ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมชี้แจงกรอบการวิจัย สวก. ประจำปีงบประมาณ 2563

ด้วย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก.ได้กำหนดจัดการประชุม การประชุมชี้แจงกรอบการวิจัย สวก. ประจำปีงบประมาณ 2563 ในวันที่ 23 เมษายน 2562  ณ ห้องคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานครฯ ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดกำหนดการ และลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ตามลิ้งค์แนบท้าย

เอกสารรายละเอียด

 

ประกาศรับข้อเสนอกิจกรรมบริหารจัดการโครงการวิจัย และการรับข้อเสนอกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย การถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมการวิจัย : โครงการชุมชนไม้มีค่า

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) มีความประสงค์ที่จะสนับสนุนทุนอุดหนุนการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยโครงการวิจัย และสนับสนุนให้หน่วยงานต่าง ๆ นำองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมจากผลการวิจัยที่มีอยู่ ไปใช้ประโยชน์ โดยถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมการวิจัยให้กับชุมชนที่เข้าร่วมโครงการชุมชนไม้มีค่า เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต ลดความยากจนของประชาชนอย่างยั่งยืน เพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งเป็นการเพิ่มพื้นที่ป่าให้กับประเทศ เป็นการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และลดการเกิดภัยธรรมชาติ ในการนี้ วช. จึงขอเปิดการรับข้อเสนอกิจกรรมบริหารจัดการโครงการวิจัย และการรับข้อเสนอกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย การถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมการวิจัย : โครงการชุมชนไม้มีค่า

 ประกาศรับข้อเสนอโครงการ

 

ขอเชิญร่วมงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2562 ระหว่างวันที่ 7 – 10 เมษายน 2562

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ขอเชิญผู้บริหาร นักวิจัย นักพัฒนา นักวิชาการ ผู้ใช้ประโยชน์จากงานวิจัย นิสิตนักศึกษา นักเรียน บุคลากรภาครัฐ ท้องถิ่นและภาคเอกชน พร้อมผู้สนใจลงทะเบียนร่วมงาน “มหกรรมวิจัยแห่งชาติ 2562 (Thailand Research Expo 2019)”ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 7-10 เมษายน 2562 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ

งาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2562 (Thailand Research Expo 2019)” เป็นเวทีระดับชาติ ที่นําเสนอผลงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่มีคุณภาพ เพื่อเชื่อมโยงบูรณาการองค์ความรู้ไปสู่การใช้ประโยชน์ ในการพัฒนาประเทศ ทั้งในมิติเชิงวิชาการ นโยบาย สังคม/ชุมชน และพาณิชย์/อุตสาหกรรม โดยกําหนดจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ปี 2549 ด้วยความร่วมมือระหว่างหน่วยงานเครือข่ายในระบบวิจัยทั่วประเทศ ภาคส่วนที่เกี่ยวของ และสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โดยปีนี้ จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 14

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ https://researchexpo.nrct.go.th/web2019/

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมการเสวนาและบริการวิชาการ ในหัวข้อ “ฝุ่นจิ๋ว PM2.5  ทางออกและแนวทางการจัดการ”  

 คณะสาธารณสุขศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมการเสวนาและบริการวิชาการ ในหัวข้อ “ฝุ่นจิ๋ว PM2.5  ทางออกและแนวทางการจัดการ”  ในวันอังคารที่ 2  เมษายน  2562  เวลา  08.30-14.30 น. ณ ห้องตักศิลา ชั้น 1 อาคารอรุณ จิรวัฒน์กุล คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

       สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมฟรี! โดยคลิกที่ลิงค์ https://bit.ly/2TrRNJz รายละเอียดเพิ่มเติมติดตามได้ที่ https://ph.kku.ac.th

ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในโครงการประชุมวิชาการระดับบัณฑิตศึกษาครั้งที่ 10 (Graduate Integrity : GI10

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ขอเชิญคณาจารย์และผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย เข้าร่วมนิทรรศการเผยแพร่งานสร้างสรรค์ พร้อมรับฟังการบรรยายและเสวนาพิเศษ โครงการประชุมวิชาการระดับบัณฑิตศึกษาครั้งที่ 10 (Graduate Integrity : GI10) ในวันศุกร์ที่ 27  เมษายน 2562 เวลา 08:00-16:30 น  ณ หอประชุมประสม รังสิโรจน  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

สำหรับผู้สนใจสามารถส่งผลงานวิจัย บทความวิชาการ บทความวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ และผลงานในรูปแบบโปสเตอร์ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

