คลังเก็บหมวดหมู่: ข่าวงานบริการวิชาการ

ขอเรียนเชิญเสนอโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เพื่อให้การจัดทำคำของบประมาณ ม.ในกำกับ งบเงินอุดหนุนทั่วไป-โครงการบริการวิชาการแก่สังคม  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สำนักบริการวิชาการ ซึ่งเป็นหน่วยงานประสานการบริการวิชาการแก่สังคม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเรียนเชิญบุคลากรในสังกัดท่าน เสนอโครงการเพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยมีรายละเอียดประกอบการเสนอโครงการ ดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

หมายเลขเอกสาร รายการเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
ปฏิทินการจัดทำโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ shorturl.at/px136
หลักเกณฑ์การเสนอโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
สรุปปัญหาในพื้นที่ชุมชนต้นแบบการพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (๖ พื้นที่หลัก)
เอกสารประกอบการประชุม วันที่ ๒๒ พฤษภาคม  ๒๕๖๒ shorturl.at/acuLY

    โดยบันทึกโครงการผ่านระบบ https://mis-dev.kku.ac.th ภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ (ระบบออนไลน์จะปิดวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๖.๓๐ น.)  อนึ่ง หากท่านมีข้อสงสัยประการใดกรุณาติดต่อ คุณประภาพร  ปิ่นใจ  โทรศัพท์ ๔๔๕๒๘, ๐๘๑ ๙๗๕ ๔๗๐๐ อีเมล์ prapin@kku.ac.th

 

ปฏิทินการจัดทำโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

 

ลำดับ วัน เดือน ปี กิจกรรม หน่วยงาน
1 30  เมษายน 2562

เวลา 09.30 น.

ประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการแก่สังคมมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 สำนักบริการวิชาการ
2 22 พฤษภาคม 2562

เวลา 09.30 น.

เชิญคณบดี/รองคณบดี เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังทิศทางการให้บริการวิชาการแก่สังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 สำนักบริการวิชาการ
3 23 พฤษภาคม – 15 กรกฎาคม 2562 ส่งหนังสือประชาสัมพันธ์ไปยังคณะวิชาต่าง ๆ ให้เสนอโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 สำนักบริการวิชาการ
4 18 – 31 กรกฎาคม 2562 คณะวิชา นำเสนอโครงการ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจำส่วนงาน เพื่อพิจารณากลั่นกรอง คณะวิชา
5 22 สิงหาคม 2562 คณะกรรมการบริการวิชาการแก่สังคมฯ ประชุมเพื่อพิจารณารายละเอียดโครงการและงบประมาณ สำนักบริการวิชาการ
6 29 สิงหาคม 2562 แจ้งผลการพิจารณาโครงการฯ ไปยังคณะวิชาเพื่อให้ปรับรายละเอียดโครงการฯ ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร สำนักบริการวิชาการ
7 2 – 13 กันยายน 2562 หัวหน้าโครงการฯ

1.ปรับแก้ไขรายละเอียดโครงการตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

2.จัดทำบทสรุปผู้บริหาร, แผนปฏิบัติงาน, แผนการเบิกจ่ายเงิน, สัญญารับทุน ส่งมายังสำนักบริการวิชาการ

หัวหน้าโครงการ
8 20 กันยายน 2562 รวบรวมเอกสารโครงการ ส่งกองคลังและกองยุทธศาสตร์ สำนักบริการวิชาการ
9 26 กันยายน 2562 ประชุมหัวหน้าโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 สำนักบริการวิชาการ
10 1 ตุลาคม 2562 เริ่มดำเนินโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 หัวหน้าโครงการ

 

หลักเกณฑ์การเสนอโครงการบริการวิชาการแก่สังคม

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

 

