บริการ E-Service

 ขั้นตอนการใช้โปรแกรมการจองห้อง
 ตรวจสอบสถานะการใช้ห้องต่างๆ ภายในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
จองห้องประชุม ห้องบรรยาย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  

ขั้นตอนการใช้โปรแกรมการจองยานพาหนะ
จองยานพาหนะราชการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์