คลังเก็บหมวดหมู่: ข่าวงานวิจัย

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน หลักสูตรการทำเหมืองข้อมูลด้วยโปรแกรม RapidMiner Studio 9.2

ขอเชิญ คณาจารย์และผู้สนใจ เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชนหลักสูตร การทำเหมืองข้อมูลด้วยโปรแกรม RapidMiner Studio 9.2 ใมนระหว่างวันที่ 5-7 กรกฎาคม 2562 ณ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน  4,500 บาท/คน รายละเอียดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ประชาสัมพันธ์การรับข้อเสนองานวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2563

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. ได้ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 256 จำนวน 7 คลัสเตอร์ ได้แก่ ข้าว, ปาล์มน้ำมัน, สมุนไพร, พืชสวน พืชไร่, อาหารเพื่อเพิ่มมูลค่า และความปลอดภัยสำหรับผู้บริโภคและการค้า, สัตว์เศรษฐกิจ, และการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ผ่านเว็บไซต์สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร์ (องค์การมหาชน) ระหว่าง 23 เมษายน – 30 มิถุนายน 2562

ดูประกาศเพิ่มเติม

ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่:
http://www.arda.or.th/research-fund01.php

ขอเชิญสมัครทุนสนับสนุนด้านนวัตกรรมและวิสาหกิจ ประจำปี 2562

ฝ่ายนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นหน่วยงานที่มีกลยุทธ์ในการให้ทุนพัฒนาและผลิตนวัตกรรมร่วมกับภาครัฐและเอกชน หาทุนจากภายในและนอก การบริการวิชาการ co-working space IPC Start up ,ecosystem /social enterprise / spin off company engagement RIC services การบูรณาการองค์ความรู้ของมหาวิทยาลัย การจัดการโรงงานต้นแบบและทำ Product champion และได้ขอเชิญคณาจารย์ผู้สนใจสมัครทุนสนับสนุนด้านนวัตกรรมและวิสาหกิจ ประจำปี 2562
โดยสามารถ ยื่นข้อเสนอโครงการด้านนวัตกรรมและวิสาหกิจ ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์
https://res.kku.ac.th/offering/ ตั้งแต่บัดนี้ – 15 มิถุนายน 2562
โดยจะประกาศรายชื่อโครงการที่ได้รับคัดเลือกเบื้องต้นและนำเสนอโครงการ (power point ไม่เกิน 10 สไลด์) ในวันที่  15 – 30 มิถุนายน 2562   และประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการจัดสรรทุน ไม่เกิน 15 กรกฎาคม 2562
ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครขอรับทุนได้ที่ https://res.kku.ac.th/innovation/

กำหนดการ

ลงทะเบียนออนไลน์ https://res.kku.ac.th/offering/

เชิญชวนประกวดกรอบแนวคิดวิจัยด้านยางพาราเพื่อสร้างงานวิจัยต่อยอดในเชิงพาณิชย์ 

เชิญชวน อาจารย์ บัณฑิตศึกษา นิสิต และนักศึกษาผู้สนใจเข้าร่วม

การยางแห่งประเทศไทย ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประกวดกรอบแนวคิดวิจัยด้านยางพาราเพื่อสร้างงานวิจัยต่อยอดในเชิงพาณิชย์ สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน – 10 มิถุนายน 2562

 คุณสมบัติผู้สมัคร

1. ระดับภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้แก่ บุคคลทั่วไป เกษตรกร

2. ระดับมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา ได้แก่นักเรียน นักศึกษาระดับมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา

3. ระดับอุดมศึกษาและรับบัณฑิตศึกษา ได้แก่ นักศึกษาระดับปริญญาตรี,โท,เอก

4. ระดับนักวิจัยและอาจารย์ ได้แก่ นักวิจัย นักวิชาการ และอาจารย์

5. มีสัญชาติไทย

6. จำนวนสมาชิกในทีมไม่เกิน 5 คน

7. มีอาจารย์ที่ปรึกษษประจำทีม 1 – 2 ท่าน ในระดับมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา ระดับอุดมศึกษาและบัณฑิตศึกษา

ผู้สนใจสามารถอ่านขั้นตอนและรายละเอียดการสมัครได้ตามเอกสารแนบท้ายและส่งเอสารการสมัครผ่านช่องทางอีเมล rubberproject62@gmail.com หมายเลขติดต่อ 02-5791576 ต่อ 301 หรือ 308 นายวิชา สิงห์ลอ นักวิชาการเกษตร 5 สถาบันวิจัยยาง

https://rad.kku.ac.th/index.asp?go2=rad_news_detail&qid=1499

 ขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่”(ลูกไก่) รุ่นที่ 1

มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี ขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่”(ลูกไก่) รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 17 – 21 มิถุนายน 2562 ณ รอยัลริเวอร์แคว รีสอร์ท แอนด์สปา จังหวัดกาญจนบุรี ผู้สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 โดยดูรายละเอียดได้ที่ http://rdi.kru.ac.th/th/และตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกในวันที่ 3 มิถุนายน 2562 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา โทร 037-534030, 034-534060 ต่อ 211 โทรสาร 034-534-030

 

