คลังเก็บหมวดหมู่: ข่าวงานวิจัย

ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในโครงการประชุมวิชาการระดับบัณฑิตศึกษาครั้งที่ 10 (Graduate Integrity : GI10

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ขอเชิญคณาจารย์และผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย เข้าร่วมนิทรรศการเผยแพร่งานสร้างสรรค์ พร้อมรับฟังการบรรยายและเสวนาพิเศษ โครงการประชุมวิชาการระดับบัณฑิตศึกษาครั้งที่ 10 (Graduate Integrity : GI10) ในวันศุกร์ที่ 27  เมษายน 2562 เวลา 08:00-16:30 น  ณ หอประชุมประสม รังสิโรจน  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

สำหรับผู้สนใจสามารถส่งผลงานวิจัย บทความวิชาการ บทความวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ และผลงานในรูปแบบโปสเตอร์ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

โทรศัพท์ 02-329-8000 ต่อ 3532, 089 812 0164 คุณรมิดา ธรรมกัญยา

คลิ้กดูรายละเอียดได้ที่ https://www.arch.kmitl.ac.th/gi10/

ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ “โฮมภูมิ” ครั้งที่ 4

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง และนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับเครือข่ายสถาบัน ได้กำหนดจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ “โฮมภูมิ” ครั้งที่ 4 “ภูมิปัญญาสู่การออกแบบอัจฉริยะ” (Wisdom for Smart Design) ระหว่างวันที่ 13-14 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมทรงคุณอัตถากร  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  ผังเมือง และนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

การจัดงานดังกล่าวได้มีกำหนดให้มีการบรรยายพิเศษ อภิปราย และนำเสนอผลงาน ซึ่งผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเพื่อส่งบทความได้บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562  โดยมีค่าลงทะเบียนสำหรับผู้เข้าร่วมนำเสนอบทความ ดังนี้

  • อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย  2,000 บาท
  • นิสิต นักศึกษา 1,000 บาท
  • ผู้ร่วมการประชุมวิชาการ 500 บาท

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คุณผกาทิพย์ เนาว์สันเทียะ โทรศัพท์ 043 754 381 หรือ 086 4555990 อีเมล์ Research.arch@msu.ac.th

website  :  https://arch-info.msu.ac.th/Homepoom2019/

 

ขอเชิญร่วมอบรม : ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการกับทรัพย์สินทางปัญญาและการต่อยอดเชิงพาณิชย์

ศูนย์บริการวิชาการ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จะจัดโครงการอบรมและบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน เรื่อง ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการกับทรัพย์สินทางปัญญาและการต่อยอดเชิงพาณิชย์ สาหรับนักวิชาการ นักวิจัย และผู้ประกอบการที่สนใจด้านการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ทราบถึงความหมาย ความสาคัญของผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการกับทรัพย์สินทางปัญญาและเกิดความรู้ความเข้าใจในเรื่องสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรพร้อมทั้งกระตุ้นให้นักวิชาการ นักวิจัยเกิดการคัดสรรเทคโนโลยีที่มีศักยภาพในด้านการวิจัยมาพัฒนาและต่อยอดและสามารถมุ่งสู่ประโยชน์เชิงพาณิชย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โดยโครงการฯ จะจัดระหว่างวันที่ 3 – 4 พฤศจิกายน 2561 (หลักสูตรอบรม 2 วัน โดยไม่มีค่าใช้จ่าย) ณ ห้อง MBS 200 คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เขตพื้นที่ขามเรียง) โดยไม่มีค่าใช้จ่าย   ผู้ที่สนใจสมัครและดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.mbs.msu.ac.th/mbs_training หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณมนัสนันท์ ช่อประพันธ์ หมายเลข   088-573-3101 หรือ manutsanan.m@acc.msu.ac.th

 

เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประเภทอุดหนุนทั่วไปและบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2563

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ในฐานะคณะกรรมการจัดทำแผนบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ฯ  กำหนดเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยวิจัย ประเภทอุดหนุนทั่วไปและบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2563  ผ่านระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (National Research Management System : NRMS)   ฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี  โดยกองบริหารงานวิจัย ขอแจ้งรายละเอียดการขอรับทุน ดังนี้

นักวิจัย

1.  จัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยตาม Template ที่ วช.กำหนด และจัดส่งให้คณะ/หน่วยงาน เพื่อรับการพิจารณากลั่นกรองฯ  ทั้งนี้ กรณีเป็นการดำเนินโครงการวิจัย ในมนุษย์ สัตว์ทดลอง หรือ พันธุ์พืชต้องแนบหลักฐานที่เกี่ยวข้องมาพร้อมข้อเสนอโครงการวิจัยด้วย  และเพื่อประโยชน์ในการพิจารณาข้อเสนอโครงการขอให้นักวิจัยปรับปรุงประวัติส่วนบุคคลในระบบ NRMS ก่อนยื่นข้อเสนอโครงการ

