ขอเชิญยื่นข้อเสนอโครงการส่งเสริมสมรรถนะให้แก่องค์กรปกครองท้องถิ่น ภายใต้โครงการจัดทำแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยและแผนป้องกัน/แก้ไขปัญหาชุมชนแออัด ปี 2561 จำนวน 2 กลุ่มจังหวัด

การเคหะแห่งชาติมีความประสงค์จะดำเนินการจัดจ้างทำโครงการส่งเสริมสมรรถนะให้แก่องค์กรปกครองท้องถิ่น ภายใต้โครงการจัดทำแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยและแผนป้องกัน/แก้ไขปัญหาชุมชนแออัด ปี 2561 จำนวน 2 กลุ่มจังหวัด รวม 8 จังหวัด กลุ่มจังหวัด (พื้นที่) ได้แก่

 1. กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง จำนวน 4 จัดหวัด (พื้นที่) ได้แก่ ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม
 2. กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน (4 จังหวัด) ได้แก่ ระนอง พังงาน ภูเก็ต กระบี่

ผู้สนใจสามารถยื่นข้อเสนอโครงการได้ถึงวันที่ 15 มีนาคม 2561 ที่กองพัสดุและจัดหา ฝ่ายพัสดุและบริการโครงการก่อสร้าง การเคหะแห่งชาติ โทร 02 351 6359 คุณศศิลักษณ์

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ขอเชิญร่วมงานสัมมนา Education ICT Forum 2018

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และ สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย เป็นเจ้าภาพร่วมจัดงาน Education ICT Forum 2018 ในวันที่ 25-26 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ ห้องประชุมวายุภักษ์ 2-4 ชั้น 4 โรงแรมเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒน กรุงเทพฯ ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเอกสารแนบ

เอกสารเพิ่มเติม

ขอเชิญร่วมอบรมสัมมนาวิชาการ Education ICT Forum 2018

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย (ATCI) เป็นเจ้าภาพร่วมจัดงาน Education ICT Forum 2018 จึงเรียนเชิญคณาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมอบรมสัมนาวิชาการด้านการศึกษา ในระดับอุดมศึกษาภายใต้แนวคิดหลัก Transforming Higher Education to Serve With Digital Economy and Society ระหว่างวันที่ 25-26 เมษายน 2561 ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ห้องวายุภักษ์ 2-4 ชั้น 4 โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

สามารถส่งแบบตอนรับการเข้าร่วมสัมมนา และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณพิมพ์ภัสรา กนิษฐสุต โทรศัพท์ 02-661-7750 ต่อ 221, 222 และ 223 หรือ e-mail : pimphatsara@absolutealliances.com ; info@absolutealliances.com

ประชาสัมพันธ์ทุน KUST ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

ด้วย Kunming University of Science and Technology (KUST) ได้ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคุณหมิง KUST สาธารณรัฐประชาชนจีน ในสาขาต่าง ๆ ผู้สนใจสมัครเข้ารับทุนการศึกษาดังกล่าวสามารถศึกษารายละเอียดเอกสารข้อมูลและใบสมัครเพิ่มเติมได้ที่ https://ird.kku.ac.th/ หรือสอบถามผู้ประสานงาน  Ms. Liu, Ms. Wu หมายเลข 86 871 65173655 email  study_in_kust@aliyun.com ภายใน 30 มีนาคม 2561

รายละเอียด https://ird.kku.ac.th/scholarships.php?id=150

การจ้างนักวิจัยที่มีสมรรถนะสูงประเภท “นักวิจยอาวุโส มข.” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

คณะกรรมการบริหารงาานบุคคล ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 3/2559) ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการสรรหาและการจ้างนักวิจัยที่มีสมรรถนะสูงเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประเภท “นักวิจัยอาวุโส มข.” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซึ่งหากผู้สนใจสมัครตำแหน่ง “นักวิจัยอาวุโส มข.” สามารถดำเนินการได้ดังนี้

 1. นักวิจัยแจ้งควมจำนวงในการสมัครตำแหน่ง “นักวิจัยอาวุโส มข.” โดยจัดทำข้อมูลตามเอกสารแนบ (ส่วน ก.และข.) และผ่านการรับรองจากคณะกรรมการประจำคณะส่งมายังฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักงานอธิการบดี ภายในวันที่ 22 มิถุนายน 2561
 2. คณะกรรมการสรรหาฯ จะพิจารณาผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อพร้อมคณบดีหรือผู้แทนของคณะต้นสังกัดของนักวิจัย ภายในวันที่ 4 กรกฎาคม 2561
 3. ฝ่ายวิจัยฯ จะประกาศรายชื่อนักวิจัยผู้ที่ได้รับการดำรงตำแหน่ง “นักวิจัยอาวุโส มข.” ภายในวันที่ 16 กรกฎาคม 2561 และดำเนินการจัดทำสัญญาการจ้างต่อไป

ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยประการใดสามารถติดต่อสอบถามได้ที่คุณรัชนี กองบริหารงานวิจัย หมยเลข 42758 หรือ 043 203 177-8

