คลังเก็บหมวดหมู่: ข่าวงานบริการวิชาการ

ขอเชิญยื่นข้อเสนอโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเรียนเชิญเสนอโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   โดยมีเงื่อนไขการยื่นข้อเสนอโครงการดังนี้

 1. เป็นโครงการที่ตอบสนองนโยบายของรัฐบาลด้านสังคมและคุณภาพชีวิต หรือ
 2. เป็นโครงการที่ตอบสนองตามประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยโครงการนั้นๆ ตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน และตรงตามภารกิจหลักของคณะ/หน่วยงาน
 3. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย
 4. เป็นโครงการเกี่ยวกับการสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงและประชาคมอาเซียน
 5. ผู้ทำหน้าที่ในการให้บริการวิชาการแก่สังคม ต้องเป็นบุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น และโครงการที่เสนอขอรับงบประมาณในครั้งนี้ ไม่ได้อยู่หรือได้รับงบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น
 6. โครงการที่เสนอ ต้องผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ
 7. หัวหน้าโครงการ ต้องเสนอโครงการผ่านระบบ https://mis-dev.kku.ac.th ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2561

อนึ่ง หากท่านมีข้อสงสัยประการใดโปรดติดต่อ

 1. ระบบฐานข้อมูล คุณวิภาดา มีแวว โทรศัพท์ 44533
 2. รายละเอียดโครงการ คุณประภาพร ปิ่นใจ ,คุณจุฑามาส จันดี  โทรศัพท์ 44528

ขอเชิญยื่นข้อเสนอโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

สำนักบริการวชาการ ขอเชิญคณาจารย์ผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการเพื่อให้บริการวิชาการแก่สังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   โดยมีกรอบการเสนอโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

 1. เป็นโครงการที่ตอบสนองนโยบายของรัฐบาลด้านสังคมและคุณภาพชีวิต หรือ
 2. เป็นโครงการที่ตอบสนองตามประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยโครงการนั้นๆ ตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน และตรงตามภารกิจหลักของคณะ/หน่วยงาน
 3. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย
 4. เป็นโครงการเกี่ยวกับการสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงและประชาคมอาเซียน
 5. ผู้ทำหน้าที่ในการให้บริการวิชาการแก่สังคม ต้องเป็นบุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น และโครงการที่เสนอขอรับงบประมาณในครั้งนี้ ไม่ได้อยู่หรือได้รับงบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น

ทั้งนี้ หัวหน้าโครงการจะต้อเสนอโครงการฯ ในระบบ KKUMIS “ระบบรายงานด้านการให้บริการวิชาการแก่สังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561”  https://mis-dev.kku.ac.th/projectService/project  ภายในวันที่ 31 กรกฏาคม 2560    หากท่านมีข้อสงสัยประการใดโปรดติดต่อ คุณประภาพร ปิ่นใจ ,คุณจุฑามาส จันดี  โทรศัพท์ 44528     E-mail prapin@kku.ac.th

อนึ่ง  งบประมาณนี้สนับสนุนโครงการนี้จะอยู่ใน  ชุดโครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นสู่ชุมชน  และชุดโครงการความร่วมมือทางวิชาการกับประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงและประชาคมอาเซียน ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการแก่สังคม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

สำหรับโครงการที่เกี่ยวข้องกับชุดโครงการชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง จะดำเนินการจัดสรรงบประมาณในภายหลัง ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการฯ จากนั้นสำนักบริการวิชาการ จะแจ้งให้คณะ รับทราบและร่วมดำเนินการต่อไป

 

ทุนอุดหนุนคณาจารย์นำเสนอผลงานวิจัยต่างประเทศ

ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยกองบริหารงานวิจัย จะให้การสนับสนุนทุนเพื่อเข้าร่วมการนำเสนอผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการ การแสดงผลงานทางศิลปะ การออกแบบสถาปัตยกรรม นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์
ในการประชุมวิชาการนานาชาติในต่างประเทศ ประจำงวดที่ 4/2560  เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยสายผู้สอนหรือสายสนับสนุนสังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มีโอกาสเข้าร่วมและมีประสบการณ์ในการเสนอผลงานในการประชุมวิชาการนานาชาติ ณ สถาบันหรือหน่วยงานในต่างประเทศ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย โดยจะพิจารณาให้แก่ผู้ขอรับทุนที่เดินทางไปเสนอผลงานในการประชุมวิชาการนานาชาติในต่างประเทศ “ช่วงระหว่าง เดือนพฤษภาคม-มิถุุนายน 2560” ผู้ที่สนใจ : โปรดส่งแบบรับทุนพร้อมเอกสารหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณาไปยังกองบริหารงานวิจัย  ภายในวันที่ 7 เมษายน 2560

https://ora.kku.ac.th/index.asp?go2=foreign_research_present

ดูประกาศ

ขอเชิญร่วมกิจกรรมแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์และความรู้ด้านการตลาดเบื้องต้น

ศูนย์เรียนรู้ สสส. ได้ร่วมมือกับเครือข่ายอาสาสมัครนักออกแบบสร้างสรรค์ Creative Citizen จัด workshop พัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพให้กับภาคีเครือข่าย สสส.และผู้ที่สนใจ เพื่อเรียนรู้แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์และความรู้ด้านการตลาดเบื้องต้น จึงขอเชิญชวนเพื่อนภาคีเข้าร่วมกิจกรรม โดยมีรายละเอียดตาม link ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