 1. เป็นโครงการที่ตอบสนองนโยบายของรัฐบาลด้านสังคมและคุณภาพชีวิต หรือเป็นโครงการที่ตอบสนองตามประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยโครงการนั้น ๆ ตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนและตรงตามภารกิจหลักของคณะ/หน่วยงาน
 2. มีการถ่ายทอดองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญของคณาจารย์ในด้านการเรียนการสอน การวิจัยและนวัตกรรม (มีหลักฐานสนับสนุนว่าผู้เสนอโครงการ และ/หรือ ผู้ร่วมโครงการมีความเชี่ยวชาญในโครงการที่จะเสนอขอ)
 3. เป็นโครงการเกี่ยวกับการสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงและประชาคมอาเซียน
 4. ผู้ทำหน้าที่ในการให้บริการวิชาการแก่สังคม ต้องเป็นบุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น และโครงการที่เสนอขอรับงบประมาณในครั้งนี้ ไม่ได้อยู่หรือได้รับงบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น
 5. โครงการที่เสนอต้องผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำหน่วยงาน
 6. ผู้เสนอโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ต้องไม่ค้างส่งรายงานผลการดำเนินงานโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (ปีงบประมาณ พ.ศ.2560-2561 ค้างส่งรายงานฯ ได้เนื่องจากเพิ่งปิดปีงบประมาณ)
 7. ในการเสนอโครงการผู้เสนอโครงการ/ผู้ร่วมโครงการ ต้องแนบประวัติความเชี่ยวชาญในด้านนั้น ๆ (การได้รับเชิญเป็นวิทยากร/ผลงานวิจัย) ประกอบการเสนอโครงการ
 8. ชุดโครงการความร่วมมือทางวิชาการกับประเทศในกลุ่มอนุภาคลุ่มน้ำโขงและประชาคมอาเซียน : ที่ประชุมต้องการให้เพิ่ม “พื้นที่ที่มีศิษย์เก่า มข. เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงการทำงานกับศิษย์เก่า และเน้นหน่วยงานหรือสถาบันที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีบันทึกความร่วมมือ (MOU)”
 9. ชุดโครงการพระราชดำริฯ :เนื่องจากเป็นชุดโครงการที่ทำหน้าที่หลักด้านโครงการพระราชดำริฯ ให้กับมหาวิทยาลัยขอนแก่น เห็นควรจัดสรรงบประมาณให้เหมือนเดิม

ดาวน์โหลดเอกสาร

ขอเชิญยื่นข้อเสนอโครงการส่งเสริมสมรรถนะให้แก่องค์กรปกครองท้องถิ่น ภายใต้โครงการจัดทำแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยและแผนป้องกัน/แก้ไขปัญหาชุมชนแออัด ปี 2561 จำนวน 2 กลุ่มจังหวัด

การเคหะแห่งชาติมีความประสงค์จะดำเนินการจัดจ้างทำโครงการส่งเสริมสมรรถนะให้แก่องค์กรปกครองท้องถิ่น ภายใต้โครงการจัดทำแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยและแผนป้องกัน/แก้ไขปัญหาชุมชนแออัด ปี 2561 จำนวน 2 กลุ่มจังหวัด รวม 8 จังหวัด กลุ่มจังหวัด (พื้นที่) ได้แก่

 1. กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง จำนวน 4 จัดหวัด (พื้นที่) ได้แก่ ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม
 2. กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน (4 จังหวัด) ได้แก่ ระนอง พังงาน ภูเก็ต กระบี่

ผู้สนใจสามารถยื่นข้อเสนอโครงการได้ถึงวันที่ 15 มีนาคม 2561 ที่กองพัสดุและจัดหา ฝ่ายพัสดุและบริการโครงการก่อสร้าง การเคหะแห่งชาติ โทร 02 351 6359 คุณศศิลักษณ์

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ขอเชิญยื่นข้อเสนอโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเรียนเชิญเสนอโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   โดยมีเงื่อนไขการยื่นข้อเสนอโครงการดังนี้