โทรศัพท์ 02-329-8000 ต่อ 3532, 089 812 0164 คุณรมิดา ธรรมกัญยา

คลิ้กดูรายละเอียดได้ที่ https://www.arch.kmitl.ac.th/gi10/

ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ “โฮมภูมิ” ครั้งที่ 4

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง และนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับเครือข่ายสถาบัน ได้กำหนดจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ “โฮมภูมิ” ครั้งที่ 4 “ภูมิปัญญาสู่การออกแบบอัจฉริยะ” (Wisdom for Smart Design) ระหว่างวันที่ 13-14 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมทรงคุณอัตถากร  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  ผังเมือง และนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

การจัดงานดังกล่าวได้มีกำหนดให้มีการบรรยายพิเศษ อภิปราย และนำเสนอผลงาน ซึ่งผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเพื่อส่งบทความได้บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562  โดยมีค่าลงทะเบียนสำหรับผู้เข้าร่วมนำเสนอบทความ ดังนี้

 • อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย  2,000 บาท
 • นิสิต นักศึกษา 1,000 บาท
 • ผู้ร่วมการประชุมวิชาการ 500 บาท

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คุณผกาทิพย์ เนาว์สันเทียะ โทรศัพท์ 043 754 381 หรือ 086 4555990 อีเมล์ Research.arch@msu.ac.th

website  :  https://arch-info.msu.ac.th/Homepoom2019/

 

ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการ “Education USA” หัวข้อ “Education USA: Writing a Statement of Purpose”

กองการต่างประเทศ ขอเชิญนักศึกษาผู้สนใจเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการ “Education USA” หัวข้อ “Education USA: Writing a Statement of Purpose” ตั้งแต่เวลา 13.00-15.00 น. วันที่ 24 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 1 อาคาร HS05 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ด้วยความร่วมมือระหว่าง สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย และ กองการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdApXuHqGEX0FocNM-uN6vpzPX4OtMEFcUmLOjOHXwKuUzKTg/viewform

หรือสอบถามข้อมูลได้ที่นายจรณ์ ส่งเสริม 043 202059 หรือ 44402

ทุน Spring Program at Kumamoto University

มหาวิทยาลัยคุมาโมะโตะ (Kumamoto University) ประเทศญี่ปุ่น จัดโครงการ 2019 Spring Program at Kumamoto University เพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้มีโอกาสเรียนรู้ร่วมกันกับนักเรียนญี่ปุ่นและนักเรียนต่างชาติอื่นๆ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ข้ามวัฒนธรรมและแบ่งปันมุมมองที่แตกต่าง English Course Theme: Groundwater and Environmental Sustainability ระยะเวลา 10 วัน ระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์ – 7 มีนาคม 2562

ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://iad.kku.ac.th/scholarships.php?id=179 และส่งรายชื่อและประวัติส่วนตัว (CV) ไปยังคณะฯ ภายในวันที่  30 ตุลาคม 2561 คณะเพื่อทำการคัดเลือกและกลั่นกรอง ผู้ที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมที่สุด พร้อมทั้งเสนอชื่อโดยการจดัเรียงลำดับความสำคัญของผู้สมัครมาให้เรียบร้อย เพื่อเสนอต่อมหาวิทยาลัยต่อไป

คุณสมบัติ

 1. เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น และศึกษาอยู่ในระดับชั้นปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขาและชั้นปี
 2. มีเอกสารหลักฐานการสมัครครบถ้วน
 3. ต้องได้รับการเสนอชื่อจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นเท่านั้น
 4. มีความรู้ความสามารถทางด้านภาษาญี่ปุ่น หรือภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี (ตามที่ระบุ)
 5. มีความรู้เรื่องในหัวข้อ (Theme) ที่จัดเป็นอย่างดี และสามารถนำเสนอข้อมูลได้
 6. สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามที่ระบุไว้ได้
 7. นักศึกษาที่เคยเข้าร่วม summer program หรือ spring program ของ Kumamoto มาแล้ว ไม่มีสิทธิ์ เข้าร่วมโครงการนี้
 8. หากมีผู้เข้าร่วมน้อยกว่า 20 คน ขอสงวนสิทธิ์ ในการยกเลิกโครงการ

ขอเชิญร่วมอบรม : ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการกับทรัพย์สินทางปัญญาและการต่อยอดเชิงพาณิชย์

ศูนย์บริการวิชาการ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จะจัดโครงการอบรมและบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน เรื่อง ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการกับทรัพย์สินทางปัญญาและการต่อยอดเชิงพาณิชย์ สาหรับนักวิชาการ นักวิจัย และผู้ประกอบการที่สนใจด้านการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ทราบถึงความหมาย ความสาคัญของผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการกับทรัพย์สินทางปัญญาและเกิดความรู้ความเข้าใจในเรื่องสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรพร้อมทั้งกระตุ้นให้นักวิชาการ นักวิจัยเกิดการคัดสรรเทคโนโลยีที่มีศักยภาพในด้านการวิจัยมาพัฒนาและต่อยอดและสามารถมุ่งสู่ประโยชน์เชิงพาณิชย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โดยโครงการฯ จะจัดระหว่างวันที่ 3 – 4 พฤศจิกายน 2561 (หลักสูตรอบรม 2 วัน โดยไม่มีค่าใช้จ่าย) ณ ห้อง MBS 200 คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เขตพื้นที่ขามเรียง) โดยไม่มีค่าใช้จ่าย   ผู้ที่สนใจสมัครและดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.mbs.msu.ac.th/mbs_training หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณมนัสนันท์ ช่อประพันธ์ หมายเลข   088-573-3101 หรือ manutsanan.m@acc.msu.ac.th

 

เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประเภทอุดหนุนทั่วไปและบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2563

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ในฐานะคณะกรรมการจัดทำแผนบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ฯ  กำหนดเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยวิจัย ประเภทอุดหนุนทั่วไปและบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2563  ผ่านระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (National Research Management System : NRMS)   ฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี  โดยกองบริหารงานวิจัย ขอแจ้งรายละเอียดการขอรับทุน ดังนี้

นักวิจัย

1.  จัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยตาม Template ที่ วช.กำหนด และจัดส่งให้คณะ/หน่วยงาน เพื่อรับการพิจารณากลั่นกรองฯ  ทั้งนี้ กรณีเป็นการดำเนินโครงการวิจัย ในมนุษย์ สัตว์ทดลอง หรือ พันธุ์พืชต้องแนบหลักฐานที่เกี่ยวข้องมาพร้อมข้อเสนอโครงการวิจัยด้วย  และเพื่อประโยชน์ในการพิจารณาข้อเสนอโครงการขอให้นักวิจัยปรับปรุงประวัติส่วนบุคคลในระบบ NRMS ก่อนยื่นข้อเสนอโครงการ

2.   ยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยที่ผ่านพิจารณากลั่นกรองฯแล้ว ในระบบ NRMS ตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม –  4  พฤศจิกายน 2561 และพิมพ์ข้อเสนอฯ จากระบบ NRMS จำนวน 6 ชุด  จัดส่งให้คณะ/หน่วยงาน เพื่อรวบรวมจัดส่งให้กองบริหารงานวิจัย  ทั้งนี้ นักวิจัยที่ยื่นขอรับทุนต้องไม่ติดค้างรายงาน
ฉบับสมบูรณ์จากแหล่งทุนที่ยื่นขอรับทุนผ่านระบบ NRMS ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2551-2559

คณะ/หน่วยงาน

1.   ตรวจสอบคุณสมบัติของนักวิจัย โดยให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 2415/2561 เรื่อง หลักเกณฑ์การขอและพิจารณาทุนวิจัย ประเภทอุดหนุนทั่วไปและบูรณาการวิจัย ลงวันที่  6 กันยายน 2561

2.  พิจารณากลั่นกรองและจัดลำดับความสำคัญโครงการระดับคณะ โดยให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 1028/2555 เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการประเมิน กลั่นกรองและจัดลำดับความสำคัญโครงการวิจัย ที่เสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทอุดหนุนทั่วไป ประจำปีงบประมาณของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2555

3.  จัดส่งเอกสารหมายเลข 4/1 และ 4/2 (ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 1028/2555 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2555) และรวบรวมข้อเสนอโครงการวิจัย จำนวน 6 ชุด (จัดเรียงตามลำดับความสำคัญ)  ไปยังกองบริหารงานวิจัย  ภายในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561

                           ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับโครงการที่ไม่ผ่านการกลั่นกรองและจัดลำดับความสำคัญจากคณะ และต้องพิมพ์ข้อเสนอโครงการวิจัยจากระบบ NRMS ครบตามจำนวนและภายในวันที่กำหนดเท่านั้น Download Template ข้อเสนอโครงการวิจัย และเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ที่ https://ora.kku.ac.th/ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อคุณพัชรินทร์ พิทักษ์เขื่อนขันธ์ โทร. 42131, 043-203177, 098-1028390 

 

เอกสารเพิ่มเติม