ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมการจัดทำข้อเสนอโครงการบูรณาการวิจัย ปี 2563

ฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี ได้มีหัวข้อวิจัย “การเพิ่มมูลค่าปลาน้ำจืด” และจัด ทำข้อเสนอโครงการบูรณาการวิจัย ประจำปี 2563 โดยมีหัวข้อย่อยดังนี้

  1. การเพาะพันธ์ปลา
  2. การตรวจสุขภาพสัตว์น้ำและสิ่งแวดล้อม
  3. การแปรรูป , Packaging, วัสดุเศษเหลือ
  4. Marketing
  5. การส่งเสริมการถ่ายทอดองค์ความรู้

เพื่อให้การจัดทำโครงการบูรณาการวิจัยดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี มข. จึงขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมประชุมหารือการจัดทำข้อเสนอโครงการบูรณาการวิจัย ในวันที่ 23 สิงหาคม 2561 เวลา 14.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมกองบริการงานวิจัย สำนักงานอธิการบดี อาคาร 2 ชั้น 2

หรือสอบถามรายละเอียเพิ่มเติมได้ที่ คุณประพันธ์ 44829   หรือ 081 545 2277   คุณงามจิตร 42762 หรือ 081 546 9228

คลิ้กดูรายละเอียดเพิ่มเติม

รับสมัครข้อเสนอโครงการวิจัย ตามโครงการพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ – มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2561

ด้วย มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีนโยบายพัฒนาความเข้มแข็งทางการวิจัย โดยนักวิจัยใหม่เป็นกลุ่มบุคลากรที่สำคัญในการขับเคลื่อนงานด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัย ซึ่งต้องได้รับการสนับสนุนและการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ สามารถเผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติมากยิ่งขึ้น และเพื่อให้เกิดเครือข่ายทางการวิจัยระหว่างสถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดทำข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่-มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขึ้นเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2560 และในปี 2560 ได้สนับสนุนทุนวิจัยจำนวน 5 โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น 1,900,000 บาท  (หนึ่งล้านเก้าแสนบาทถ้วน)

ในการนี้ ฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยกองบริหารงานวิจัย จึงประกาศรับสมัครทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่-มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2561 และใคร่ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้บุคลากรในสังกัดที่สนใจและมีคุณสมบัติตามประกาศฯ ลงทะเบียนยื่นข้อเสนอโครงการในระบบออนไลน์ ตามแบบที่กองบริหารงานวิจัยกำหนด โดยผ่าน http://gg.gg/CMU-KKU-2018     ภายในวันที่ 17 สิงหาคม 2561 และแนบหลักฐานการยื่นข้อเสนอโครงการที่ได้รับอีเมล์ตอบกลับ  เสนอผ่านหน่วยงานต้นสังกัด  จัดส่งมายัง ผู้อำนวยการกองบริหารงานวิจัย สำนักงานอธิการบดีอาคาร 2 ชั้น 2       ภายในวันที่ 24 สิงหาคม 2561 โดยมีเอกสารประกอบดังต่อไปนี้

เอกสารหมายเลข 1       ประกาศ(ฉบับที่ 1938/2561) เรื่อง รับสมัครทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ – มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2561 ลงวันที่  23 กรกฎาคม 2561

เอกสารหมายเลข 2        แบบเสนอโครงการพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2561

อนึ่ง สามารถดูรายละเอียดการรับสมัครและดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ http://ora.kku.ac.th สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ นางสุณิษา  แสงเหลา โทร.42131 , 043-203177, 084-6426702 E-mail : sunido@kku.ac.th

 

ขอเชิญร่วมงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561”

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายในระบบวิจัยทั่วประเทศ ขอเชิญผู้สนใจร่วมงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561 (Thailand Research Expo 2018) ระหว่างวันที่ 9 – 13 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลด์เวิลด์ กรุงเทพฯ ผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานเยี่ยมชมนิทรรศการ (ตั้งแต่ 20 คนขึ้นไป) สามารถดาวโหลดแบบฟอร์มได้ที่ และส่งภายในวันที่ 20 กรกฎาคม 2561  ติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมที่คุณภาราดร ชัยฤกษ์ , คุณธนัชพร เหมะ โทร.0-2561-2445 ต่อ 517 ,519   หรือสามารถลงทะเบียนร่วมงานผ่าน www.researchexpo.nrct.go.th หรือ www.nrct.go.th

