จรรยาบรรณ

เว็บไซต์จรรยาบรรณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

facebook  จรรยาบรรณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 1.  คู่มือจรรยาบรรณ มหาวิทยาลัย
 2.  พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2547
 3.  พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551
 4.   ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานของจรรยาบรรณที่พึงมีในสถาบันอุดมศึกษา
 5. ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย จรรยาบรรณของบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2555
 6. ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1729/2552) เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 7. คำสั่งสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น (ที่ 4/2558) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจรรยาบรรณ
 8.  คำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น 2655/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรประพฤติปฏิบัติตามจรรยาบรรณ ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
 9.  โครงการส่งเสริมจรรยาบรรณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ปีงบประมาณ 2553
 10.  แผนปฏิบัติการจรรยาบรรณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ปีงบประมาณ 2553
 11.  จรรยาบรรณวิชาชีพสถาปัตยกรรม พ.ศ.2558
 12.   เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับจรรยาบรรณวิชาชีพสถาปัตยกรรม
  จากวารสาร ACT (The Journal of Architect Council of Thailand)
  ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 เดือน เมษายน 2552
 13.  ประกาศผลการคัดเลือกผู้ประพฤติปฏิบัติตามจรรยาบรรณดีเด่น
  ในระดับคณะ/หน่วยงานของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีพุทธศักราช 2552
 14. โครงการส่งเสริมจรรยาบรรณคณะ ปีงบประมาณ 2558
 15. สื่อรณรงค์ส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  1. เรื่อง ปลุกจิตสำนึก เคารพสิทธิผู้อื่น https://www.youtube.com/watch?v=-S9c_VHhO-s
  2. เรื่อง จิตอาสา https://www.youtube.com/watch?v=edKMU1ZfnaM
  3. เรื่อง ตรงต่อเวลา https://www.youtube.com/watch?v=7nJIkGKZDdo
  4. เรื่อง ความซื่อสัตย์สุจริต https://www.youtube.com/watch?v=tqKVbYSd1wg
 16. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยจรรยาบรรณและการดำเนินงานด้านจรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2560 ประกาศ ณ วันที่ 6 กันยายน 2560