คลังเก็บผู้เขียน: anuphan phanamorn

วารสารวิชาการปีที่ 15 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2559)

 

 

 

 

 

 

 

 1. พลวัตของรูปแบบบ้านเรือนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
  Dynamics of House Styles in the Northeast of Thailand
  ธนิศร์ เสถียรนาม และนพดล ตั้งสกุล
  (Thanit Satiennam and Nopadon Thungsakul)
  .
 2. คุณค่าของเรือนโคราชในทัศนคติของผู้อยู่อาศัย
  The Value of Korat House towards the Attitude of Occupant
  การุณย์ ศุภมิตรโยธิน และวารุณี หวัง
  (Karun Suphamityotin and Warunee Wang)
  .
 3. พัฒนาการของเมืองและรูปแบบสถาปัตยกรรมในหลวงพระบางภายใต้อิทธิพลตะวันตกในยุคอาณานิคม
  Urban Development and Architectural Typologies in Luang Prabang under the Western Influences during the Period of Colonial State
  อณล ชัยมณี
  (Anon Chaimanee)
  .
 4. การสถาปนาพระมหาเจดีย์ต้นพุทธศตวรรษที่ 26 ในวัดสายหลวงปู่มั่น ภูริทัตตะเถระ
  The Establishment of Phra Maha Chedi in the Early 26th Buddhist Era in the Monastery of Luang Pu Man Bhuridatta Thera’s Lineage
  ภัทระ ไมตระรัตน์ และทรงยศ วีระทวีมาศ
  (Pattara Maitrarat and Songyot Weerataweemat)
  .
 5. แนวคิดสาธารณะของพื้นที่สาธารณะในเมือ
  Public Concepts of Urban Public Space
  ศุภชัย ชัยจันทร์ และณรงพน ไล่ประกอบทรัพย์
  (Supachai Chaijan and Narongpon Laiprakobsup)
  .
 6. การเชื่อมโยงทางกายภาพของผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตนเองได้ในชุมชนชนบทไทย:กรณีศึกษาตำบลเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น และตำบลสระแจง จังหวัดสิงห์บุรี
  Physical Connectivity of Self-Reliant Seniors in Thai Rural Community: Case Studies Tambon Khao Suan Kwang, Khon Kaen Province and Tambon Sra Chaeng, Singburi Province.
  วีรยา เอี่ยมฉ่ำ กำธร กุลชล และณรงพน ไล่ประกอบทรัพย์
  (Veeraya Iam-cham, Komthorn Kunchon and Narongpon Laiprakobsup)
  .
 7. การศึกษาพฤติกรรมเดินทางของผู้ใช้จักรยาน เพื่อหาแนวทางสนับสนุนให้เลือกใช้จักรยานในเขตเมืองขอนแก่น
  An Investigation of Cycling Behavior for Bike Use Policy in Khon Kaen City
  จักรรัฐ ผาลา และมนสิชา เพชรานนท์
  (Jakkarath Phala and Monsicha Bejrananda)
  .
 8. ทิศทางการขยายตัวของที่พักอาศัยประเภทบ้านแฝดโครงการบ้านเอื้ออาทรศิลา จังหวัดขอนแก่น
  The Expansion of Housing Units of Semi-Detached House: Baan Eua-Arthorn Sila Project, Khon Kaen Province
  ณัฐวดี ทัศโนทัย และจันทนีย์ จิรัณธนัฐ
  (Nuttawadee Tussanothai and Chantanee Chiranthanut)
  .
 9. การปรับปรุงฉนวนผนังยุ้งข้าวเพื่อลดการถ่ายเทความร้อนโดยการใช้วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร
  The Thermal Reduction Improvement of Traditional Granary Wall with Argricultural Residual
  ฤทธิชัย ศรีจวน และชูพงษ์ ทองคำสมุทร
  (Rittichai Srijuan and Choopong Thongkamsamut)
  .
 10. การสำรวจสภาวะสบายเชิงความร้อนของนักศึกษาในห้องไม่ปรับอากาศ
  Field Study of Thermal Comfort of University Students in Non-Air Conditioned Room
  สุดาภรณ์ สุดประเสริฐ
  (Sudaporn Sudprasert)
  .
 11. การศึกษาการถ่ายเทความร้อนผ่านผนังอาคาร กรณีศึกษา วัสดุไม้ประกอบพลาสติก
  A Study of Heat Transfer Through Building Walls: Case Study of Wood Plastic Composite
  อมลวรรณ แสนนวล ศุทธา ศรีเผด็จ และชนินทร์ ทิพโยภาส
  (Amonwan Saennual, Sutta Sripadej and Chanin Thipyophas)
  .
 12. การศึกษาเปรียบเทียบความสามารถในการจับฝุ่นละอองของพรรณไม้เลื้อย
  Comparision of the Ability to Capture Airbourne Dusts of Climbing Plants
  พาสินี สุนากร องอาจ ถาพรภาษี และพัชริยา บุญกอแก้ว
  (Pasinee Sunakorn, Ongarj Tapornpasi and Patchareeya Boonkorkaew)