ขอเชิญส่งข้อเสนอเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย โครงการจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์ ประจำปี 2562

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) มีบทบาทหน้าที่สำคัญในการบริหารจัดการแบบบูรณาการ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพทั้งในประเทศและต่างประเทศไปใช้ประโยชน์ และได้ตระหนักถึงความสำคัญในการผลักดันให้เกิดการนำผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม มาจัดการความรู้ก่อนการนำไปถ่ายทอดให้แก่กลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่มผู้ใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม จึงจัดทำโครงการจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดการความรู้จากผลงานวิจัยที่เสร็จสมบูรณ์แล้วและนำสู่การใช้ประโยชน์ในมิติต่างๆ ตามความต้องการของกลุ่มผู้ใช้ประโยชน์ จึงมีความประสงค์จะเปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุน    การวิจัย ภายใต้โครงการจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์ ประจำปีงบประมาณ 2562

สามารถส่งข้อเสนอได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 15 สิงหาคม 2561
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : ฝ่ายจัดการความรู้การวิจัย กองประเมินผลและจัดการความรู้การวิจัย
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
โทรศัพท์: 0 2561 2445 ต่อ 516, 518, 519

 

ดูรายละเอียดและดาวน์โหลดเอกสาร 

ความร่วมมือด้านอาสาสมัครญี่ปุ่น ประจำปี 2562

กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ แจ้งว่างองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น Japan International Cooperation Agency : JICA ประจำประเทศไทย เปิดรับคำขอรับความร่วมมือด้านอาสาสมัครญี่ปุ่นอาวุโส (Senior Volunteer : SV และอาสาสมัครญี่ปุ่น Japan Overseas Cooperation Volunteer : JOCV ประจำปี 2562 เพื่อปฏิบัติงานในหน่วยงานต่าง ๆ ของไทย

ในการรนี้ สถาบันอุดมศึษาที่ประสงค์จะขอรับความร่วมมือด้านอาสาสมัครญี่ปุ่นดังกล่าวสามารถศึกษารายละเอียสาขาความร่วมมือาสาสมัครญี่ปุ่น ประจำปี 2562 แนวทางความร่วมมือด้านอาสาสมัครญี่ปุ่นอาวุโส และอาษาสมัครญี่ปุ่น และขรับแบบพิมพ์คำขออาสาสมัครญี่ปุ่นอาวุโส และอาษาสมัครญี่ปุ่น ได้ที่ www.tica.thaigov.net ภายใต้หัวข้อ แบบฟอร์ม โดยจัดทำรายละเอียดข้อเสนอคำขอจำนวน 3 ชุด และสำเนา 1 ชุดเป็นภาษาอังกฤษ และจัดส่งไปยังสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ภายในวันที่ 3 สิงหาคม 2561

ทุน Hitachi Scholarship Research Support Program for 2018

ประกาศให้ทุน Hitachi Scholarship Research Support Program for 2018 กับอาจารย์และนักวิจัยในสาขา Energy and Environment , Urban Developement and Transportation , Healthcare ที่มีความสนใจเข้าร่วมศึกษาหรือทำการวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัย/สถาบัน ในประเทศญี่ปุ่น ทั้งนี้โดยให้สถาบันเป็นผู้พิจารณาเสนอชื่อผู้ที่มีคุณมบัติไปยัง The Hitachi Global Foundation บุคลากรที่สนใจติดต่อยื่นเอกสารการสมัครที่ครบถ้วนผ่านต้นสังกัดภายใน 15 กันยายน 2561 เพื่อคณะต้นสังกัดเสนอขื่อผู้สมัครผ่านสถาบันพิจารณาดำเนินการต่อไป

ดาวน์โหลดเอกสาร

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการเรื่อง การวิจัยทางด้านสารสนเทศเพื่อเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

สำนักหอสมุดและคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดการประชุมวิชาการในหัวเรื่องเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ในวันที่ 10 สิงหาคม 2561  เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารศิริคุณากร มข. เพื่อให้ผู้ปฏิบัต้งานด้านห้องสมุดและแหล่งสารสนเทศได้เรียนรู้ถึงกระแสโลกที่มีผลต่อการจัดการทรัพยากรและเนื้อหา (Content) มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในบริบทด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม สำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรการศึกษาที่เกี่ยวข้องสามารถนำมาเป็นโจทย์การวิจัย และบูรณาการใช้เทคโนโลยีและการจัดการสารสนเทศกับองค์ความรู้ในด้านต่างๆ นำพาประเทศชาติไปสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนได้  

ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวได้ที่ https://library.kku.ac.th/sdg/index.php ภายใน 3 สิงหาคม 2561 โดยไม่มีค่าลงทะเบียน

ขอเชิญร่วมอบรมจรรยาบรรณการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2561

ด้วยคณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ร่วมกับศูนย์สัตว์ทดลองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้กำหนดการจัดโครงการอบรม เรื่อง จรรยาบรรณการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (Ethical Principles for the Use and Care of Animals in Science) ขึ้น  ในวันที่ 3 สิงหาคม 2561  เวลา 08.30  16.40 น.  ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 อาคารสิริคุณากร  สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักวิจัยสามารถพัฒนาความรู้ในเรื่องการเลี้ยงและการใช้สัตว์ทดลอง และใช้สัตว์ทดลองได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม ตามหลักวิชาการ และตั้งอยู่บนพื้นฐานของจริยธรรม คุณธรรม มนุษยธรรม สอดคล้องกับจรรยาบรรณการใช้สัตว์ของสภาวิจัยแห่งชาติ  และดำเนินการภายใต้พระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ.2558 ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนได้ที่ http://www.ae.kku.ac.th/ รับจำนวนจำกัดเพียง 100 คนเท่านั้น (ลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์) 

ขอเชิญเข้าร่วมฟังการอบรมการใช้งานเครื่องมือวิเคราะห์สารโดยการดูดกลืนแสงแบบลำแสงคู่ (UV-Vis-NIR Agilent Cary 5000)

ขอเรียนเชิญคณาจารย์ นักวิจัย และผู้ที่สนใจเข้าร่วมฟังการอบรมการใช้งานเครื่องมือวิเคราะห์สารโดยการดูดกลืนแสงแบบลำแสงคู่ (UV-Vis-NIR Agilent Cary 5000)

เนื่องด้วยฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์และศูนย์เครื่องมือกลางฝ่ายวิจัย และการถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ได้จัดอบรมการใช้งานเครื่องมือวิเคราะห์สารโดยการดูดกลืนแสงแบบลำแสงคู่ (Basic theory and operation of UV-Vis-NIR Agilent Cary 5000) ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจวัดปริมาณแสงและค่า intensity ในช่วงรังสียูวีและช่วงแสงขาวที่ทะลุผ่านหรือถูกดูดกลืนโดยตัวอย่างที่วางอยู่ในเครื่องมือ โดยที่ความยาวคลื่นแสงจะมีความสัมพันธ์กับปริมาณและชนิดของสารที่อยู่ในตัวอย่างซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นสารอินทรีย์ สารประกอบเชิงซ้อนและสารอนินทรีย์ที่สามารถดูดกลืนแสงในช่วงความยาวคลื่นเหล่านี้ได้ ดังนั้นจึงสามารถใช้เทคนิคนี้ในระบุชนิดและปริมาณของสารต่างๆที่มีอยู่ในตัวอย่างได้ วิทยากรโดยคุณ ดร. นพรัตน์ วรพลาวุฒิ (Product specialist) และ นายบุรินทร์ งามวิจิตร์ (Field service engineer) จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ที่สนใจเข้าร่วมการอบรมดังกล่าวในหัวข้อดังกล่าว ในวันพุธที่ 27 มิถุนายน 2561 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม 3C (5314) ชั้น 3 อาคารเวชวิชชาคารคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รับสมัครจำนวน 50 คน

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่    http://mdresearch.kku.ac.th/meetinginfo/attending_show/55