2.   ยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยที่ผ่านพิจารณากลั่นกรองฯแล้ว ในระบบ NRMS ตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม –  4  พฤศจิกายน 2561 และพิมพ์ข้อเสนอฯ จากระบบ NRMS จำนวน 6 ชุด  จัดส่งให้คณะ/หน่วยงาน เพื่อรวบรวมจัดส่งให้กองบริหารงานวิจัย  ทั้งนี้ นักวิจัยที่ยื่นขอรับทุนต้องไม่ติดค้างรายงาน
ฉบับสมบูรณ์จากแหล่งทุนที่ยื่นขอรับทุนผ่านระบบ NRMS ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2551-2559

คณะ/หน่วยงาน

1.   ตรวจสอบคุณสมบัติของนักวิจัย โดยให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 2415/2561 เรื่อง หลักเกณฑ์การขอและพิจารณาทุนวิจัย ประเภทอุดหนุนทั่วไปและบูรณาการวิจัย ลงวันที่  6 กันยายน 2561

2.  พิจารณากลั่นกรองและจัดลำดับความสำคัญโครงการระดับคณะ โดยให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 1028/2555 เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการประเมิน กลั่นกรองและจัดลำดับความสำคัญโครงการวิจัย ที่เสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทอุดหนุนทั่วไป ประจำปีงบประมาณของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2555

3.  จัดส่งเอกสารหมายเลข 4/1 และ 4/2 (ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 1028/2555 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2555) และรวบรวมข้อเสนอโครงการวิจัย จำนวน 6 ชุด (จัดเรียงตามลำดับความสำคัญ)  ไปยังกองบริหารงานวิจัย  ภายในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561

                           ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับโครงการที่ไม่ผ่านการกลั่นกรองและจัดลำดับความสำคัญจากคณะ และต้องพิมพ์ข้อเสนอโครงการวิจัยจากระบบ NRMS ครบตามจำนวนและภายในวันที่กำหนดเท่านั้น Download Template ข้อเสนอโครงการวิจัย และเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ที่ https://ora.kku.ac.th/ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อคุณพัชรินทร์ พิทักษ์เขื่อนขันธ์ โทร. 42131, 043-203177, 098-1028390 

 

เอกสารเพิ่มเติม

การรับข้อเสนอโครงส่งเสริมผลงานวิจัยแสงซินโครตรอน (สำหรับนักวิจัยที่ไม่เคยใช้) ประจำปี 2561

 

ฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยกองบริหารงานวิจัย  ประกาศรับสมัครข้อเสนอโครงการวิจัย ตามหลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนวิจัยโครงการส่งเสริมผลงานวิจัยแสงซินโครตรอน สำหรับนักวิจัยที่ไม่เคยใช้เทคโนโลยีแสนวินโครตรอน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2562 ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 26 ตุลาคม 2561  ผู้สนใจส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุน ตามโครงการดังกล่าว โดยเสนอผ่านหน่วยงานต้นสังกัด แล้วส่งไปยัง ผู้อำนวยการกองบริหารงานวิจัย (ชั้น2) สำนักงานอธิการบดี อาคาร2  ภายในวันที่ 26 ตุลาคม 2561  หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม  กรุณาติดต่อ คุณพัทธนันท์ เขินพลกรัง E-mail: 9pattanan@gmail.com หรือ คุณวราภรณ์ ผิวพรรณงาม Email: warapornp@kku.ac.th  โทร: 48188, 42758, 043-203177, 087-235-4744อนึ่งสามารถดูรายละเอียดการประกาศรับสมัคร และ Download แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องได้ที่ https://ora.kku.ac.th/index.asp?go2=syschrotron_research

 

ประกาศรับสมัครข้อเสนอโครงการวิจัย ตามโครงการวิจัยประเภทอุดหนุนทั่วไป  (มุ่งเป้า) ยางนา ประจำปีงบประมาณ 2561 ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 27 ตุลาคม 2560  

ฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยกองบริหารงานวิจัย กำหนดจัดโครงการวิจัยประเภทอุดหนุนทั่วไป(มุ่งเป้า) ยางนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนทุนวิจัยแบบ     มุ่งเป้าที่เน้นการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานการวิจัยให้กับคณาจารย์และนักวิจัยของมหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อให้ได้ผลผลิต ผลลัพธ์ตามเป้าหมายที่มหาวิทยาลัยกำหนดและตามกรอบทิศทางการวิจัยของมหาวิทยาลัย

ผู้สนใจและมีคุณสมบัติตามประกาศฯ ส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุน ตามโครงการดังกล่าว โดยเสนอผ่านหน่วยงานต้นสังกัด แล้วส่งไปยัง ผู้อำนวยการกองบริหารงานวิจัย (ชั้น2) สำนักงานอธิการบดี อาคาร2  ภายในวันที่ 22 ตุลาคม 2561  หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม  กรุณาติดต่อ คุณพัทธนันท์ เขินพลกรัง E-mail: 9pattanan@gmail.com หรือ คุณวราภรณ์ ผิวพรรณงาม Email: warapornp@kku.ac.th  โทร: 48188, 42758, 043-203177, 087-235-4744อนึ่งสามารถดูรายละเอียดการประกาศรับสมัคร และ Download แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องได้ที่ http://ora.kku.ac.th

