คลังเก็บหมวดหมู่: ข่าวงานบริการวิชาการ

ขอเชิญยื่นข้อเสนอโครงการส่งเสริมสมรรถนะให้แก่องค์กรปกครองท้องถิ่น ภายใต้โครงการจัดทำแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยและแผนป้องกัน/แก้ไขปัญหาชุมชนแออัด ปี 2561 จำนวน 2 กลุ่มจังหวัด

การเคหะแห่งชาติมีความประสงค์จะดำเนินการจัดจ้างทำโครงการส่งเสริมสมรรถนะให้แก่องค์กรปกครองท้องถิ่น ภายใต้โครงการจัดทำแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยและแผนป้องกัน/แก้ไขปัญหาชุมชนแออัด ปี 2561 จำนวน 2 กลุ่มจังหวัด รวม 8 จังหวัด กลุ่มจังหวัด (พื้นที่) ได้แก่

 1. กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง จำนวน 4 จัดหวัด (พื้นที่) ได้แก่ ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม
 2. กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน (4 จังหวัด) ได้แก่ ระนอง พังงาน ภูเก็ต กระบี่

ผู้สนใจสามารถยื่นข้อเสนอโครงการได้ถึงวันที่ 15 มีนาคม 2561 ที่กองพัสดุและจัดหา ฝ่ายพัสดุและบริการโครงการก่อสร้าง การเคหะแห่งชาติ โทร 02 351 6359 คุณศศิลักษณ์

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ขอเชิญยื่นข้อเสนอโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเรียนเชิญเสนอโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   โดยมีเงื่อนไขการยื่นข้อเสนอโครงการดังนี้

 1. เป็นโครงการที่ตอบสนองนโยบายของรัฐบาลด้านสังคมและคุณภาพชีวิต หรือ
 2. เป็นโครงการที่ตอบสนองตามประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยโครงการนั้นๆ ตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน และตรงตามภารกิจหลักของคณะ/หน่วยงาน
 3. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย
 4. เป็นโครงการเกี่ยวกับการสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงและประชาคมอาเซียน
 5. ผู้ทำหน้าที่ในการให้บริการวิชาการแก่สังคม ต้องเป็นบุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น และโครงการที่เสนอขอรับงบประมาณในครั้งนี้ ไม่ได้อยู่หรือได้รับงบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น
 6. โครงการที่เสนอ ต้องผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ
 7. หัวหน้าโครงการ ต้องเสนอโครงการผ่านระบบ https://mis-dev.kku.ac.th ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2561

อนึ่ง หากท่านมีข้อสงสัยประการใดโปรดติดต่อ

 1. ระบบฐานข้อมูล คุณวิภาดา มีแวว โทรศัพท์ 44533
 2. รายละเอียดโครงการ คุณประภาพร ปิ่นใจ ,คุณจุฑามาส จันดี  โทรศัพท์ 44528

ขอเชิญยื่นข้อเสนอโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

สำนักบริการวชาการ ขอเชิญคณาจารย์ผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการเพื่อให้บริการวิชาการแก่สังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   โดยมีกรอบการเสนอโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

 1. เป็นโครงการที่ตอบสนองนโยบายของรัฐบาลด้านสังคมและคุณภาพชีวิต หรือ
 2. เป็นโครงการที่ตอบสนองตามประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยโครงการนั้นๆ ตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน และตรงตามภารกิจหลักของคณะ/หน่วยงาน
 3. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย
 4. เป็นโครงการเกี่ยวกับการสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงและประชาคมอาเซียน
 5. ผู้ทำหน้าที่ในการให้บริการวิชาการแก่สังคม ต้องเป็นบุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น และโครงการที่เสนอขอรับงบประมาณในครั้งนี้ ไม่ได้อยู่หรือได้รับงบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น

ทั้งนี้ หัวหน้าโครงการจะต้อเสนอโครงการฯ ในระบบ KKUMIS “ระบบรายงานด้านการให้บริการวิชาการแก่สังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561”  https://mis-dev.kku.ac.th/projectService/project  ภายในวันที่ 31 กรกฏาคม 2560    หากท่านมีข้อสงสัยประการใดโปรดติดต่อ คุณประภาพร ปิ่นใจ ,คุณจุฑามาส จันดี  โทรศัพท์ 44528     E-mail prapin@kku.ac.th

อนึ่ง  งบประมาณนี้สนับสนุนโครงการนี้จะอยู่ใน  ชุดโครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นสู่ชุมชน  และชุดโครงการความร่วมมือทางวิชาการกับประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงและประชาคมอาเซียน ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการแก่สังคม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

สำหรับโครงการที่เกี่ยวข้องกับชุดโครงการชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง จะดำเนินการจัดสรรงบประมาณในภายหลัง ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการฯ จากนั้นสำนักบริการวิชาการ จะแจ้งให้คณะ รับทราบและร่วมดำเนินการต่อไป

 

