โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน หลักสูตรการทำเหมืองข้อมูลด้วยโปรแกรม RapidMiner Studio 9.2

ขอเชิญ คณาจารย์และผู้สนใจ เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชนหลักสูตร การทำเหมืองข้อมูลด้วยโปรแกรม RapidMiner Studio 9.2 ใมนระหว่างวันที่ 5-7 กรกฎาคม 2562 ณ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน  4,500 บาท/คน รายละเอียดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ประชาสัมพันธ์การรับข้อเสนองานวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2563

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. ได้ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 256 จำนวน 7 คลัสเตอร์ ได้แก่ ข้าว, ปาล์มน้ำมัน, สมุนไพร, พืชสวน พืชไร่, อาหารเพื่อเพิ่มมูลค่า และความปลอดภัยสำหรับผู้บริโภคและการค้า, สัตว์เศรษฐกิจ, และการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ผ่านเว็บไซต์สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร์ (องค์การมหาชน) ระหว่าง 23 เมษายน – 30 มิถุนายน 2562

ดูประกาศเพิ่มเติม

ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่:
http://www.arda.or.th/research-fund01.php

ขอเชิญสมัครทุนสนับสนุนด้านนวัตกรรมและวิสาหกิจ ประจำปี 2562

ฝ่ายนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นหน่วยงานที่มีกลยุทธ์ในการให้ทุนพัฒนาและผลิตนวัตกรรมร่วมกับภาครัฐและเอกชน หาทุนจากภายในและนอก การบริการวิชาการ co-working space IPC Start up ,ecosystem /social enterprise / spin off company engagement RIC services การบูรณาการองค์ความรู้ของมหาวิทยาลัย การจัดการโรงงานต้นแบบและทำ Product champion และได้ขอเชิญคณาจารย์ผู้สนใจสมัครทุนสนับสนุนด้านนวัตกรรมและวิสาหกิจ ประจำปี 2562
โดยสามารถ ยื่นข้อเสนอโครงการด้านนวัตกรรมและวิสาหกิจ ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์
https://res.kku.ac.th/offering/ ตั้งแต่บัดนี้ – 15 มิถุนายน 2562
โดยจะประกาศรายชื่อโครงการที่ได้รับคัดเลือกเบื้องต้นและนำเสนอโครงการ (power point ไม่เกิน 10 สไลด์) ในวันที่  15 – 30 มิถุนายน 2562   และประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการจัดสรรทุน ไม่เกิน 15 กรกฎาคม 2562
ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครขอรับทุนได้ที่ https://res.kku.ac.th/innovation/

กำหนดการ

ลงทะเบียนออนไลน์ https://res.kku.ac.th/offering/

ขอเรียนเชิญเสนอโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เพื่อให้การจัดทำคำของบประมาณ ม.ในกำกับ งบเงินอุดหนุนทั่วไป-โครงการบริการวิชาการแก่สังคม  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สำนักบริการวิชาการ ซึ่งเป็นหน่วยงานประสานการบริการวิชาการแก่สังคม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเรียนเชิญบุคลากรในสังกัดท่าน เสนอโครงการเพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยมีรายละเอียดประกอบการเสนอโครงการ ดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

หมายเลขเอกสาร รายการเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
ปฏิทินการจัดทำโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ shorturl.at/px136
หลักเกณฑ์การเสนอโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
สรุปปัญหาในพื้นที่ชุมชนต้นแบบการพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (๖ พื้นที่หลัก)
เอกสารประกอบการประชุม วันที่ ๒๒ พฤษภาคม  ๒๕๖๒ shorturl.at/acuLY

    โดยบันทึกโครงการผ่านระบบ https://mis-dev.kku.ac.th ภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ (ระบบออนไลน์จะปิดวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๖.๓๐ น.)  อนึ่ง หากท่านมีข้อสงสัยประการใดกรุณาติดต่อ คุณประภาพร  ปิ่นใจ  โทรศัพท์ ๔๔๕๒๘, ๐๘๑ ๙๗๕ ๔๗๐๐ อีเมล์ prapin@kku.ac.th

 

ปฏิทินการจัดทำโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

 

ลำดับ วัน เดือน ปี กิจกรรม หน่วยงาน
1 30  เมษายน 2562

เวลา 09.30 น.

ประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการแก่สังคมมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 สำนักบริการวิชาการ
2 22 พฤษภาคม 2562

เวลา 09.30 น.

เชิญคณบดี/รองคณบดี เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังทิศทางการให้บริการวิชาการแก่สังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 สำนักบริการวิชาการ
3 23 พฤษภาคม – 15 กรกฎาคม 2562 ส่งหนังสือประชาสัมพันธ์ไปยังคณะวิชาต่าง ๆ ให้เสนอโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 สำนักบริการวิชาการ
4 18 – 31 กรกฎาคม 2562 คณะวิชา นำเสนอโครงการ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจำส่วนงาน เพื่อพิจารณากลั่นกรอง คณะวิชา
5 22 สิงหาคม 2562 คณะกรรมการบริการวิชาการแก่สังคมฯ ประชุมเพื่อพิจารณารายละเอียดโครงการและงบประมาณ สำนักบริการวิชาการ
6 29 สิงหาคม 2562 แจ้งผลการพิจารณาโครงการฯ ไปยังคณะวิชาเพื่อให้ปรับรายละเอียดโครงการฯ ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร สำนักบริการวิชาการ
7 2 – 13 กันยายน 2562 หัวหน้าโครงการฯ

1.ปรับแก้ไขรายละเอียดโครงการตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

2.จัดทำบทสรุปผู้บริหาร, แผนปฏิบัติงาน, แผนการเบิกจ่ายเงิน, สัญญารับทุน ส่งมายังสำนักบริการวิชาการ

หัวหน้าโครงการ
8 20 กันยายน 2562 รวบรวมเอกสารโครงการ ส่งกองคลังและกองยุทธศาสตร์ สำนักบริการวิชาการ
9 26 กันยายน 2562 ประชุมหัวหน้าโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 สำนักบริการวิชาการ
10 1 ตุลาคม 2562 เริ่มดำเนินโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 หัวหน้าโครงการ

 

หลักเกณฑ์การเสนอโครงการบริการวิชาการแก่สังคม

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

 

  1. เป็นโครงการที่ตอบสนองนโยบายของรัฐบาลด้านสังคมและคุณภาพชีวิต หรือเป็นโครงการที่ตอบสนองตามประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยโครงการนั้น ๆ ตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนและตรงตามภารกิจหลักของคณะ/หน่วยงาน
  2. มีการถ่ายทอดองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญของคณาจารย์ในด้านการเรียนการสอน การวิจัยและนวัตกรรม (มีหลักฐานสนับสนุนว่าผู้เสนอโครงการ และ/หรือ ผู้ร่วมโครงการมีความเชี่ยวชาญในโครงการที่จะเสนอขอ)
  3. เป็นโครงการเกี่ยวกับการสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงและประชาคมอาเซียน
  4. ผู้ทำหน้าที่ในการให้บริการวิชาการแก่สังคม ต้องเป็นบุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น และโครงการที่เสนอขอรับงบประมาณในครั้งนี้ ไม่ได้อยู่หรือได้รับงบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น
  5. โครงการที่เสนอต้องผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำหน่วยงาน
  6. ผู้เสนอโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ต้องไม่ค้างส่งรายงานผลการดำเนินงานโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (ปีงบประมาณ พ.ศ.2560-2561 ค้างส่งรายงานฯ ได้เนื่องจากเพิ่งปิดปีงบประมาณ)
  7. ในการเสนอโครงการผู้เสนอโครงการ/ผู้ร่วมโครงการ ต้องแนบประวัติความเชี่ยวชาญในด้านนั้น ๆ (การได้รับเชิญเป็นวิทยากร/ผลงานวิจัย) ประกอบการเสนอโครงการ
  8. ชุดโครงการความร่วมมือทางวิชาการกับประเทศในกลุ่มอนุภาคลุ่มน้ำโขงและประชาคมอาเซียน : ที่ประชุมต้องการให้เพิ่ม “พื้นที่ที่มีศิษย์เก่า มข. เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงการทำงานกับศิษย์เก่า และเน้นหน่วยงานหรือสถาบันที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีบันทึกความร่วมมือ (MOU)”
  9. ชุดโครงการพระราชดำริฯ :เนื่องจากเป็นชุดโครงการที่ทำหน้าที่หลักด้านโครงการพระราชดำริฯ ให้กับมหาวิทยาลัยขอนแก่น เห็นควรจัดสรรงบประมาณให้เหมือนเดิม