ขอเชิญส่งผลงานสิ่งประดิษฐ์ ผลงานวิจัย และนวัตกรรมเข้าร่วมประกวดชิงรางวัล “NCPD Innovation Award 2019”

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังและเครือข่าย ขอเชิญผู้สนใจส่งผลงานสิ่งประดิษฐ์ ผลงานวิจัย และนวัตกรรมเข้าร่วมประกวดชิงรางวัล “NCPD Innovation Award 2019″  ในงานสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ ครั้งที่ ๑๑ หัวข้อเรื่องนวัตกรรมและการออกแบบเพื่อสังคมที่อยู่ร่วมกันอย่างเสมอภาค ( INNOVATION AND UNIVERSAL DESIGN FOR INCLUSIVE SOCIETY ) ในวันที่ ๕ กรกฏาคม ๒๕๖๒ ร่วมกับงาน ” Thailand Social Expo ” ณ ห้อง The Total Ballroom อิมแพคเมืองทองธานี โดยภายในงานดังกล่าว คณะสถาปัตยกรรม สจล. พร้อมด้วยเครือข่ายได้จัดประกวดชิงรางวัล “NCPD Innovation Award 2019” ขึ้นด้วย
ผู้สนใจสามารถส่งผลงานได้ที่ https://bit.ly/ncpdaward (ผ่านระบบ Gmail) ภายในวันที่ 22 เมษายน 2562
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: คุณรมิดา ธรรมกัญยา โทรศัพท์มือถือ 089-812-0164  Email: ncpd11th@gmail.com

ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมชี้แจงกรอบการวิจัย สวก. ประจำปีงบประมาณ 2563

ด้วย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก.ได้กำหนดจัดการประชุม การประชุมชี้แจงกรอบการวิจัย สวก. ประจำปีงบประมาณ 2563 ในวันที่ 23 เมษายน 2562  ณ ห้องคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานครฯ ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดกำหนดการ และลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ตามลิ้งค์แนบท้าย

เอกสารรายละเอียด

 

ประกาศรับข้อเสนอกิจกรรมบริหารจัดการโครงการวิจัย และการรับข้อเสนอกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย การถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมการวิจัย : โครงการชุมชนไม้มีค่า

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) มีความประสงค์ที่จะสนับสนุนทุนอุดหนุนการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยโครงการวิจัย และสนับสนุนให้หน่วยงานต่าง ๆ นำองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมจากผลการวิจัยที่มีอยู่ ไปใช้ประโยชน์ โดยถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมการวิจัยให้กับชุมชนที่เข้าร่วมโครงการชุมชนไม้มีค่า เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต ลดความยากจนของประชาชนอย่างยั่งยืน เพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งเป็นการเพิ่มพื้นที่ป่าให้กับประเทศ เป็นการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และลดการเกิดภัยธรรมชาติ ในการนี้ วช. จึงขอเปิดการรับข้อเสนอกิจกรรมบริหารจัดการโครงการวิจัย และการรับข้อเสนอกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย การถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมการวิจัย : โครงการชุมชนไม้มีค่า

 ประกาศรับข้อเสนอโครงการ

 

ขอเชิญร่วมงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2562 ระหว่างวันที่ 7 – 10 เมษายน 2562

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ขอเชิญผู้บริหาร นักวิจัย นักพัฒนา นักวิชาการ ผู้ใช้ประโยชน์จากงานวิจัย นิสิตนักศึกษา นักเรียน บุคลากรภาครัฐ ท้องถิ่นและภาคเอกชน พร้อมผู้สนใจลงทะเบียนร่วมงาน “มหกรรมวิจัยแห่งชาติ 2562 (Thailand Research Expo 2019)”ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 7-10 เมษายน 2562 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ

งาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2562 (Thailand Research Expo 2019)” เป็นเวทีระดับชาติ ที่นําเสนอผลงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่มีคุณภาพ เพื่อเชื่อมโยงบูรณาการองค์ความรู้ไปสู่การใช้ประโยชน์ ในการพัฒนาประเทศ ทั้งในมิติเชิงวิชาการ นโยบาย สังคม/ชุมชน และพาณิชย์/อุตสาหกรรม โดยกําหนดจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ปี 2549 ด้วยความร่วมมือระหว่างหน่วยงานเครือข่ายในระบบวิจัยทั่วประเทศ ภาคส่วนที่เกี่ยวของ และสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โดยปีนี้ จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 14

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ https://researchexpo.nrct.go.th/web2019/

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมการเสวนาและบริการวิชาการ ในหัวข้อ “ฝุ่นจิ๋ว PM2.5  ทางออกและแนวทางการจัดการ”  

 คณะสาธารณสุขศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมการเสวนาและบริการวิชาการ ในหัวข้อ “ฝุ่นจิ๋ว PM2.5  ทางออกและแนวทางการจัดการ”  ในวันอังคารที่ 2  เมษายน  2562  เวลา  08.30-14.30 น. ณ ห้องตักศิลา ชั้น 1 อาคารอรุณ จิรวัฒน์กุล คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

       สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมฟรี! โดยคลิกที่ลิงค์ https://bit.ly/2TrRNJz รายละเอียดเพิ่มเติมติดตามได้ที่ https://ph.kku.ac.th