 1. เป็นโครงการที่ตอบสนองนโยบายของรัฐบาลด้านสังคมและคุณภาพชีวิต หรือ
 2. เป็นโครงการที่ตอบสนองตามประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยโครงการนั้นๆ ตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน และตรงตามภารกิจหลักของคณะ/หน่วยงาน
 3. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย
 4. เป็นโครงการเกี่ยวกับการสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงและประชาคมอาเซียน
 5. ผู้ทำหน้าที่ในการให้บริการวิชาการแก่สังคม ต้องเป็นบุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น และโครงการที่เสนอขอรับงบประมาณในครั้งนี้ ไม่ได้อยู่หรือได้รับงบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น
 6. โครงการที่เสนอ ต้องผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ
 7. หัวหน้าโครงการ ต้องเสนอโครงการผ่านระบบ https://mis-dev.kku.ac.th ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2561

อนึ่ง หากท่านมีข้อสงสัยประการใดโปรดติดต่อ

 1. ระบบฐานข้อมูล คุณวิภาดา มีแวว โทรศัพท์ 44533
 2. รายละเอียดโครงการ คุณประภาพร ปิ่นใจ ,คุณจุฑามาส จันดี  โทรศัพท์ 44528

ขอเชิญยื่นข้อเสนอโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

สำนักบริการวชาการ ขอเชิญคณาจารย์ผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการเพื่อให้บริการวิชาการแก่สังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   โดยมีกรอบการเสนอโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

 1. เป็นโครงการที่ตอบสนองนโยบายของรัฐบาลด้านสังคมและคุณภาพชีวิต หรือ
 2. เป็นโครงการที่ตอบสนองตามประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยโครงการนั้นๆ ตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน และตรงตามภารกิจหลักของคณะ/หน่วยงาน
 3. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย
 4. เป็นโครงการเกี่ยวกับการสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงและประชาคมอาเซียน
 5. ผู้ทำหน้าที่ในการให้บริการวิชาการแก่สังคม ต้องเป็นบุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น และโครงการที่เสนอขอรับงบประมาณในครั้งนี้ ไม่ได้อยู่หรือได้รับงบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น

ทั้งนี้ หัวหน้าโครงการจะต้อเสนอโครงการฯ ในระบบ KKUMIS “ระบบรายงานด้านการให้บริการวิชาการแก่สังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561”  https://mis-dev.kku.ac.th/projectService/project  ภายในวันที่ 31 กรกฏาคม 2560    หากท่านมีข้อสงสัยประการใดโปรดติดต่อ คุณประภาพร ปิ่นใจ ,คุณจุฑามาส จันดี  โทรศัพท์ 44528     E-mail prapin@kku.ac.th

อนึ่ง  งบประมาณนี้สนับสนุนโครงการนี้จะอยู่ใน  ชุดโครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นสู่ชุมชน  และชุดโครงการความร่วมมือทางวิชาการกับประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงและประชาคมอาเซียน ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการแก่สังคม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

สำหรับโครงการที่เกี่ยวข้องกับชุดโครงการชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง จะดำเนินการจัดสรรงบประมาณในภายหลัง ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการฯ จากนั้นสำนักบริการวิชาการ จะแจ้งให้คณะ รับทราบและร่วมดำเนินการต่อไป

 

ทุนอุดหนุนคณาจารย์นำเสนอผลงานวิจัยต่างประเทศ

ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยกองบริหารงานวิจัย จะให้การสนับสนุนทุนเพื่อเข้าร่วมการนำเสนอผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการ การแสดงผลงานทางศิลปะ การออกแบบสถาปัตยกรรม นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์
ในการประชุมวิชาการนานาชาติในต่างประเทศ ประจำงวดที่ 4/2560  เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยสายผู้สอนหรือสายสนับสนุนสังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มีโอกาสเข้าร่วมและมีประสบการณ์ในการเสนอผลงานในการประชุมวิชาการนานาชาติ ณ สถาบันหรือหน่วยงานในต่างประเทศ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย โดยจะพิจารณาให้แก่ผู้ขอรับทุนที่เดินทางไปเสนอผลงานในการประชุมวิชาการนานาชาติในต่างประเทศ “ช่วงระหว่าง เดือนพฤษภาคม-มิถุุนายน 2560” ผู้ที่สนใจ : โปรดส่งแบบรับทุนพร้อมเอกสารหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณาไปยังกองบริหารงานวิจัย  ภายในวันที่ 7 เมษายน 2560

https://ora.kku.ac.th/index.asp?go2=foreign_research_present

ดูประกาศ

ขอเชิญร่วมกิจกรรมแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์และความรู้ด้านการตลาดเบื้องต้น