ดาวน์โหลดเอกสาร

เชิญชวนประกวดกรอบแนวคิดวิจัยด้านยางพาราเพื่อสร้างงานวิจัยต่อยอดในเชิงพาณิชย์ 

เชิญชวน อาจารย์ บัณฑิตศึกษา นิสิต และนักศึกษาผู้สนใจเข้าร่วม

การยางแห่งประเทศไทย ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประกวดกรอบแนวคิดวิจัยด้านยางพาราเพื่อสร้างงานวิจัยต่อยอดในเชิงพาณิชย์ สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน – 10 มิถุนายน 2562

 คุณสมบัติผู้สมัคร

1. ระดับภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้แก่ บุคคลทั่วไป เกษตรกร

2. ระดับมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา ได้แก่นักเรียน นักศึกษาระดับมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา

3. ระดับอุดมศึกษาและรับบัณฑิตศึกษา ได้แก่ นักศึกษาระดับปริญญาตรี,โท,เอก

4. ระดับนักวิจัยและอาจารย์ ได้แก่ นักวิจัย นักวิชาการ และอาจารย์

5. มีสัญชาติไทย

6. จำนวนสมาชิกในทีมไม่เกิน 5 คน

7. มีอาจารย์ที่ปรึกษษประจำทีม 1 – 2 ท่าน ในระดับมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา ระดับอุดมศึกษาและบัณฑิตศึกษา

ผู้สนใจสามารถอ่านขั้นตอนและรายละเอียดการสมัครได้ตามเอกสารแนบท้ายและส่งเอสารการสมัครผ่านช่องทางอีเมล rubberproject62@gmail.com หมายเลขติดต่อ 02-5791576 ต่อ 301 หรือ 308 นายวิชา สิงห์ลอ นักวิชาการเกษตร 5 สถาบันวิจัยยาง

https://rad.kku.ac.th/index.asp?go2=rad_news_detail&qid=1499

 ขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่”(ลูกไก่) รุ่นที่ 1

มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี ขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่”(ลูกไก่) รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 17 – 21 มิถุนายน 2562 ณ รอยัลริเวอร์แคว รีสอร์ท แอนด์สปา จังหวัดกาญจนบุรี ผู้สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 โดยดูรายละเอียดได้ที่ http://rdi.kru.ac.th/th/และตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกในวันที่ 3 มิถุนายน 2562 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา โทร 037-534030, 034-534060 ต่อ 211 โทรสาร 034-534-030

 

ขอเชิญส่งผลงานสิ่งประดิษฐ์ ผลงานวิจัย และนวัตกรรมเข้าร่วมประกวดชิงรางวัล “NCPD Innovation Award 2019”