วารสารวิชาการปีที่ 3 (1) /2547

หน้าปก pdf , jpg

ปกใน

บทบรรณาธิการ

สารบัญ

 

 

 

 

 

 

 1. วัฒนธรรมการนำออกแบบ : Designethnologie (design+ethnology)
  อ.ชลวุฒิ พรหมสาขา ณ สกลนคร

2. งานหัตถกรรมผู้ไท : การใช้วัสดุ ภูมิปัญญาและความสัมพันธ์กับวิถีชีวิตในเรือนผู้ไท
วาริน จันทศรี, ปิยาภรณ์ ธนานุภาพไพศาล และกุลศรี สุริยเดชสกุล

3. เคลือบขี้เถ้าไม้ยูคาลิปตัสจากเตาเผาบ้านดอนกลาง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย
ธนสิทธิ์ จันทะรี

4. เทคนิควิทยาการงานโครงสร้างอาคารบนพระนครคีรี จ.เพชรบุรี
เบญจวรรณ ทัศนลีลพร

5. ฝ้าขยะ
ประพันธ์พงศ์ จงปติยัตต์

6. ลานวัด : มิติทางกายภาพและสังคมของวัดในเมืองใหญ่และเมืองเล็กทางภาคเหนือของประเทศไทย
ดร.ปรานอม ตันสุขานันท์

 

 

วารสารวิชาการปีที่ 2 (1) /2546

 

 

 

 

 

 

 

 1. พัฒนาการเรือนกะเลิง กรณีศึกษาบ้านหนองหนาว อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร จุดเปลี่ยนทางสังคม วิถีชีวิต วัฒนธรรม และสถาปัตยกรรม
  อ.จันทนีย์ วงศ์คำ
  .
 2. แนวความคิดในการออกแบบสถาปัตยกรรมร่วมสมัยเพื่อการสร้างอัตลักษณ์ท้องถิ่น
  ดร.นพดล ตั้งสกุล
  .
 3. เทคนิคการใช้แสงธรรมชาติ อาคารพิพิธภัณฑ์แสดงภาพเขียนเขตร้อนชื้น
  อ.กุลศรี สุริยเดชสกุล
  .
 4. การระบายอากาศทางตั้ง
  ดร.ชำนาญ บุญญาพุทธิพงศ์
  .
 5. การพัฒนาผนังวัสดุธรรมชาติพื้นถิ่นเพื่อปรับปรุงสภาวะน่าสบายในอาคาร กรณีศึกษาอาคารเรียนไม่ปรับอากาศ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย
  อ.ชูพงษ์ ทองคำสมุทร
  .
 6. Manual for Organized Self-Help Housing Project in Thailand Small-Scale Self-Help Housing in Khon Kaen Municipality, Thailand
  Assistant Professor Warunee Phusanam
  .

วารสารวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 ปี 2545

 

 

 

 

 

 

 

 1. เซนและสวนภูมิทัศน์
  ดร.ทรงยศ วีระทวีมาศ
  .
 2. จิตสำนึกการประหยัดพลังงาน
  อ.ประพันธ์พงศ์ จงปติยัตต์
  .
 3. รูปแบบการจัดวาง SPACE ในอาคารตึกแถว กรณีศึกษา อาคารตึกแถวในภาคใต้ของประเทศไทย
  ดร.มนสิชา เพชรานนท์
  .
 4. การเปลี่ยนแปลงรูปแบบของอาคารพักอาศัยและปัจจัยทางสังคมที่เกี่ยวข้อง กรณีศึกษา บ้านเขวา อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น
  ดร.นพดล ตั้งสกุล
  .
 5. พัฒนาการและแนวทางของการใช้อิฐดินในการก่อสร้างในประเทศไทย
  อ.วารุณี ภูสนาม
  .

 

 

วารสารวิชาการปีที่ 15 (1) /2559

วารสารวิชาการปีที่ 15 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2559)

 

ปก

คำนำ สารบัญ บทบรรณาธิการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. แนวความคิดเรื่องสถานที่และปรากฏการณ์วิทยากับการศึกษางานสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น
  Concept of Place and Phenomenology in the Study of Vernacular Architecture
  อดิศร ศรีเสาวนันท์ และ วีระ อินพันทัง
  (Adisorn Srisaowanunt and Vira Inpuntung)
  .
 2. การออกแบบนิทรรศการการเรียนรู้อย่างมีปฏิสัมพันธ์แนวทางเพื่อส่งเสริมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้วยตนเองในพื้นที่สาธารณะ
  Interactive Display Design: A Guide to Encourage Self-Access English Learning Skill in Public Space
  ภัทราวดี ธงงาม
  (Pattarawadee Thongngam)
  .
 3. สถาปัตยกรรมพระไตรปิฏกและคติกษัตราธิราชพุทธศาสนาในรัชสมัยพระเจ้ามินดง
  Tripitaka Architecture and Buddhist Kingship in the Reign of King Mindon
  Pay Phyo Khaing และ ทรงยศ วีระทวีมาศ
  (Pay Phyo Khaing and Sonyot Weerataweemat)
  .
 4. สถานภาพผลงานวิชาการการศึกษาเรือนพื้นถิ่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
  The Status of Academic Outputs in Vernacular House Study in the Northeast of Thailand
  ธนิศร์ เสถียรนาม และ นพดล ตั้งสกุล
  (Thanit Satiennam and Nopadon Thungsakul)
  .
 5. เรือนแถวพื้นถิ่นในภูมิทัศน์ย่านประวัติศาสตร์ตลาดล่างถนนพระราม จังหวัดลพบุรี
  Vernacular Rowhouse in Historic Urban Landscape of Talad Lang Rama Street, Lopburi Province
  กุลพัชร์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา และ เกรียงไกร เกิดศิริ
  (Kullaphut Sene Na Ayuddhaya and Kreangkrai Kirdsiri)
  .
 6. ลักษณะเฉพาะของชุมชนและเรือนพื้นถิ่นไทลาวกรณีศึกษา เทศบาลตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
  Characteristics of Tai Lao Communities and Vernacular Houses : A Case Study in Chiang Khan District, Loei Province
  จิตรมณี ดีอุดมจันทร์, วันดี พินิจวรสิน และ อรศิริ ปาณินท์
  (Chitmanee Deeudomjant, Wandee Pinijvarasin and Ornsiri Panin)
  .
 7. อ่านใหม่-มองใหม่: สิ่งซึ่งเป็นหลักเป็นประธานพระนคร แลเป็นที่เฉลิมพระเกียรติยศกรุงศรีอยุธยา จากเอกสารพรรณนาภูมิสถานพระนครศรีอยุธยา
  Re-reading-Re-Interpreting: Sacred and Honorary Monuments and Statues of Ayuthaya City from the Description of Ayutthaya (Pannana Bhumi Sathan Phra Nakorn Sri Ayutthya)
  เกรียงไกร เกิดศิริ
  (Kreangkrai Kirdsiri)
  .
 8. การเปลี่ยนแปลงการใช้พื้นที่สาธารณะในเมืองเก่านครราชสีมา
  Changing of Uses of the Public Space in the Old District of Nakhon Ratchasima City
  นิธิ ลิศนันท์
  (Nithi Lisnund)
  .
 9. การปรับปรุงสภาพแวดล้อมและการเข้าถึงสถานีระบบขนส่งมวลชนทางราง: บทเรียนจากสถานีรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ บ้านทับช้าง กรุงเทพฯ
  Mass Transit Station Environments and Accessibility Improvements: Lessons Learned from Ban Thab Chang Airport Rail Link Station, Bangkok
  สุภาพร แก้วกอ เลี่ยวไพโรจน์
  (Supaporn Kaewko Leopairojana)
  .
 10. การวิเคราะห์คุณภาพอากาศภายในอาคารโดยการตรวจนับปริมาณแบคทีเรีย และเชื้อราในคลินิกหน่วยทันตกรรมผู้ป่วยนอก คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  The Indoor Air Quality Analysis of Microbial and Candida in OPD Dental Clinic, Faculty of Dentistry, Khon Kaen University
  จุติพร พนมบัวเลิศ, ชานิยา เหมือนตา และ ชูพงษ์ ทองคำสมุทร
  (Jutipond Phanombualert, Chaniya Muenta and Choopong Thongkamsamut)
  .
 11. การใช้เซลล์แสงอาทิตย์บนหลังคาอาคารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อการประหยัดพลังงาน
  Using Photovoltaic System on The Faculty of Architecture’s Building Rooftop in Khon Kaen University for Energy Conservation
  พรสวัสดิ์ พิริยะศรัทธา
  (Pornsawat Piriyasatta)
  .
 12. การวิเคราะห์คุณภาพงานบริการของผู้รับเหมาต่างจังหวัดในโครงการก่อสร้างพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  Analysis of Service Quality of Provincial Contractors in Construction Projects in North-Eastern Region Thailand
  กฤต โง้วธนสุวรรณ
  (Grit Ngowtanasuwan)

