ข่าวเก่า

หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งตำแหน่งทางวิชาการ

1. เกณฑ์มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง มาตรฐานตำแหน่งวิชาการ

 1. เกณฑ์มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง มาตรฐานตำแหน่งวิชาการ

2. หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งตำแหน่งทางวิชาการ

 1. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.2560 ใหม่
 2. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ รองศาสตราจารย์พิเศษ และศาสตราจารย์พิเศษ พ.ศ.2550
 3. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้ง และถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2559 (ใหม่)
 4. ประกาศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1192/2549) เรื่อง ขั้นตอนและวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.2549
 5. ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1874/2559) เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอนเพื่อประกอบการพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ (ใหม่)
  พิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์
 6. ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1343/2559) เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเทียบตำแหน่งทางวิชาการ (ใหม่)
 7. สรุปสาระสำคัญการขอตำแหน่งทางวิชาการ เปรียบเทียบหลักเกณฑ์ ก.พ.อ. ฉบับปัจจุบัน และฉบับใหม่ พ.ศ.2560  (ใหม่)

3. บัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ

 1. บัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ

4. ภาระงานขั้นต่ำและแนวทางติดตามผลงานวิชาการ

 1. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ประกาศในราชกิจจาฯ เมื่อวันที่ 20 ส.ค.2558)
 2. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย มาตรฐานภาระงานและผลงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.2559 (ใหม่)
 3. ประกาศ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 18/2552) หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติตามมาตรฐานภาระงานทางวิชาการ และแนวทางการติดตามภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งวิชาการในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
 4. สรุปภาระงานขั้นต่ำและแนวทางติดตามผลงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งวิชาการในมหาวิทยาลัยขอนแก่น

5. เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ

 1. พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการการจ่ายเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการและผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร ซึ่งไม่เป็นข้าราชการ พ.ศ.2539
 2. พ.ร.ฎ. หลักเกณฑ์และวิธีการการจ่ายเงินประจำตำแหน่งข้าราชการและผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารซึ่งไม่เป็นข้าราชการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2550
 3. กฎ ก.พ.อ. การได้รับเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2556
 4. ข้าราชการ
 5. พนักงานมหาวิทยาลัย

6. แนวปฏิบัติ/ หนังสือเวียนเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

 1. มติที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ ครั้งที่ 1/2552 เกี่ยวกับการกำหนดระยะเวลาในการนำผลการประเมินการประเมินการสอนมาใช้ประกอบ การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการและการจัดทำเอกสารประกอบการสอน/เอกสารคำสอน
 2. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556
 3. หนังสือที่ ศธ 0509(2)/ ว 391 ลว.31 มี.ค.2555 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติในการเสนอผลงานประเภทตำรา และหนังสือเพื่อเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
 4. หนังสือที่ ศธ 0509(2)/ว 418 ลว. 14 พ.ค. 2557 เรื่อง ซักซ้อมแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการในวารสารอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์
 5. มติที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ครั้งที่ 2/2558 กำหนดแนวปฏิบัติการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ ** ใหม่ **

7. อื่นๆ

 1. ข้อมูลอาจารย์คณะที่มีระยะเวลาปฏิบัติงานเข้าข่ายขอตำแหน่งทางวิชาการ [PDF]    ข้อมูล ณ วันที่ 4 ก.พ.63  (ใหม่)
 2. ระบบติดตามการขอตำแหน่งทางวิชาการ
 3. PowerPoint หลักเกณฑ์การขอตำแหน่งทางวิชาการ โดยสรุป พ.ศ.2562
 4. การเขียน ก.พ.อ.03 และการจัดส่งผลงานทางวิชาการ** ใหม่ **
 5. ประกาศ กบม.มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 5/2558) เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการจ้าง เงื่อนไขการจ้าง พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างของมหาวิทยาลัย (เกี่ยวกับระยะเวลาการยื่นขอตำแหน่งวิชาการ และการไม่นับรวมระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติให้ลาศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติงานวิจัย และดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร สำหรับการยื่นขอตำแหน่งวิชาการ)** ใหม่ **

8. แบบฟอร์ม

 1. ก.พ.อ.03-ปรับปรุงใหม่ตามประกาศ ก.พ.อ.9-56
 2. บันทึกรับรองผลงานทางวิชาการ ใหม่
 3. แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ
 4. บันทึกรับรองการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ใหม่
 5. แบบฟอร์มการตรวจสอบและรับรองการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
 6. หนังสือแจ้งความประสงค์เรื่องการรับรู้ข้อมูล
 7. แบบฟอร์มบันทึกสำหรับยื่นเรื่องขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ใหม่