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังและเครือข่าย ขอเชิญผู้สนใจส่งผลงานสิ่งประดิษฐ์ ผลงานวิจัย และนวัตกรรมเข้าร่วมประกวดชิงรางวัล “NCPD Innovation Award 2019″  ในงานสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ ครั้งที่ ๑๑ หัวข้อเรื่องนวัตกรรมและการออกแบบเพื่อสังคมที่อยู่ร่วมกันอย่างเสมอภาค ( INNOVATION AND UNIVERSAL DESIGN FOR INCLUSIVE SOCIETY ) ในวันที่ ๕ กรกฏาคม ๒๕๖๒ ร่วมกับงาน ” Thailand Social Expo ” ณ ห้อง The Total Ballroom อิมแพคเมืองทองธานี โดยภายในงานดังกล่าว คณะสถาปัตยกรรม สจล. พร้อมด้วยเครือข่ายได้จัดประกวดชิงรางวัล “NCPD Innovation Award 2019” ขึ้นด้วย
ผู้สนใจสามารถส่งผลงานได้ที่ https://bit.ly/ncpdaward (ผ่านระบบ Gmail) ภายในวันที่ 22 เมษายน 2562
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: คุณรมิดา ธรรมกัญยา โทรศัพท์มือถือ 089-812-0164  Email: ncpd11th@gmail.com

ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมชี้แจงกรอบการวิจัย สวก. ประจำปีงบประมาณ 2563

ด้วย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก.ได้กำหนดจัดการประชุม การประชุมชี้แจงกรอบการวิจัย สวก. ประจำปีงบประมาณ 2563 ในวันที่ 23 เมษายน 2562  ณ ห้องคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานครฯ ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดกำหนดการ และลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ตามลิ้งค์แนบท้าย

เอกสารรายละเอียด

 

ประกาศรับข้อเสนอกิจกรรมบริหารจัดการโครงการวิจัย และการรับข้อเสนอกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย การถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมการวิจัย : โครงการชุมชนไม้มีค่า

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) มีความประสงค์ที่จะสนับสนุนทุนอุดหนุนการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยโครงการวิจัย และสนับสนุนให้หน่วยงานต่าง ๆ นำองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมจากผลการวิจัยที่มีอยู่ ไปใช้ประโยชน์ โดยถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมการวิจัยให้กับชุมชนที่เข้าร่วมโครงการชุมชนไม้มีค่า เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต ลดความยากจนของประชาชนอย่างยั่งยืน เพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งเป็นการเพิ่มพื้นที่ป่าให้กับประเทศ เป็นการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และลดการเกิดภัยธรรมชาติ ในการนี้ วช. จึงขอเปิดการรับข้อเสนอกิจกรรมบริหารจัดการโครงการวิจัย และการรับข้อเสนอกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย การถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมการวิจัย : โครงการชุมชนไม้มีค่า

 ประกาศรับข้อเสนอโครงการ

 

ขอเชิญร่วมงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2562 ระหว่างวันที่ 7 – 10 เมษายน 2562

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ขอเชิญผู้บริหาร นักวิจัย นักพัฒนา นักวิชาการ ผู้ใช้ประโยชน์จากงานวิจัย นิสิตนักศึกษา นักเรียน บุคลากรภาครัฐ ท้องถิ่นและภาคเอกชน พร้อมผู้สนใจลงทะเบียนร่วมงาน “มหกรรมวิจัยแห่งชาติ 2562 (Thailand Research Expo 2019)”ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 7-10 เมษายน 2562 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ

งาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2562 (Thailand Research Expo 2019)” เป็นเวทีระดับชาติ ที่นําเสนอผลงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่มีคุณภาพ เพื่อเชื่อมโยงบูรณาการองค์ความรู้ไปสู่การใช้ประโยชน์ ในการพัฒนาประเทศ ทั้งในมิติเชิงวิชาการ นโยบาย สังคม/ชุมชน และพาณิชย์/อุตสาหกรรม โดยกําหนดจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ปี 2549 ด้วยความร่วมมือระหว่างหน่วยงานเครือข่ายในระบบวิจัยทั่วประเทศ ภาคส่วนที่เกี่ยวของ และสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โดยปีนี้ จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 14

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ https://researchexpo.nrct.go.th/web2019/