 

 

วารสารวิชาการ ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2558) ประจำปี 2558

ปก คำนำ สารบัญ

สารบัญ

บทบรรณาธิการ

เนื้อหา

 1. ภูมิทัศน์วัฒนธรรม : ความหมาย พัฒนาการทางแนวคิดและทิศทางการศึกษาวิจัย โดย อนุวัฒน์ การถัก และ ทรงยศ วีระทวีมาศ
  .
 2. องค์รวมของการตั้งถิ่นฐานและสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นที่อยู่อาศัยในลุ่มน้ำโตนเลสาบ จังหวัดเสียมเรียบ ราชอาณาจักรกัมพูชาดย อิสรชัย บูรณะอรรจน์ และ เกรียงไกร เกิดศิริ
  .
 3. ความเชื่อกับการก่อรูปหมู่บ้านและเรือนชาวกูย : กรณีศึกษาบ้านโนนสำโรง จังหวัดศรีสะเกษ โดย ธนานนท์ ลาโพธิ์ และ จันทนีย์ จิรัณธนัฐ
  .
 4. กรอบแนวคิดการออกแบบบ้านพักชั่วคราวสำหรับผู้ประสบภัยแผ่นดินไหว โดย นลินี รุดโถ และ สักการ ราษีสุทธิ์
  .
 5. ศิลปะกลองชัยมงคลภูมิปัญญาล้านนา สู่การออกแบบตกแต่งภายในศูนย์ศิลปะการแสดง โดย วันชัยยุทธ วงษ์เทพ
  .
 6. ความคาดหวังและความพึงพอใจของผู้ป่วยต่อสิ่งแวดล้อมกายภาพในหอออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่เพื่อหาแนวทางในการออกแบบปรับปรุง
  โดย อภิญญา ผสวัสดิ์ และ ธนัท วรุณกูล
  .
 7. การออกแบบวางผังบริเวณเพื่อปรับปรุงพื้นที่สวนสาธารณะสวนร่มเกล้ากัลปพฤกษ์ โดย เขมโชต ภู่ประเสริฐ
  .
 8. แนวทางการพัฒนากายภาพของชุมชนหัวเวียงใต้ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของสังคม  โดย สิทธิโรจน์ เลิศอนันต์พิพัฒน์ และ พงษ์สิน ทวีเพชร
  .
 9. การศึกษาสภาวะสบายของผู้มีรายได้น้อย : กรณีศึกษา โครงการบ้านมั่นคง ชุมชนโนนหนองวัด 2 โดย พงศ์ตะวัน นันทศิริ  และ สักการ ราษีสุทธิ์
  .
 10. การวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการก่อสร้างอาคารชุดในรูปแบบสัญญาออกแบบ-ประมูล-ก่อสร้าง  โดย สุกุลพัฒน์ คุ้มไพศาล และ สุรกานต์ รัตนวิฑูรย์