ทุนสนับสนุนเพื่อเข้าร่วมการนำเสนอผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการ การแสดงผลงานทางศิลปะ การออกแบบสถาปัตยกรรม นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ ในการประชุมวิชาการนานาชาติในต่างประเทศ ประจำงวดที่ 4/2561

กองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะให้ทุนสนับสนุนเพื่อเข้าร่วมการนำเสนอผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการ การแสดงผลงานทางศิลปะ การออกแบบสถาปัตยกรรม นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ ในการประชุมวิชาการนานาชาติในต่างประเทศ ประจำงวดที่ 4/2561 ซึ่งจะพิจารณาให้ทุนสำหรับผู้สนใจที่จะไปนำเสนอผลงานในระหว่างเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2561 โดยผู้สนใจสามารถส่งเอกสารไปยังกองบริหารงานวิจัยภายใน 5 เมษายน 2561 หรือสอบถามได้ที่ กฤติกา แดงรัตน์   : 043 203177 ใน มข. 42128, 42129

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ขอเชิญยื่นข้อเสนอโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเรียนเชิญเสนอโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   โดยมีเงื่อนไขการยื่นข้อเสนอโครงการดังนี้

 1. เป็นโครงการที่ตอบสนองนโยบายของรัฐบาลด้านสังคมและคุณภาพชีวิต หรือ
 2. เป็นโครงการที่ตอบสนองตามประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยโครงการนั้นๆ ตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน และตรงตามภารกิจหลักของคณะ/หน่วยงาน
 3. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย
 4. เป็นโครงการเกี่ยวกับการสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงและประชาคมอาเซียน
 5. ผู้ทำหน้าที่ในการให้บริการวิชาการแก่สังคม ต้องเป็นบุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น และโครงการที่เสนอขอรับงบประมาณในครั้งนี้ ไม่ได้อยู่หรือได้รับงบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น
 6. โครงการที่เสนอ ต้องผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ
 7. หัวหน้าโครงการ ต้องเสนอโครงการผ่านระบบ https://mis-dev.kku.ac.th ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2561

อนึ่ง หากท่านมีข้อสงสัยประการใดโปรดติดต่อ

 1. ระบบฐานข้อมูล คุณวิภาดา มีแวว โทรศัพท์ 44533
 2. รายละเอียดโครงการ คุณประภาพร ปิ่นใจ ,คุณจุฑามาส จันดี  โทรศัพท์ 44528

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการ การวัดผล ประเมินผลและวิจัยสัมพันธ์แห่งประเทศไทย

คณะศึกษาศาสตร์ มข. ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมสัมมนาวิชาการ “การวัดผล ประเมินผล และวิจัยสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 26” ระหว่างวันที่ 5-7 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมอวานีขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์  สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ คลิ้กที่นี่

อบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (ระบบ NRMS) ประจำปี 2561

ขอเชิญนักวิจัยและผู้สนใจเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (ระบบ NRMS) ประจำปีงบประมาณ 2561” ช่วงที่ 1 (ธันวาคม 2560 – มีนาคม 2561) ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ อาคาร วช. 3 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โดยสามารถสมัครเข้ารับการอบรมทาง website ของระบบ NRMS http://www.nrms.go.th/NewsEventDetail.aspx?NID=2133  ระบบลงทะเบียนออนไลน์จะเปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 เป็นต้นไป เมื่อมีผู้ลงทะเบียนเต็มจำนวนแล้วระบบจะปิดรับอัตโนมัติ
หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ 02-561-2445 ต่อ 617 และ 607
ระยะเวลาและสถานที่จัดอบรม
วันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม 2560 สำหรับประสานหน่วยงาน และผู้บริหารงานวิจัย
วันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2560 สำหรับนักวิจัย
วันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2561 สำหรับผู้ประสานหน่วยงาน และผู้บริหารงานวิจัย
วันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 สำหรับนักวิจัย
วันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 สำหรับผู้ประสานหน่วยงาน และผู้บริหารงานวิจัย
วันศุกร์ที่ 16 มีนาคม 2561 สำหรับนักวิจัย
สถานที่ : ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ อาคาร วช. 3 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.).

ขอเชิญผู้สนใจส่งผลงานและเข้าร่วมการประชุมวิชาการ เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศแห่งชาติ ประจำปี 2561 (GEOINFOTECH 2018)

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการ เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศแห่งชาติ ประจำปี 2561  (GEOINFOTECH 2018)  ระหว่างวันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ

วันสุดท้ายของการส่งบทคัดย่อ (Abstract) 
Peer Review 15 ตุลาคม 2560
ทั่วไป 28 ตุลาคม 2560

วันสุดท้ายของการส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
Peer Review 12 พฤศจิกายน 2560
ทั่วไป 8 ธันวาคม 2560

ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน
– ผู้เข้าร่วมประชุม ลงทะเบียนโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
– ผู้นำเสนอผลงาน ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน 2,000 บาทต่อท่าน
– ผู้นำเสนอผลงานที่เป็นนิสิต/นักศึกษา ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน 700 บาทต่อท่าน
รายละเอียดเพิ่มเติม >> http://geoinfotech.gistda.or.th/  


ติดต่อสอบถามเพื่อเติม
โทร 02 561 4504-5 ต่อ 421 , 422
โทรสาร 02 561 4503