คลังเก็บผู้เขียน: anuphan phanamorn

“ขอเชิญเสนอชื่อกรรมการประจำคณะ ประเภทแต่งตั้งจากคณาจารย์ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 15.00 น.”

“ขอเชิญเสนอชื่อกรรมการประจำคณะ ประเภทแต่งตั้งจากคณาจารย์ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 15.00 น.”

รายละเอียดแนบ

1. หนังสือขอเชิญเสนอชื่อกรรมการคณะ
2. รายชื่อผู้มีสิทธิ์เสนอชื่อ และผู้มีสิทธิ์ได้รับการเสนอชื่อ
3. ประกาศคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ฉบับที่ 8/2558 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาฯ
4. ข้อบังคับ มข. ว่าด้วยการสรรหากรรมการประจำคณะฯ พ.ศ.2549

 

ผลการจัดสรรเงินทุนการศึกษาสำหรับบุตรบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2557

ผลการจัดสรรฯ ตามลิงค์ที่แนบมานี้
http://personweb.kku.ac.th/e-administration/BackEnd/Program/Manage/ViewDocFile100.php?DOC_ID=1154770

ขอเชิญคณาจารย์และบุคลากรคณะทุกท่าน เข้าร่วมโครงการอบรม เรื่อง “การดูแลและป้องกันตนเองจากโรคที่เกิดจากการทำงาน” ในวันพุธที่ 14 มกราคม 2558 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องบรรยาย 1 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ขอเชิญคณาจารย์และบุคลากรคณะทุกท่าน เข้าร่วมโครงการอบรม เรื่อง “การดูแลและป้องกันตนเองจากโรคที่เกิดจากการทำงาน” ในวันพุธที่ 14 มกราคม 2558 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องเขียนแบบชั้น 1 อาคาร AR05 ( ใต้ห้องพักอาจารย์หลักสูตร ID) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

  เอกสารแนบ

 1. หนังสือเชิญและโครงการอบรม
 2. เอกสารประกอบการอบรม

ขอเชิญคณาจารย์และบุคลากรคณะทุกท่าน เข้าร่วมโครงการอบรม เรื่อง “การดูแลและป้องกันตนเองจากโรคที่เกิดจากการทำงาน” ในวันพุธที่ 14 มกราคม 2558 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องเขียนแบบชั้น 1 อาคาร AR05 ( ใต้ห้องพักอาจารย์หลักสูตร ID)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (บุคลากรภายใน มข. ที่มีผลการประเมินการปฏิบัติงานในระดับดีเด่น 3 ปี ติดต่อกัน) วันที่ 25 พฤศจิกายน 2557

ดาวน์โหลด

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา (รับสมัครเฉพาะบุคลากรภายใน มข. ที่มีผลการประเมินการปฏิบัติงานในระดับดีเด่น 3 ปี ติดต่อกัน) ตั้งแต่วันที่ 16 ต.ค. – 7 พ.ย.57

รายเอียดตามประกาศที่แนบมานี้ ดาวน์โหลด

ขอเชิญสมัครรับเลือกตั้ง และไปใช้สิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารชมรมพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2557

 1. ปฏิทินดำเนินการเลือกตั้ง (ประกาศฯ ฉบับที่ 2/2557)
 2. สถานที่เลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้ง (ประกาศฯ ฉบับที่ 4/2557)
 3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งฯ ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (ประกาศฯ ฉบับที่ 5/2557)
 4. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารชมรมฯ (ประกาศฯ ฉบับที่ 1/2557 และ 3/2557)
 5. หน้าที่ของกรรมการบริหารชมรมพนักงานมหาวิทยาลัย (ประกาศ มข. ฉบับที่ 1101/2551)
 6. รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริหารชมรมพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ประกาศฯ ฉบับที่ 7/2557)

เอกสารประกอบวาระการประชุมคณาจารย์คณะฯ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน (15 ตุ.ค. 2557 ) และ Workshop KKUMIS (19 พ.ย. 57)

http://architservice.kku.ac.th/wp-content/uploads/2014/10/15oct.jpg

เอกสารประกอบวาระการประชุมคณาจารย์คณะฯ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน (15 ตุ.ค. 2557 )