วารสารวิชาการ ฉบับที่ 14(1) 2558

ปก คำนำ สารบัญ

 1. หมู่บ้านไต บริบทของ “เฮือนไต” กับการท่องเที่ยวเชิงสถาปัตยกรรม  อิสรา กันแตง
  .
 2. เฮือนไตในลุ่มน้ำโขง : ไทย ลาว เมียนม่าร์  สืบพงศ์ จรรย์สืบศรี
  .
 3. ปัจจัยที่ส่งผลต่อสำนึกในถิ่นที่ในย่านการค้าเก่าเมืองอุบลราชธานี    ดนัย นิลสกุล และนพดล ตั้งสกุล
  .
 4. การจัดทำแนวทางอนุรักษ์และฟื้นฟูชุมชนดั้งเดิมด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม กรณีศึกษาชุมชนริมน้ำจันทบูร  กุสุมา  บุญกาญจน์ และชูวิทย์  สุจฉายา
  .
 5. การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากขี้เลื่อยไม้ยางพารา  ตระกูลพันธ์  พัชรเมธา
  .
 6. ชุมชนผลิตหม้อดินเผาบ้านพันหลวงเมืองหลวงพระบาง :  การคงอยู่ในภาวะใกล้ดับสูญ  ณัฎฐพงศ์ พรหมพงศ์ธร
  .
 7. แนวทางการดัดแปลงโรงจอดรถอาคารพักอาศัยในโครงการจัดสรรเพื่อศึกษาการใช้พลังงาน  อธิพร  ปรียาวงศากุล และชนิกานต์  ยิ้มประยูร
  .
 8. นวัตกรรมบานเกล็ดพลังงานแสงอาทิตย์  ประพันธ์พงศ์ จงปติยัตต์   วิชิต  คลังบุญครอง
  .
 9. ประสิทธิภาพวัสดุและการเว้นช่องว่างเพื่อการลดความร้อนด้วยระแนงแนวนอน  สันติภาพ  เพียนอก และชำนาญ บุญญาพุทธิพงศ์

 

วารสารวิชาการปีที่ 13 ปี 2557

ปก ปกใน คำนำ สารบัญ 

 1. หลักการทางวิทยาศาสตร์ของคติความเชื่อด้านที่ตั้งอาคารและสภาพแวดล้อมในการก่อสร้างเรือนพักอาศัยพื้นถิ่นอีสาน    : ยง บุญอารีย์ และชูพงษ์ ทองคำสมุทร
  .
 2. การพัฒนาพิพิธภัณฑ์มีชีวิตในย่านหน้าทอน เกาะสมุย  : ชมพูนุท คงพุนพิน
  .
 3. สถานภาพผลิตภัณฑ์ในวิถีสังคมใหม่ และแนวการสอนการออกแบบผลิตภัณฑ์   : ปัญญา เทพสิงห์
  .
 4. การรับรู้ที่ว่างและสภาพแวดล้อมโดบการแสดงออกผ่านทางการวาดภาพระบายสีของคนตาบอด  : สัญชัย  สันติเวส
  .
 5. การวิเคราะห์ลวดลายขิดบายศรีโดยใช้หลักการ Shape Grammars อิทธิพล สิงห์คำ
  .
 6. พิชิตอุปสรรคทางการเงินเพื่อนวัตกรรมด้านพลังานในงานสถาปัตยกรรม สิงห์ อินทรชูโต
  .
 7. ประสิทธิผลการทำความเย็นด้วยการระเหยของน้ำ : หลังคาเขียว แสงทิพย์ นิรุตติรักษ์ และอรรถจน์ เศรษฐบุตร
  .
 8. อิทธิพลของรูปทรงอาคารและทิศทางต่อภาระการทำความเย็นของอาคาร กรณีศึกษาจังหวัดขอนแก่น  อวิรุทธ์ กัลยา
  .
 9. การเปลี่ยนแปลงภาระการทำความเย็นของอาคารสำนักงานที่มีผลมาจากชนิดของวัสดุและอัตราส่วนพื้นท่ช่องเปิดต่อพื้นที่ผนังอาคารกรณีศึกษา : จังหวัดขอนแก่น ชูพงษ์ ทองคำสมุทร
  .
 10. การระบายอากาศโดยธรรมชาติร่วมกับการใช้มวลอุณหภาพในอาคารพักอาศัยเพื่อการประหยัดพลังงาน : ภัชราวดี ขุนทอง และชนิกานต์ ยิ้มประยูร