ศูนย์เรียนรู้ สสส. ได้ร่วมมือกับเครือข่ายอาสาสมัครนักออกแบบสร้างสรรค์ Creative Citizen จัด workshop พัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพให้กับภาคีเครือข่าย สสส.และผู้ที่สนใจ เพื่อเรียนรู้แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์และความรู้ด้านการตลาดเบื้องต้น จึงขอเชิญชวนเพื่อนภาคีเข้าร่วมกิจกรรม โดยมีรายละเอียดตาม link ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

เชิญยื่นข้อเสนอโครงการติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานโครงการจัดทำแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยและแผนป้องกัน/แก้ไขปัญหาชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2560 (เฉพาะกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และกลุ่มจังหวัดภาคกลางและภาคตะวันออก)

การเคหะแห่งชาติเชิญมหาวิทยาลัยขอนแก่นยื่น ข้อเสนอโครงการติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานโครงการจัดทำแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยและแผนป้องกัน/แก้ไขปัญหาชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2560 (เฉพาะกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และกลุ่มจังหวัดภาคกลางและภาคตะวันออก) ภายใน 10 กุมภาพันธ์ 2560

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คลิ้กเพื่อดูเอกสาร

ปชส.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฐานข้อมูล Scifinder

สำนักหอสมุดขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการฐานข้อมูล Scifinder ในวันที่ 20 ธันวาคม 2559 เวลา 09.00 – 12.00 น.  ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 5 (ห้อง 2) อาคารศูนย์สารสนเทศ มข.  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับการศึกษาค้นคว้าและวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ จะมีการบรรยาย สาธิต และฝึกปฏิบติการในเชิงลึก ซึ่งมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญที่เป็ฯนักเคมีจากต่างประเทศ คือ Ms.Pamela Oon มาเป็นวิทยากรบรรยายในครั้งนี้

ผู้สใจสามารถตอบรับหรือสอบถามรายละเอียดได้ที่นางพวงผกา จันทร์พานิชย์ phujan@kku.ac.th โทรศัพท์ 42620, 42625 สำนักหอสมุด

ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านการบริการวิชาการ “บริการวิชาการอุดมศึกษาไทย ห่วงใยสังคม”

       ด้วยสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านการบริการวิชาการ
“บริการวิชาการอุดมศึกษาไทย ห่วงใยสังคม” ในวันที่ 19 – 20 พฤศจิกายน  2559  
ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์  เพื่อเป็นเวทีการเผยแพร่กิจกรรมด้านบริการวิชาการ
ของสถาบันต่าง ๆ ที่เข้าร่วมประชุม รวมถึงเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การถ่ายทอดเทคโนโลยี และองค์ความรู้ต่าง ๆ
และเพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตผ่านการบริการวิชาการ นอกจากนั้นยังสร้างความร่วมมือด้านการบริการวิชาการร่วม กับหน่วยงานที่มีพันธกิจหลักด้านการบริการวิชาการแก่สังคมภายในประเทศ รวมไปถึงหน่วยงานจากต่างประเทศ
สนใจดูรายละเอียดได้ที่  http://uac.kku.ac.th/basconf2016/conf2016_index.html
001 LEDจากต่างประเทศ

ขอเชิญยื่นข้อเสนอโครงการศึกษาวิจัยอัตลักษณ์และภูมิปัญญาด้านที่อยู่อาศัยของท้องถิ่น : กรณีศึกษาพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

การเคหะแห่งชาติขอเชิญผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการศึกษาวิจัยอัตลักษณ์และภูมิปัญญาด้านที่อยู่อาศัยของท้องถิ่น : กรณีศึกษาพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ    ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่หมายเลข 0 22351 7794  (คุณณัฐดนัย)  ภายในวันที่ 8 มิถุนายน 2559 ในวันทำการ ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น.

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม