คลังเก็บหมวดหมู่: ข่าวงานวิจัย

ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยมุ่งเป้า ประจำปีงบประมาณ 2562

คอบช. ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2562 ตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่ 31กรกฎาคม 2561 และต้องลงทะเบียนส่งข้อเสนอการวิจัยผ่านระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (National Research Management System : NRMS) (www.nrms.go.th) ส่งเอกสารข้อเสนอการวิจัย จำนวน 10 ชุด ตามเงื่อนไขของประกาศสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง การรับข้อเสนอการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2562 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2561 นี้เท่านั้น

กรอบการวิจัยที่เปิดรับแบ่งตามหน่วยบริหารทุน ประกอบด้วย :

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)

 1. ข้าว
 2. ปาล์มน้ำมัน
 3. อาหารเพื่อเพิ่มคุณค่าและความปลอดภัยสำหรับผู้บริโภค และการค้า
 4. สมุนไพรไทย อาหารเสริมและสปา
 5. พืชสวน/พืชไร่ (เช่น ข้าวโพด ไม้ผล พืชผัก ไม้ดอกไม้ประดับ)
 6. สัตว์เศรษฐกิจ
 7. การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

 1. ยางพารา
 2. การบริหารจัดการการท่องเที่ยว
 3. โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
 4. อ้อยและน้ำตาล
 5. วิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME)
 6. มนุษยศาสตร์
 7. ประชาคมอาเซียน
 8. การศึกษาและสร้างสรรค์การเรียนรู้

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
     16. มันสำปะหลัง
17. การคมนาคมขนส่งระบบราง

สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)
     18. สิ่งแวดล้อม ความหลากหลายทางชีวภาพ และระบบนิเวศ
19. การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
20. การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานความหลากหลายทางชีวภาพ
21. พลาสติกชีวภาพ

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
     22. การแพทย์และสาธารณสุข
23. วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์และเวชภัณฑ์
ดาวน์โหลดเอกสาร https://www.nrms.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=2165

วช. ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยแผนงานเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ ตามทิศทางยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม: ประเภทบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2562

วช. ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยแผนงานเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ ตามทิศทางยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม: ประเภทบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2562 ตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่ 10 กรกฎาคม 256

กรอบการวิจัยที่เปิดรับ ประกอบด้วย :
1. การเพิ่มมูลค่าผลิตผลทางด้านการเกษตร
2. การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ และสิ่งแวดล้อม
3. การศึกษา มนุษยศาสตร์ และประชาคมอาเซียน
4. การขนส่งระบบรางและระบบโลจิสติกส์
5. การแพทย์ และสาธารณสุข
6. สมุนไพรไทย อาหารเสริมและสปา
7. อาหารเพื่อเพิ่มคุณค่าและความปลอดภัยสำหรับผู้บริโภค และการค้า
8. การบริหารจัดการการท่องเที่ยว
9. วิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME)
10. พลาสติกชีวภาพ

สนใจดูรายละเอียดได้ที่ https://www.nrms.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=2168

เชิญส่งผลงานการออกแบบและตั้งชื่อ Mascot ของงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561 (Thailand Research Expo 2018)

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  ขอเชิญส่งผลงานการออกแบบและตั้งชื่อ Mascot ของงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561 (Thailand Research Expo 2018) ในระหว่างวันที่  9-13 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมเซ็นทราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรับเวิลด์ กรุงเทพ ทั้งนี้ ผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ จะได้รับถ้วยรางวัล เงินรางวัล และเกียรติบัตร ผู้สนใจ สามารถส่งผลงานได้ภายในวันที่ 25 มิถุนายน 2561 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายจัดการความรู้การวิจัย กองประเมินผลและจัดการความรู้การวิจัย โทร. 0-2561-2445 ต่อ 517

ขอเชิญสงผลงานเข้าร่วมประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ทุกระดับการศึกษาส่งผลงานเข้าร่วมประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2561 ซึ่งเป็นกิจกรรมในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561” (Thailand Research Expo 2018)  ระหว่าง 9-12 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ   โดยจัดส่งแบบข้อเสนอโครงการจำนวน 10 ชุด พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล จำนวน 1 แผ่น ภายในวันที่ 5 มิถุนายน  2561

ดูรายละเอียด

ขอเชิญร่วมเขียนและส่งเรียงความเข้าร่วมการประกวด ในหัวข้อ “Why I want to have my adventure in Malaysia”

สถานเอกอัครราชทูตมาเลเซียประจำประเทศไทยจะจัดประกวดเรียงความในโครงการ Nak Suk Sa Pai Malasia Adventure 2018 เพื่อเป็นการฉลองความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างสองประเทศครอบรอบ 60 ปี และขอเชิญชวนนักศึกษาที่มีอายุ 17-25 ปี ร่วมเขียนและส่งเรียงความเข้าร่วมการประกวด ในหัวข้อ “Why I want to have my adventure in Malaysia”  สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https:/iad.kku.ac.th/  และส่งเรียงความได้ที่ naksuksa.pai.malaysia@gmail.com และต้องกดไลค์หน้า Facebook page ของสถานทูตมาเลเซียประจำประเทศไทย ภายใน 30 มิถุนายน 2561 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ leowania@kln.gov.my หรือ 02-6296800

