คลังเก็บหมวดหมู่: ข่าวงานวิจัย

อบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (ระบบ NRMS) ประจำปี 2561

ขอเชิญนักวิจัยและผู้สนใจเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (ระบบ NRMS) ประจำปีงบประมาณ 2561” ช่วงที่ 1 (ธันวาคม 2560 – มีนาคม 2561) ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ อาคาร วช. 3 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โดยสามารถสมัครเข้ารับการอบรมทาง website ของระบบ NRMS http://www.nrms.go.th/NewsEventDetail.aspx?NID=2133  ระบบลงทะเบียนออนไลน์จะเปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 เป็นต้นไป เมื่อมีผู้ลงทะเบียนเต็มจำนวนแล้วระบบจะปิดรับอัตโนมัติ
หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ 02-561-2445 ต่อ 617 และ 607
ระยะเวลาและสถานที่จัดอบรม
วันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม 2560 สำหรับประสานหน่วยงาน และผู้บริหารงานวิจัย
วันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2560 สำหรับนักวิจัย
วันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2561 สำหรับผู้ประสานหน่วยงาน และผู้บริหารงานวิจัย
วันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 สำหรับนักวิจัย
วันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 สำหรับผู้ประสานหน่วยงาน และผู้บริหารงานวิจัย
วันศุกร์ที่ 16 มีนาคม 2561 สำหรับนักวิจัย
สถานที่ : ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ อาคาร วช. 3 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.).

The Sixth Asian International Conference on Humanized Health Care 2017: Humanized Health Care in the Challenges of the Transforming World (AIC-HHC 2017)

คณะพยาบาลศาสตร์ มข. ขอเชิญผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ภายใต้ชื่อ The 6th  International Conference on Humanized Health Care 2017 ในวันที่ 6 – 8 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด, จังหวัดขอนแก่น 
ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม https://aichhc2017.kku.ac.th/index.php/home/

Deadline submission: Full paper submission deadline 10 พฤศจิกายน 2560

Abstract submission deadline 10 พฤศจิกายน 2560 

 

ทุนสนับสนุนเพื่อเข้าร่วมการนำเสนอผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการ การแสดงผลงานทางศิลปะ การออกแบบสถาปัตยกรรม นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ ในการประชุมวิชาการนานาชาติในต่างประเทศ ประจำงวดที่ 2/2561

กองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะให้ทุนสนับสนุนเพื่อเข้าร่วมการนำเสนอผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการ การแสดงผลงานทางศิลปะ การออกแบบสถาปัตยกรรม นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ ในการประชุมวิชาการนานาชาติในต่างประเทศ ประจำงวดที่ 1/2560 ซึ่งจะพิจารณาให้ทุนสำหรับผู้สนใจที่จะไปนำเสนอผลงานในระหว่างเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2561 โดยผู้สนใจสามารถส่งเอกสารไปยังกองบริหารงานวิจัยภายใน 8 ธันวาคม 2560 หรือสอบถามได้ที่ กฤติกา แดงรัตน์   : 043 203177 ใน มข. 42128, 42129

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 56

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญส่งผลงานวิจัยเข้าร่วม ในการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 56 The 56th Kasetsart University Annual  Conference วันที่ 6 – 9 กุมภาพันธ์ 2561  ผู้เสนอผลงานโปรดชำระค่าลงทะเบียน เรื่องละ 1,000 บาท พร้อมกับการส่งผลงาน และ  ใบลงทะเบียนและอัพโหลดมาพร้อมหลักฐานการชำระเงิน

ส่งบทคัดย่อและเรื่องเต็ม ภายในวันพุธที่ 15 พฤจิกายน  2560

สนใจดูรายละเอียดได้ที่ http://www.annualconference.ku.ac.th/

 

ขอเชิญผู้สนใจสมัครรับทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.)

  มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับประกาศให้เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ จึงได้จัดทำโรงการเพื่อพัฒนาวามเข้มแข็งและศักยภาพของณาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้มีวามพร้อมที่จะเข้าสู่รงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (ปก.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย เพื่อให้การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยวิจัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุตามเป้าหมายและวัตถุประสง์ และเพื่อให้มีการเผยแพร่ผลงานวิจัยและสร้างแรงจูงใจในการทำงานวิจัย ฉะนั้น มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทโนโลยี จึงได้กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณารับสมัรข้อเสนอโรงการฯ โดยกำหนดรับข้อเสนอโรงการฯ รั้งที่ 4 ระหว่างวันที่  2 – 16 ตุลาม 2560 ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 53/2560 ลงวันที่ 10 มกราม 2560  ซึ่งท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่แนบมาพร้อมนี้

ทั้งนี้ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารและศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่https://ora.kku.ac.th  หรือดาวน์โหลดได้จากไฟล์เอกสารแนบท้ายด้านล่าง

 
หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อสอบถามได้ที่ ุณประพันธ์ พันตาเอก โทรภายใน 44829 หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 043-203177 หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 081-5452277 หรืออีเมล์ phantaek@gmail.compraphanph@kku.ac.th

รับสมัครข้อเสนอโครงการวิจัย ตามโครงการส่งเสริมผลงานวิจัยแสงซินโครตรอน

ประชาสัมพันธ์ รับสมัครข้อเสนอโครงการวิจัย ตามโครงการส่งเสริมผลงานวิจัยแสงซินโครตรอน (สำหรับนักวิจัยที่ไม่เคยใช้เทคโนโลยีแสงซินโครตรอน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2561) ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 ตุลาคม 2560

สอบถามข้อมูล เพิ่มเติมได้ที่ คุณ พัทธนันท์ เขินพลกรัง e-mail: 9pattanan@gmail.com หรือ คุณ วราภรณ์  ผิวพรรณงาม e-mail: warapornp@kku.ac.th โทร: 48188,42758 หรือ 043-203177 และผู้สนใจ สามารถดูรายละเอียดการประกาศรับสมัคร และ Download แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องได้ที่ http://ora.kku.ac.th

โครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนตามโครงการส่งเสริมผลงานวิจัยแสงซินโครตรอน มข. ประจำปีงบณะมาร 2561 (ปีที่ 3/4)

ฝ่ายวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี ขอเชิยผู้สนใจเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนตามโครงการส่งเสริมผลงานวิจัยแสงซินโครตรอน มข. ประจำปีงบณะมาร 2561 (ปีที่ 3/4)

ผู้สนใจ สามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสมัครได้ จากลิงค์เอกสารด้านล่าง

!เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 27 ตุลาคม 2560 หรือช่องทางการดาวน์โหลดอื่น ๆ ในแบบข้อเสนอโครงการ ที่ www.http//ora.kku.ac.th โดยจะประกาศผลการพิจารณาทุน ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560

ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณพัทธนันท์ เขินพลกรัง หรือที่ อีเมล์ 9pattanan@gmail.com  หมายเลข โทรศัพท์  043-203177 ภายใน ที่ 48188

ทุนซินโครตรอน 60

รับข้อเสนอโครงการวิจัยประเภททุนอุดหนุนทั่วไป (มุ่งเป้า ) ยางนา

มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีความประสงค์สนับสนุนทุนวิจัย แบบ มุ่งเป้า (ยางนา) 61 ที่เน้นการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานการวิจัยให้กับคณาจารย์และนักวิจัย

ผู้สนใจ สามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสมัครได้ จากลิงค์เอกสารด้านล่าง

!เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 27 ตุลาคม 2560 หรือช่องทางการดาวน์โหลดอื่น ๆ ในแบบข้อเสนอโครงการ ที่ www.http//ora.kku.ac.th โดยจะประกาศผลการพิจารณาทุน ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560

ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณพัทธนันท์ เขินพลกรัง หรือที่ อีเมล์ 9pattanan@gmail.com  หมายเลข โทรศัพท์  043-203177 ภายใน ที่ 48188

ทุนมุ่งเป้า

ขอเชิญผู้สนใจ สมัครเข้าร่วม RGJ-PhD Capacity Building Workshop  ครั้งที่ 6

ขอเชิญผู้สนใจ สมัครเข้าร่วม RGJ-PhD Capacity Building Workshop
ครั้งที่ 6 ได้ที่ลิงค์>>>> https://goo.gl/HQ4Xc6
วันเสาร์ที่ 16 กันยายน 2560 ณ. ห้องสมุด อาคาร 50 ปี

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

เช้า

08.30-09.00 ลงทะเบียน
09.00-11.00: English for academic and research
11.00-12.00: Mastering the art of communication
บ่าย
13.00-14.00: Networking&Collaboration: Key for successful PhD study
14.00-15.00: How to make a brilliant first impression at the conference
15.00-16.30: Design thinking

กิจกรรมจัดโดย ชมรมนักเรียนทุน
โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก สกว.

กิจกรรมนี้ ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับผู้เข้าร่วม

ขอเชิญร่วมมงาน Thailand Tech show 2017

เรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วม  งาน Thailand Tech show 2017 ที่จะขึ้นในระหว่างวันที่ 20-24 กันยายน 2560 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ ในงานจะมีทั้งการนำเสนอผลงานวิจัย การบรรยายพิเศษ การนำเสนอเทคโนโลยีต่อนักลงทุนเป้าหมาย และการเสวนาวิชาการ

คลิ้กดูรายละเอียดได้ที่ https://www.nstda.or.th/thailandtechshow/2017/