browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

วินัยนักศึกษา

ปีการศึกษา 2556

• รางวัลนักศึกษาที่แต่งกายสุภาพเรียบร้อย ประจำปีการศึกษา 2555 

นายชเยศ ศรีแก้ว
รหัสนักศึกษา 533200060-7
ชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์
มอบรางวัลในวันไหว้ครูฯ ประจำปีการศึกษา 2556
ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

 

• ผลการคัดเลือกนักศึกษาที่มีความประพฤติดี ประจำปีการศึกษา 2556 

นายชเยศ ศรีแก้ว
รหัสนักศึกษา 533200060-7
ชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์

หนังสือแจ้งผลการคัดเลือกฯ   

 

• โปสเตอร์รณรงค์นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น

- สวมหมวกนิรภัย

- แต่งกายถูกระเบียบ

• แจ้งจากงานรักษาความปลอดภัย กองกลาง มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

- การตั้งจุดตรวจป้องกันป้องปรามเหตุอาชญากรรมในเวลาวิกาล

• ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย

- การจัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด (26 มิถุนายน) ประจำปี พ.ศ.2555

• ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย

- เกณฑ์การตัดคะแนนความประพฤตินักศึกษา ฉบับที่ 1597/2551

• ประกาศสำนักงานคณะกรรมการควบเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ฉบับที่ ๓/๒๕๕๒

- เรื่องการห้ามขายและบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในสถานศึกษาหรือบริเวณ “สถานที่ราชการ”

• ประกาศหลักเกณฑ์การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่มหาวิทยาลัยขอนแก่น

- ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 382/2553 ลว. 19 มีนาคม 2553

• ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย

- เครื่องแบบและเครื่องแต่งกายนักศึกษา พ.ศ.254