 

วารสารอีสาน-สถาปัตย์ 2540

ปก คำนำ สารบัญ

จาก”ธาตุ” ถึง “ธรรมาสน์”  : วิโรฒ ศรีสุโร

การอนุรักษ์สิม (โบสถ์) รุ่นเก่าที่สุดในภาคอีสาน : ผศ.ดร.ธาดา สุทธิธรรม

การจัดองค์กรภายในบริษัทแลการปฏิบัติวิชาชีพสถาปัตยกรรม : นิสิต ศรีจามร

แผนแม่บทพัฒนาบึงหนองโคตร   : ธรรมวัฒน์ อินทจักร

สถาปนิกสัญจร พื้นถิ่นอินเดีย : วิวัฒน์ วอทอง

ประสบการณ์ไปฝึกงานทีออสเตรเลีย : จารุพงษ์ แร่ทอง

ครั้งแรกของการออกแบบศาลาไทย  : ผศ.ดร.ธาดา สุทธิธรรม

“HOTEL” : ณัฐกร สิทธิยศ และยุพิน พันธุ์เสือ

“BASOLICA (ศาล)” : พูนรัศมี  รัตนรามา และวิมลศิริ แก้วศิริ

จาก WRIGHTIAN สู่..บ้านอวกาศ : จตุพล วงศ์คำ และวรพล เจนถาวร

วารสารอีสาน-สถาปัตย์ 2535

ร้อยพันปัญหาในงานก่อสร้าง

วิทยานิพนธ์ ปี 2535

– โรงเรียนนักกีฬา จังหวัดขอนแก่น :  นรากร พุทธโฆษ์

– ศูนย์วิจัยและทดลองพลังงาน จังหวัดขอนแก่น : รวี เครือน้ำคำ

– โรงพยาบาลจิตเวช : รัศมี โคตรวิถี

– สถานเอกอัครราชทูตสปน ประจำประเทศไทย : สิริลักษณ์ เตชาเสถียร

– โรงเรียนสอนคนตาบอด : ภัทรพล ศิวเสน

– สถาบันดนตรี และนาฎศิลป์  : กฤษดา สุวรรณ

– ศูนย์ส่งเสริมศิลปะมวยไทย  : ศรีวิไล ธีรสุนทรพล

– โรงแรมตากอากาศอแควเรียม จ.กระบี่ : มนต์ชัย อัชชพันธุ์

– ศูนย์ศิลปะและวัฒนธรรมพื้นบ้านอีสาน : สุวัฒน์ ธนยงพิบูล

– สถานพักผ่อนและฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ : เจษฎา ส.จุฑามณี

– หอภาพยนตร์แห่งชาติ : จักรพงษ์ โชคกิจการ

– ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวภูมิภาคอินโดจีน : จรัณวัต เตชะคุปต์

– พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : ธวัช เจริญวุฒิธรรม

– พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาแห่งประเทศไทย  : พัฒนศักดิ์ สิงห์ทอง

– ศูนย์ศิลปะแห่งชาติและเยาวชน จ.ขอนแก่น  : จีระชาติ จงสมชัย

– สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ : ปิยะ วีระไวทยะ

– สถาบันดนตรี กรุงเทพฯ  : ปิยาภรณ์ ธนานุภาพไพศาล

– ศูนย์ศิลปะร่วมสมัยภาคพื้นอินโดจีน : กิตต์ มักการุณ

– ศูนย์อัญมณี   : ปฏิมา เตชารัฐ