สมาคมส่งเสริมการวิจัย สสว เชิญชวนเข้าร่วมอบรมหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย 2 หลักสูตร

  1. การวิจัยเชิงปฏิบัติการการวิจัยเชิงคุณภาพ วันที่ 31 ตุลาคม  – 2 พฤศจิกายน 2561 (3 วัน) ค่าลงทะเบียน 5,500 บาท
  2. เทคนิคการวิจัยทางสังคมศาสตร์แบบผสม (MIXED METHOD) วันที่ 6-7 ธันวาคม 2561 (2 วัน) ค่าลงทะเบียน 4,000 บาท

             ทั้งสองหลักสูตร อบรม ณ สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ อาคาร วช.1 ชั้น 1 ห้องประชุม ศาสตราจารย์ ดร.สง่า สรรพศรี  การฝึกอบรมดังกล่าวนี้ ผู้ที่ได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาสามารถเข้ารับการฝึกอบรมได้โดยไม่ถือเป็นวันลา และมีสิทธิ์เบิกค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ทั้งหมดได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดและสมัครเข้ารับการอบรมได้ที WEBSITE ”สมาคมส่งเสริมการวิจัย” หรือ www.rpa.or.th

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ >>>คลิก 

สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ) ขอเชิญชวนคณาจารย์ นักวิจัยและนักวิชาการ ร่วมส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย

           ด้วยสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) มีแนวคิดที่จะขับเคลื่อนเพื่อส่งเสริมการพัฒนาและผลิตผลงานวิจัยโดยใช้ข้อมูลจากผลการประเมินคุณภาพภายนอกในระดับต่าง ๆ จึงจัดทำโครงการส่งเสริมการวิจัยด้านประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขึ้น เพื่อส่งเสริมการวิจัยสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมทางด้านการประกันคุณภาพการศึกษา

                ผู้สนใจสามารถส่งข้อเสนอโครงการวิจัยได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2561 ที่ภารกิจวิจัยและจัดการความรู้ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 24 เลขที่ 128 ถนนพญาไทย แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 02-2163955 ต่อ 226 (กิตติกันตพงศ์)

 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ >>>คลิก

วิธีการดำเนินการมาตรฐาน Standard of Operating Procedures,SOP

          ตามที่คณะอนุกรรมการพัฒนาวิธีการดำเนินการมาตรฐาน Standard of Operating Procedures,SOP ได้ดำเนินการแก้ไขและปรับปรุง SOP ได้ประกาศใช้ในวันที่ 21 สิงหาคม 2561 เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น ทางสำนักงานคณะกรรมการการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ใคร่ขอประชาสัมพันธ์และแจ้งรายละเอียดดังนี้
            1. สำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมฯ มีการปรับ SOP ฉบับใหม่ และมีการปรับปรุงและแก้ไขแบบฟอร์ม ขอให้นักวิจัยดาวน์โหลดแบบฟอร์มเสนอขอรับการพิจารณาจริยธรรม จากเว็บไซต์ https://eckku.kku.ac.th/ ทุกครั้ง
            2. ขอให้นักวิจัยระบุฉบับที่และวันที่ของเอกสารทุกประเภท ที่เสนอขอรับการพิจารณาฯ
            3. กรณีสำนักงานฯไม่ได้รับการติดต่อกลับจากผุ้วิจัย ภายในระยะเวลา 6 เดือน นับจากวันที่โครงการวิจัยหมดอายุการรับรอง เอกสารโครงการวิจัยจะถูกทำลาย 3 ปี นับจากวันที่หมดอายุการรับรอง
            4. โครงการที่รายงานการแจ้งปิดและได้รับการพิจารณาโดยคณะกรรมการฯแล้ว ถือว่าเป็นการสิ้นสุด ไม่สามารถขอยกเลิกการแจ้งปิดอีก

(สวทน) ขอเชิญยื่นข้อเสนอแผนงาน Spearhead ด้านเศรษฐกิจ ปีงบประมาณ 2563

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติNational Science Technology and Innovation Policy Office (สวทน) ขอเชิญยื่นข้อเสนอแผนงาน Spearhead ด้านเศรษฐกิจ ปีงบประมาณ 2563

สวทน. ในฐานะเจ้าภาพในการจัดทำแผนงาน Spearhead ด้านเศรษฐกิจ ปีงบประมาณ 2563 ได้กำหนดให้หน่วยงานที่มีความประสงค์จะยื่นข้อเสนอ Spearhead ด้านเศรษฐกิจ จัดส่งข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Paper) ภายในวันที่ 31 สิงหาคม – 21 กันยายน 2561 ในระบบบริหารจัดการงานวิจัยและนวัตกรรมออนไลน์ของ สวทน. ไปเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2561 นั้น

สวทน. ขอให้นักวิจัยและผู้ประสานโปรดศึกษารายละเอียดแผนงาน Spearhead ด้านเศรษฐกิจและแนวทางการจัดส่งข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept paper)

โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารและศึกษาเพิ่มเติมได้ที่  https://goo.gl/ispXFm