เชิญยื่นข้อเสนอโครงการติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานโครงการจัดทำแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยและแผนป้องกัน/แก้ไขปัญหาชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2560 (เฉพาะกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และกลุ่มจังหวัดภาคกลางและภาคตะวันออก)

การเคหะแห่งชาติเชิญมหาวิทยาลัยขอนแก่นยื่น ข้อเสนอโครงการติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานโครงการจัดทำแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยและแผนป้องกัน/แก้ไขปัญหาชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2560 (เฉพาะกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และกลุ่มจังหวัดภาคกลางและภาคตะวันออก) ภายใน 10 กุมภาพันธ์ 2560

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คลิ้กเพื่อดูเอกสาร

ปชส.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฐานข้อมูล Scifinder

สำนักหอสมุดขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการฐานข้อมูล Scifinder ในวันที่ 20 ธันวาคม 2559 เวลา 09.00 – 12.00 น.  ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 5 (ห้อง 2) อาคารศูนย์สารสนเทศ มข.  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับการศึกษาค้นคว้าและวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ จะมีการบรรยาย สาธิต และฝึกปฏิบติการในเชิงลึก ซึ่งมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญที่เป็ฯนักเคมีจากต่างประเทศ คือ Ms.Pamela Oon มาเป็นวิทยากรบรรยายในครั้งนี้

ผู้สใจสามารถตอบรับหรือสอบถามรายละเอียดได้ที่นางพวงผกา จันทร์พานิชย์ phujan@kku.ac.th โทรศัพท์ 42620, 42625 สำนักหอสมุด

ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านการบริการวิชาการ “บริการวิชาการอุดมศึกษาไทย ห่วงใยสังคม”

       ด้วยสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านการบริการวิชาการ
“บริการวิชาการอุดมศึกษาไทย ห่วงใยสังคม” ในวันที่ 19 – 20 พฤศจิกายน  2559  
ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์  เพื่อเป็นเวทีการเผยแพร่กิจกรรมด้านบริการวิชาการ
ของสถาบันต่าง ๆ ที่เข้าร่วมประชุม รวมถึงเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การถ่ายทอดเทคโนโลยี และองค์ความรู้ต่าง ๆ
และเพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตผ่านการบริการวิชาการ นอกจากนั้นยังสร้างความร่วมมือด้านการบริการวิชาการร่วม กับหน่วยงานที่มีพันธกิจหลักด้านการบริการวิชาการแก่สังคมภายในประเทศ รวมไปถึงหน่วยงานจากต่างประเทศ
สนใจดูรายละเอียดได้ที่  http://uac.kku.ac.th/basconf2016/conf2016_index.html
001 LEDจากต่างประเทศ

ขอเชิญยื่นข้อเสนอโครงการศึกษาวิจัยอัตลักษณ์และภูมิปัญญาด้านที่อยู่อาศัยของท้องถิ่น : กรณีศึกษาพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

การเคหะแห่งชาติขอเชิญผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการศึกษาวิจัยอัตลักษณ์และภูมิปัญญาด้านที่อยู่อาศัยของท้องถิ่น : กรณีศึกษาพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ    ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่หมายเลข 0 22351 7794  (คุณณัฐดนัย)  ภายในวันที่ 8 มิถุนายน 2559 ในวันทำการ ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น.

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ขอเชิญยื่นข้อเสนอโครงการศึกษาแนวทางการพัมนาระบบการบริหารจัดการข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในกระทู้บนเว็บบอร์ดของการเคหะแห่งชาติ

การเคหะแห่งชาติขอเชิญผู้สนใจข้อเสนอโครงการศึกษาแนวทางการพัมนาระบบการบริหารจัดการข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในกระทู้บนเว็บบอร์ดของการเคหะแห่งชาติ โดยสามารถยื่นได้ที่กองพัสดุและจัดหา ฝ่ายพัสดุและบริการโครงการก่อสร้าง อาคาร 2 ชั้น 1 สำนักงานใหญ่ การเคหะแห่งชาติ ภายในวันที่ 3 พฤษภาคม 2559 เววลา 08.30-16.30 น. หากมีข้อสงสัยประการใดสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ http://vmresearch.nha.co.th/download/ หรือ โทร 0 2351 7794 (คุณณัฐดนัย)

ดาวน์โหลดเอกสาร

ขยายระยะเวลาในการยื่นข้อเสนอโครงการส่งเสริมสมรรถนะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้โครงการจัดทำแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยและแผนป้องกัน/แก้ไขปัญหาชุมชนแออัด ปี 2559 จำนวน 2 กลุ่มจังหวัด 8 พื้นที่

การเคหะแห่งชาติได้แจ้งขยายระยะเวลาในการยื่นข้อเสนอโครงการส่งเสริมสมรรถนะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้โครงการจัดทำแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยและแผนป้องกัน/แก้ไขปัญหาชุมชนแออัด ปี 2559 จำนวน 2 กลุ่มจังหวัด  8 พื้นที่ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึง 28 มีนาคม 2559 ในวันทำการ ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น.

ดาวน์โหลดเอกสาร