ขอเชิญยื่นข้อเสนอโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเรียนเชิญเสนอโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   โดยมีเงื่อนไขการยื่นข้อเสนอโครงการดังนี้

  1. เป็นโครงการที่ตอบสนองนโยบายของรัฐบาลด้านสังคมและคุณภาพชีวิต หรือ
  2. เป็นโครงการที่ตอบสนองตามประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยโครงการนั้นๆ ตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน และตรงตามภารกิจหลักของคณะ/หน่วยงาน
  3. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย
  4. เป็นโครงการเกี่ยวกับการสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงและประชาคมอาเซียน
  5. ผู้ทำหน้าที่ในการให้บริการวิชาการแก่สังคม ต้องเป็นบุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น และโครงการที่เสนอขอรับงบประมาณในครั้งนี้ ไม่ได้อยู่หรือได้รับงบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น
  6. โครงการที่เสนอ ต้องผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ
  7. หัวหน้าโครงการ ต้องเสนอโครงการผ่านระบบ https://mis-dev.kku.ac.th ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2561

อนึ่ง หากท่านมีข้อสงสัยประการใดโปรดติดต่อ

  1. ระบบฐานข้อมูล คุณวิภาดา มีแวว โทรศัพท์ 44533
  2. รายละเอียดโครงการ คุณประภาพร ปิ่นใจ ,คุณจุฑามาส จันดี  โทรศัพท์ 44528

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการ การวัดผล ประเมินผลและวิจัยสัมพันธ์แห่งประเทศไทย

คณะศึกษาศาสตร์ มข. ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมสัมมนาวิชาการ “การวัดผล ประเมินผล และวิจัยสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 26” ระหว่างวันที่ 5-7 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมอวานีขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์  สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ คลิ้กที่นี่

อบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (ระบบ NRMS) ประจำปี 2561

ขอเชิญนักวิจัยและผู้สนใจเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (ระบบ NRMS) ประจำปีงบประมาณ 2561” ช่วงที่ 1 (ธันวาคม 2560 – มีนาคม 2561) ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ อาคาร วช. 3 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โดยสามารถสมัครเข้ารับการอบรมทาง website ของระบบ NRMS http://www.nrms.go.th/NewsEventDetail.aspx?NID=2133  ระบบลงทะเบียนออนไลน์จะเปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 เป็นต้นไป เมื่อมีผู้ลงทะเบียนเต็มจำนวนแล้วระบบจะปิดรับอัตโนมัติ
หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ 02-561-2445 ต่อ 617 และ 607
ระยะเวลาและสถานที่จัดอบรม
วันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม 2560 สำหรับประสานหน่วยงาน และผู้บริหารงานวิจัย
วันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2560 สำหรับนักวิจัย
วันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2561 สำหรับผู้ประสานหน่วยงาน และผู้บริหารงานวิจัย
วันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 สำหรับนักวิจัย
วันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 สำหรับผู้ประสานหน่วยงาน และผู้บริหารงานวิจัย
วันศุกร์ที่ 16 มีนาคม 2561 สำหรับนักวิจัย
สถานที่ : ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ อาคาร วช. 3 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.).

ขอเชิญผู้สนใจส่งผลงานและเข้าร่วมการประชุมวิชาการ เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศแห่งชาติ ประจำปี 2561 (GEOINFOTECH 2018)

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการ เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศแห่งชาติ ประจำปี 2561  (GEOINFOTECH 2018)  ระหว่างวันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ

วันสุดท้ายของการส่งบทคัดย่อ (Abstract) 
Peer Review 15 ตุลาคม 2560
ทั่วไป 28 ตุลาคม 2560

วันสุดท้ายของการส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
Peer Review 12 พฤศจิกายน 2560
ทั่วไป 8 ธันวาคม 2560

ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน
– ผู้เข้าร่วมประชุม ลงทะเบียนโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
– ผู้นำเสนอผลงาน ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน 2,000 บาทต่อท่าน
– ผู้นำเสนอผลงานที่เป็นนิสิต/นักศึกษา ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน 700 บาทต่อท่าน
รายละเอียดเพิ่มเติม >> http://geoinfotech.gistda.or.th/  


ติดต่อสอบถามเพื่อเติม
โทร 02 561 4504-5 ต่อ 421 , 422
โทรสาร 02 561 4503

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา Short-Term Exchange Program at the University of the Ryukyus

กองวิเทศสัมพันธ์ ได้ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้าศึกษาในโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย ดังมีรายละเอียดคือ

1. Short-term Regular Program (STRP) – (เริ่มเข้าศึกษาภายในเดือนเมษายน 2561-Spring 2018)
โครงการ STRP เป็นโครงการแลกเปลี่ยนที่จัดการเรียนการสอนในหลักสูตรปกติของมหาวิทยาลัย คือหลักสูตรที่เปิดสอนในคณะต่าง ๆ ดังนั้น นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการจึงจำเป็นต้องมีความสามารถด้านภาษาญี่ปุ่นเป็นอย่างดี เริ่มเข้าศึกษาภายในเดือนเมษายน 2561-Spring 2018

กรุณาจัดส่งใบสมัครและเอกสารหลักฐานที่กำหนดไปยังสนง.คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  ภายในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560

2. University of the Ryukyus Short-term Student Exchange Program (URSEP) – Fall Semester

โครงการ URSEP จะใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน ดังนั้น ผู้สมัครจึงต้องมีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในระดับดี  หลักสูตรที่อยู่ในโครงการนี้ ประกอบด้วย Natural Sciences, Society และ culture of Japan และผู้สมัคร จะต้องมีผลสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ เช่น TOEFL, IELTS เริ่มเข้าศึกษาภายในเดือนตุลาคม 2561 (Fall Semester)

กรุณาจัดส่งใบสมัครและเอกสารหลักฐานที่กำหนดไปยังสนง.คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  ภายในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561

 

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดทุนดังกล่าว ได้ที่ http://isu.u-ryukyu.ac.jp/future-students/applicant-guidelines-forms/?lang=en

โปรดศึกษารายละเอียดและแนวทางการสมัคร อย่างละเอียด  และส่งเอกสารการสมัครผ่านคณะต้นสังกัด ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยขอนแก่นจะพิจารณาเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่สุด แต่ไม่เกิน 5 ราย ไปยัง University of the Ryukyus ต่อไป

The Sixth Asian International Conference on Humanized Health Care 2017: Humanized Health Care in the Challenges of the Transforming World (AIC-HHC 2017)

คณะพยาบาลศาสตร์ มข. ขอเชิญผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ภายใต้ชื่อ The 6th  International Conference on Humanized Health Care 2017 ในวันที่ 6 – 8 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด, จังหวัดขอนแก่น 
ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม https://aichhc2017.kku.ac.th/index.php/home/

Deadline submission: Full paper submission deadline 10 พฤศจิกายน 2560

Abstract submission deadline 10 พฤศจิกายน 2560 

 

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย  ณ Kanazawa University

กองวิเทศสัมพันธ์ขอเชิญนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นที่สนใจเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ประจำปี 2561-2562 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นโครงการเรียกว่า Kanazawa University Short-term Exchange student Programs 2018-2019 แบ่งออกเป็น

1. Program A (Kanazawa University Student Exchange Program-KUSEP)

2. Program B (Kanazawa University Japanese Language and Culture Program)

3. Program C (Kanazawa University Human and Social Sciences Short-term Exchange Program)

4. Program D (Kanazawa University Semester Program)

5. Program E (Kanazawa University Student Exchange Program for Science and Technology-KUEST)

สำหรับนักศึกษาผู้สนใจโปรดศึกษารายละเอียดและแนวทางการสมัครเข้าร่วมโครงการที่เว็บไซต์ http://www-isc.ge.kanazawa-u.ac.jp/eg/news/000073.html

และส่งใบสมัครพร้อมเอกสารการสมัครผ่านคณะต้นสังกัดไปยังกองวิเทศสัมพันธ์ ตามวันที่กำหนด ดังนี้

1. Program C, D และ E (ภาคการศึกษาเมษายน)  ส่งใบสมัครภายในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560

2. Program A, C, D และ E (ภาคการศึกษาตุลาคม)  ส่งใบสมัครภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561

หมายเหตุ: โปรดศึกษารายละเอียดการสมัครและหลักเกณฑ์การสมัครอย่างละเอียด และต้องส่งเอกสารกับคณะต้นสังกัดภายในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะพิจารณาเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่สุดตามจำนวนที่ได้ทำข้อตกลงไว้กับ Kanazawa University ต่อไป

ประกาศรับสมัครโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ Oita University ประเทศญี่ปุ่น

กองวิเทศสัมพันธ์ขอเชิญนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น สมัครเข้าร่วมในโครงการ International and Global OITA Based Education (IGLOBE) for Spring & Fall entries 2018 – 2019 (ระยะเวลาตั้งแต่ 6 เดือน ถึง 1 ปี) ภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย โดยแบ่งออกเป็น 2 หลักสูตร ดังนี้

1. IGLOBE (English)

เป็นหลักสูตรที่จัดขึ้นนักศึกษาต่างชาติ โดยจะจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษและภาษาญี่ปุ่น สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป และต้องมีผลการสอบวัดความสามารถภาษาอังกฤษ TOEFL 500 (61 score for Internet-based test) หรือ IELTS 5.0

2. IGLOBE (N4)

เป็นโครงการสำหรับนักศึกษาต่างชาติที่มีพื้นฐานความรู้ภาษาญี่ปุ่น โดยนักศึกษาสามารถเลือกศึกษาวิชาในหลักสูตรปกติของคณะต่างๆ ที่เปิดสอนเป็นภาษาญี่ปุ่น โดยจะจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาญี่ปุ่น จะต้องมีผลสอบ JLPT certificate ระดับ N4 ขึ้นไป

ซึ่งการแลกเปลี่ยน แบ่งเป็น 2 ช่วงเวลาคือ
1. Period I (เริ่มเข้าศึกษาภายในเดือนเมษายน 2560)
กรุณาจัดส่งใบสมัครและเอกสารหลักฐานที่กำหนดไปยังกองวิเทศสัมพันธ์ ภายในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560

2. Period II (เริ่มเข้าศึกษาภายในเดือนตุลาคม 2560)

กรุณาจัดส่งใบสมัครและเอกสารหลักฐานที่กำหนดไปยังกองวิเทศสัมพันธ์ ภายในวันที่ 19 มีนาคม 2561

ทั้งนี้ ขอให้นักศึกษาผู้สนใจโปรดศึกษารายละเอียดและแนวทางการสมัคร ตามเอกสารดาวน์โหลด  และส่งเอกสารการสมัครผ่านคณะต้นสังกัด  ภายในวันที่ 14 พฤศจิกายน เพื่อจะได้รวบรวมและคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมไปให้มหาวิทยาลัยขอนแก่นพิจารณากลั่นกรองอีกครั้ง 

ดูรายละเอียดและดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ https://ird.kku.ac.th/scholarships.php?id=129

ทุนสนับสนุนเพื่อเข้าร่วมการนำเสนอผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการ การแสดงผลงานทางศิลปะ การออกแบบสถาปัตยกรรม นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ ในการประชุมวิชาการนานาชาติในต่างประเทศ ประจำงวดที่ 2/2561

กองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะให้ทุนสนับสนุนเพื่อเข้าร่วมการนำเสนอผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการ การแสดงผลงานทางศิลปะ การออกแบบสถาปัตยกรรม นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ ในการประชุมวิชาการนานาชาติในต่างประเทศ ประจำงวดที่ 1/2560 ซึ่งจะพิจารณาให้ทุนสำหรับผู้สนใจที่จะไปนำเสนอผลงานในระหว่างเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2561 โดยผู้สนใจสามารถส่งเอกสารไปยังกองบริหารงานวิจัยภายใน 8 ธันวาคม 2560 หรือสอบถามได้ที่ กฤติกา แดงรัตน์   : 043 203177 ใน มข. 42128, 42129

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 56

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญส่งผลงานวิจัยเข้าร่วม ในการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 56 The 56th Kasetsart University Annual  Conference วันที่ 6 – 9 กุมภาพันธ์ 2561  ผู้เสนอผลงานโปรดชำระค่าลงทะเบียน เรื่องละ 1,000 บาท พร้อมกับการส่งผลงาน และ  ใบลงทะเบียนและอัพโหลดมาพร้อมหลักฐานการชำระเงิน

ส่งบทคัดย่อและเรื่องเต็ม ภายในวันพุธที่ 15 พฤจิกายน  2560

สนใจดูรายละเอียดได้ที่ http://www.annualconference.ku.ac.th/