผู้มีความประพฤติดี จากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖

Stu-Buddhist association2013

• รางวัลนักศึกษาต้นแบบคนทำดี

Stu_Good behavior2013

Stu_Good dress2013

 • โปสเตอร์รณรงค์นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น

สวมหมวกนิรภัย

แต่งกายถูกระเบียบ

• แจ้งจากงานรักษาความปลอดภัย กองกลาง มหาวิทยาลัยขอนแก่น

การตั้งจุดตรวจป้องกันป้องปรามเหตุอาชญากรรมในเวลาวิกาล

• ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย

การจัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด (26 มิถุนายน) ประจำปี พ.ศ.2555

• ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย

เกณฑ์การตัดคะแนนความประพฤตินักศึกษา ฉบับที่ 1597/2551

• ประกาศสำนักงานคณะกรรมการควบเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ฉบับที่ ๓/๒๕๕๒

เรื่องการห้ามขายและบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในสถานศึกษาหรือบริเวณ “สถานที่ราชการ”

• ประกาศหลักเกณฑ์การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 382/2553 ลว. 19 มีนาคม 2553

• ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย

เครื่องแบบและเครื่องแต่งกายนักศึกษา พ.ศ.254