ทุนอุดหนุนคณาจารย์นำเสนอผลงานวิจัยต่างประเทศ

ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยกองบริหารงานวิจัย จะให้การสนับสนุนทุนเพื่อเข้าร่วมการนำเสนอผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการ การแสดงผลงานทางศิลปะ การออกแบบสถาปัตยกรรม นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์
ในการประชุมวิชาการนานาชาติในต่างประเทศ ประจำงวดที่ 4/2560  เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยสายผู้สอนหรือสายสนับสนุนสังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มีโอกาสเข้าร่วมและมีประสบการณ์ในการเสนอผลงานในการประชุมวิชาการนานาชาติ ณ สถาบันหรือหน่วยงานในต่างประเทศ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย โดยจะพิจารณาให้แก่ผู้ขอรับทุนที่เดินทางไปเสนอผลงานในการประชุมวิชาการนานาชาติในต่างประเทศ “ช่วงระหว่าง เดือนพฤษภาคม-มิถุุนายน 2560” ผู้ที่สนใจ : โปรดส่งแบบรับทุนพร้อมเอกสารหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณาไปยังกองบริหารงานวิจัย  ภายในวันที่ 7 เมษายน 2560

https://ora.kku.ac.th/index.asp?go2=foreign_research_present

ดูประกาศ

ขอเชิญร่วมกิจกรรมแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์และความรู้ด้านการตลาดเบื้องต้น

ศูนย์เรียนรู้ สสส. ได้ร่วมมือกับเครือข่ายอาสาสมัครนักออกแบบสร้างสรรค์ Creative Citizen จัด workshop พัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพให้กับภาคีเครือข่าย สสส.และผู้ที่สนใจ เพื่อเรียนรู้แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์และความรู้ด้านการตลาดเบื้องต้น จึงขอเชิญชวนเพื่อนภาคีเข้าร่วมกิจกรรม โดยมีรายละเอียดตาม link ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

เชิญยื่นข้อเสนอโครงการติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานโครงการจัดทำแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยและแผนป้องกัน/แก้ไขปัญหาชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2560 (เฉพาะกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และกลุ่มจังหวัดภาคกลางและภาคตะวันออก)

การเคหะแห่งชาติเชิญมหาวิทยาลัยขอนแก่นยื่น ข้อเสนอโครงการติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานโครงการจัดทำแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยและแผนป้องกัน/แก้ไขปัญหาชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2560 (เฉพาะกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และกลุ่มจังหวัดภาคกลางและภาคตะวันออก) ภายใน 10 กุมภาพันธ์ 2560

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คลิ้กเพื่อดูเอกสาร

ปชส.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฐานข้อมูล Scifinder

สำนักหอสมุดขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการฐานข้อมูล Scifinder ในวันที่ 20 ธันวาคม 2559 เวลา 09.00 – 12.00 น.  ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 5 (ห้อง 2) อาคารศูนย์สารสนเทศ มข.  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับการศึกษาค้นคว้าและวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ จะมีการบรรยาย สาธิต และฝึกปฏิบติการในเชิงลึก ซึ่งมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญที่เป็ฯนักเคมีจากต่างประเทศ คือ Ms.Pamela Oon มาเป็นวิทยากรบรรยายในครั้งนี้

ผู้สใจสามารถตอบรับหรือสอบถามรายละเอียดได้ที่นางพวงผกา จันทร์พานิชย์ phujan@kku.ac.th โทรศัพท์ 42620, 42625 สำนักหอสมุด

ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านการบริการวิชาการ “บริการวิชาการอุดมศึกษาไทย ห่วงใยสังคม”

       ด้วยสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านการบริการวิชาการ
“บริการวิชาการอุดมศึกษาไทย ห่วงใยสังคม” ในวันที่ 19 – 20 พฤศจิกายน  2559  
ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์  เพื่อเป็นเวทีการเผยแพร่กิจกรรมด้านบริการวิชาการ
ของสถาบันต่าง ๆ ที่เข้าร่วมประชุม รวมถึงเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การถ่ายทอดเทคโนโลยี และองค์ความรู้ต่าง ๆ
และเพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตผ่านการบริการวิชาการ นอกจากนั้นยังสร้างความร่วมมือด้านการบริการวิชาการร่วม กับหน่วยงานที่มีพันธกิจหลักด้านการบริการวิชาการแก่สังคมภายในประเทศ รวมไปถึงหน่วยงานจากต่างประเทศ
สนใจดูรายละเอียดได้ที่  http://uac.kku.ac.th/basconf2016/conf2016_index.html
001 LEDจากต่างประเทศ

ขอเชิญยื่นข้อเสนอโครงการศึกษาวิจัยอัตลักษณ์และภูมิปัญญาด้านที่อยู่อาศัยของท้องถิ่น : กรณีศึกษาพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

การเคหะแห่งชาติขอเชิญผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการศึกษาวิจัยอัตลักษณ์และภูมิปัญญาด้านที่อยู่อาศัยของท้องถิ่น : กรณีศึกษาพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ    ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่หมายเลข 0 22351 7794  (คุณณัฐดนัย)  ภายในวันที่ 8 มิถุนายน 2559 ในวันทำการ ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น.

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ขอเชิญยื่นข้อเสนอโครงการศึกษาแนวทางการพัมนาระบบการบริหารจัดการข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในกระทู้บนเว็บบอร์ดของการเคหะแห่งชาติ

การเคหะแห่งชาติขอเชิญผู้สนใจข้อเสนอโครงการศึกษาแนวทางการพัมนาระบบการบริหารจัดการข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในกระทู้บนเว็บบอร์ดของการเคหะแห่งชาติ โดยสามารถยื่นได้ที่กองพัสดุและจัดหา ฝ่ายพัสดุและบริการโครงการก่อสร้าง อาคาร 2 ชั้น 1 สำนักงานใหญ่ การเคหะแห่งชาติ ภายในวันที่ 3 พฤษภาคม 2559 เววลา 08.30-16.30 น. หากมีข้อสงสัยประการใดสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ http://vmresearch.nha.co.th/download/ หรือ โทร 0 2351 7794 (คุณณัฐดนัย)

ดาวน์โหลดเอกสาร