เชิญร่วมประชุมและเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติ ศิลปกรรมวิจัย ครั้งที่ 4

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ ภาคีเครือข่ายทางด้านศิลปกรรมทั้งในประเทศและต่างประเทศ จึงได้จัดให้มีโครงการการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติศิลปกรรมวิจัย ครั้งที่ 4 “อัตลักษณ์ศิลปกรรมจากรากสู่โลก” Art Identity : From Local to Global ขึ้น เพื่อตอบสนองต่อการพัฒนามาตรฐานการเรียนการสอนและการวิจัยทางด้านศิลปกรรม เพื่อให้นักวิชาการ นักวิจัย คณาจารย์นิสิตนักศึกษา และผู้ที่สนใจได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ประสบการณ์นาเสนอผลงานวิจัยที่จะพัฒนาสู่
ความเป็นเลิศทางวิชาการในศาสตร์แขนงต่างๆ รวมถึงการสร้างสรรค์ผลงานวิชาการและวิชาชีพที่มีคุณภาพต่อไปในอนาคต โดยมีกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 13-14 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่น

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถส่งบทความผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ https://fa.kku.ac.th/conference2018/ ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 หรือสอบถามได้ที่ผศ.บุษรินทร์ เปล่งดีสกุล เบอร์ 081-0495005

ประกาศทุนนักวิจัยแกนนำ ประจำปี 2561

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เปิดรับสมัคร “ทุนนักวิจัยแกนนำ” ประจำปี 2561 จำนวน 2 ทุน ทุนละไม่เกิน 20 ล้านบาท เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2561  ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

http://www.nstda.or.th/ResearchChairGrant/

 

ขอเชิญเสนอชื่อผลงานและกิจกรรมเพื่อเข้าร่วมคัดเลือกจัดนิทรรศการในงานมหกรรมวิยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2561 ระดับภูมิภาค

ขอเชิญเสนอชื่อผลงานและกิจกรรมเพื่อเข้าร่วมคัดเลือกจัดนิทรรศการในงานมหกรรมวิยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2561 ระดับภูมิภาค ณ จังหวัดเชียงใหม่  จังหวัดสงขลา จังหวัดขอนแก่น และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” และเพื่อสร้างแรงบันดาลใจด้านวิทยาศาสตร์และกระจายโอกาสในการเข้าถึงการเรียนรู้สู่ประชาชนและเยาวชนในภูมิภาค ภายใต้หัวข้อ “จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยีสู่วิถีแห่งนวัตกรรม” โดยมอบหมายให้องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
(อพวช.) เป็นหน่วยงานกลางในการประสานการจัดกิจกรรมซึ่งภายในงานประกอบด้วย นิทรรศการแสดงพระอัจฉริยภาพ พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ของไทย ผลงานความก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั้งในและต่างประเทศ การประชุมสัมมนาวิชาการ และการถ่ายทอดเทคโนโลยี

ผู้สนใจสามารถจัดส่งผลงานโดยผ่านทางคณะฯ เพื่อเสนอชื่อผลงานและกิจกรรม  ภายใน 11 พฤษภาคม 2561 โดยสอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณจินตนา โทรศัพท์ 043 203178 หนทอ 48189 อีเมล์ jintmo@kku.ac.th

ขอเชิญร่วมส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญคณาจารย์ผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ The 3nd  Environment and Natural Resources International Conference (ENRIC 2018) : Global Development for Environmental Sustainability ระหว่างวันที่ 22-23 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมบางแสน เฮริเทจ บางแสน จ.ชลบุรี สนใจดูรายละเอียดได้ที่ http://www.en.mahidol.ac.th/enric/

ขอเชิญเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัยรางวัลวิทยานิพนธ์ และรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปีงบประมาณ 2562

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) มีนโยบายที่จะส่งเสริมและเชิดชูเกียรติคุณนักวิจัยไทย รวมทั้งสนับสนุนการวิจัยทั้งทางด้านวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ให้เจริญก้าวหน้า สนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์ที่มีลักษณะของการสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ และวงวิชาการ ส่งเสริมและสนับสนุนคนไทยที่มีความสามารถในการประดิษฐ์คิดค้น สิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติ วช. จึงได้จัดให้มีการประกาศเกียรติคุณนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ผลงานวิจัย วิทยานิพนธ์ และผลงานประดิษฐ์คิดค้น เป็นประจำทุกปี

สำหรับการเตรียมการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2562 วช. ได้กำหนดระยะเวลาให้ผู้ประสงค์ที่จะเสนอชื่อนักวิจัย ผลงานวิจัย วิทยานิพนธ์ และผลงานประดิษฐ์คิดค้น เพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ: รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัย รางวัลวิทยานิพนธ์ และรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยจัดทำรายละเอียดตามแบบฟอร์มที่กำหนดให้ในสำเนาประกาศฯ ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการเสนอผลงานได้ที่เว็บไซต์ www.nrct.go.th หรือเว็บไซต์ inventorday.nrct.go.th และสามารถเสนอผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2561 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายส่งเสริมและสร้างคุณค่างานวิจัย กองประเมินผลและจัดการความรู้การวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองประเมินผลและจัดการความรู้การวิจัย โทรศัพท์ 02-5612445 ต่อ 506-509  02-5792288  โทรสาร 02-5792288, 02-5790455ดาวน์โหลดเอกสาร