 1. 1/2558 (พ.ค. – ต.ค.) หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานฯ รอบประเมินที่ 1/2558
 2. 2/2558 (พ.ย. – เม.ย.) โดย รศ.ดร.ยิ่งสวัสดิ์ – เกณฑ์การประเมินด้านปริมาณงาน : การคิดภาระงานด้านวิจัยและบริการวิชาการ
 3. 2/2558 (พ.ย. – เม.ย.) โดย ผศ.ดร.ชูพงษ์ – เกณฑ์การประเมินด้านคุณภาพงาน
 4. คู่มือการใช้งาน KKU MIS : ดาวน์โหลด PDF, PowerPoint หรือเข้าใช้งานเลย https://mis.kku.ac.th/

Workshop KKU MIS

 1. ปม.1 : Link KKU MIS : https://mis.kku.ac.th/ (รายการที่นอกเหนือ “คำอธิบายหน่วยนับ” ไม่ต้องกรอกนะคะ)
  1. คู่มือการใช้งาน KKU MIS : ดาวน์โหลด PDF, PowerPoint
  2. คำอธิบายหน่วยนับ
  3. แจ้งปัญหาคำแนะนำการใช้งานระบบ
 2. ปม.2 : กรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มนี้ คลิกที่นี้
 3. นัดประชุม Workshop ครั้งที่ 2 วันที่ 12 ธันวาคม 2557 เวลา 13.30 – 15.30 น. ห้อง Lab คอมพิวเตอร์ชั้น 2
 4. แบบฟอร์ม excel 1/2558 ไฟล์สำรอง

ทุนการศึกษาสำหรับบุตรบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2557 ยื่นแบบเสนอขอรับทุนฯ ที่การเจ้าหน้าที่คณะ ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2557

ประกาศ มข. (ฉบับที่ 2148/2557) หลักเกณฑ์การจัดสรรทุนการศึกษาสำหรับบุตรฯ
http://202.28.92.125/E-Administration/Files.php?FN=401/1469.pdf

ดาวน์โหลดแบบขอรับทุนการศึกษาสำหรับบุตรฯ
http://202.28.92.125/E-Administration/Files.php?FN=401/1470.pdf

จรรยาบรรณ

เว็บไซต์จรรยาบรรณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

facebook  จรรยาบรรณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 1.  คู่มือจรรยาบรรณ มหาวิทยาลัย
 2.  พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2547
 3.  พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551
 4.   ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานของจรรยาบรรณที่พึงมีในสถาบันอุดมศึกษา
 5. ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย จรรยาบรรณของบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2555
 6. ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1729/2552) เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 7. คำสั่งสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น (ที่ 4/2558) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจรรยาบรรณ
 8.  คำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น 2655/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรประพฤติปฏิบัติตามจรรยาบรรณ ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
 9.  โครงการส่งเสริมจรรยาบรรณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ปีงบประมาณ 2553
 10.  แผนปฏิบัติการจรรยาบรรณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ปีงบประมาณ 2553
 11.  จรรยาบรรณวิชาชีพสถาปัตยกรรม พ.ศ.2558
 12.   เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับจรรยาบรรณวิชาชีพสถาปัตยกรรม
  จากวารสาร ACT (The Journal of Architect Council of Thailand)
  ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 เดือน เมษายน 2552
 13.  ประกาศผลการคัดเลือกผู้ประพฤติปฏิบัติตามจรรยาบรรณดีเด่น
  ในระดับคณะ/หน่วยงานของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีพุทธศักราช 2552
 14. โครงการส่งเสริมจรรยาบรรณคณะ ปีงบประมาณ 2558
 15. สื่อรณรงค์ส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  1. เรื่อง ปลุกจิตสำนึก เคารพสิทธิผู้อื่น https://www.youtube.com/watch?v=-S9c_VHhO-s
  2. เรื่อง จิตอาสา https://www.youtube.com/watch?v=edKMU1ZfnaM
  3. เรื่อง ตรงต่อเวลา https://www.youtube.com/watch?v=7nJIkGKZDdo
  4. เรื่อง ความซื่อสัตย์สุจริต https://www.youtube.com/watch?v=tqKVbYSd1wg
 16. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยจรรยาบรรณและการดำเนินงานด้านจรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2560 ประกาศ ณ วันที่ 6 กันยายน 2560

ผลการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง 11703-1704, 2156-2157 กำหนดวันรายงานตัว วันที่ 8-29 สิงหาคม 2557

ดาวน์โหลด