คลังเก็บหมวดหมู่: ข่าวประชาสัมพันธ์

อบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (ระบบ NRMS) ประจำปี 2561

ขอเชิญนักวิจัยและผู้สนใจเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (ระบบ NRMS) ประจำปีงบประมาณ 2561” ช่วงที่ 1 (ธันวาคม 2560 – มีนาคม 2561) ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ อาคาร วช. 3 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โดยสามารถสมัครเข้ารับการอบรมทาง website ของระบบ NRMS http://www.nrms.go.th/NewsEventDetail.aspx?NID=2133  ระบบลงทะเบียนออนไลน์จะเปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 เป็นต้นไป เมื่อมีผู้ลงทะเบียนเต็มจำนวนแล้วระบบจะปิดรับอัตโนมัติ
หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ 02-561-2445 ต่อ 617 และ 607
ระยะเวลาและสถานที่จัดอบรม
วันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม 2560 สำหรับประสานหน่วยงาน และผู้บริหารงานวิจัย
วันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2560 สำหรับนักวิจัย
วันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2561 สำหรับผู้ประสานหน่วยงาน และผู้บริหารงานวิจัย
วันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 สำหรับนักวิจัย
วันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 สำหรับผู้ประสานหน่วยงาน และผู้บริหารงานวิจัย
วันศุกร์ที่ 16 มีนาคม 2561 สำหรับนักวิจัย
สถานที่ : ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ อาคาร วช. 3 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.).

ขอเชิญผู้สนใจส่งผลงานและเข้าร่วมการประชุมวิชาการ เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศแห่งชาติ ประจำปี 2561 (GEOINFOTECH 2018)

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการ เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศแห่งชาติ ประจำปี 2561  (GEOINFOTECH 2018)  ระหว่างวันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ

วันสุดท้ายของการส่งบทคัดย่อ (Abstract) 
Peer Review 15 ตุลาคม 2560
ทั่วไป 28 ตุลาคม 2560

วันสุดท้ายของการส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
Peer Review 12 พฤศจิกายน 2560
ทั่วไป 8 ธันวาคม 2560

ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน
– ผู้เข้าร่วมประชุม ลงทะเบียนโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
– ผู้นำเสนอผลงาน ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน 2,000 บาทต่อท่าน
– ผู้นำเสนอผลงานที่เป็นนิสิต/นักศึกษา ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน 700 บาทต่อท่าน
รายละเอียดเพิ่มเติม >> http://geoinfotech.gistda.or.th/  


ติดต่อสอบถามเพื่อเติม
โทร 02 561 4504-5 ต่อ 421 , 422
โทรสาร 02 561 4503

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา Short-Term Exchange Program at the University of the Ryukyus

กองวิเทศสัมพันธ์ ได้ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้าศึกษาในโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย ดังมีรายละเอียดคือ

1. Short-term Regular Program (STRP) – (เริ่มเข้าศึกษาภายในเดือนเมษายน 2561-Spring 2018)
โครงการ STRP เป็นโครงการแลกเปลี่ยนที่จัดการเรียนการสอนในหลักสูตรปกติของมหาวิทยาลัย คือหลักสูตรที่เปิดสอนในคณะต่าง ๆ ดังนั้น นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการจึงจำเป็นต้องมีความสามารถด้านภาษาญี่ปุ่นเป็นอย่างดี เริ่มเข้าศึกษาภายในเดือนเมษายน 2561-Spring 2018

กรุณาจัดส่งใบสมัครและเอกสารหลักฐานที่กำหนดไปยังสนง.คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  ภายในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560

2. University of the Ryukyus Short-term Student Exchange Program (URSEP) – Fall Semester

โครงการ URSEP จะใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน ดังนั้น ผู้สมัครจึงต้องมีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในระดับดี  หลักสูตรที่อยู่ในโครงการนี้ ประกอบด้วย Natural Sciences, Society และ culture of Japan และผู้สมัคร จะต้องมีผลสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ เช่น TOEFL, IELTS เริ่มเข้าศึกษาภายในเดือนตุลาคม 2561 (Fall Semester)

กรุณาจัดส่งใบสมัครและเอกสารหลักฐานที่กำหนดไปยังสนง.คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  ภายในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561

 

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดทุนดังกล่าว ได้ที่ http://isu.u-ryukyu.ac.jp/future-students/applicant-guidelines-forms/?lang=en

โปรดศึกษารายละเอียดและแนวทางการสมัคร อย่างละเอียด  และส่งเอกสารการสมัครผ่านคณะต้นสังกัด ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยขอนแก่นจะพิจารณาเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่สุด แต่ไม่เกิน 5 ราย ไปยัง University of the Ryukyus ต่อไป

The Sixth Asian International Conference on Humanized Health Care 2017: Humanized Health Care in the Challenges of the Transforming World (AIC-HHC 2017)

คณะพยาบาลศาสตร์ มข. ขอเชิญผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ภายใต้ชื่อ The 6th  International Conference on Humanized Health Care 2017 ในวันที่ 6 – 8 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด, จังหวัดขอนแก่น 
ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม https://aichhc2017.kku.ac.th/index.php/home/

Deadline submission: Full paper submission deadline 10 พฤศจิกายน 2560

Abstract submission deadline 10 พฤศจิกายน 2560 

 

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย  ณ Kanazawa University

กองวิเทศสัมพันธ์ขอเชิญนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นที่สนใจเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ประจำปี 2561-2562 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นโครงการเรียกว่า Kanazawa University Short-term Exchange student Programs 2018-2019 แบ่งออกเป็น

1. Program A (Kanazawa University Student Exchange Program-KUSEP)

2. Program B (Kanazawa University Japanese Language and Culture Program)

3. Program C (Kanazawa University Human and Social Sciences Short-term Exchange Program)

4. Program D (Kanazawa University Semester Program)

5. Program E (Kanazawa University Student Exchange Program for Science and Technology-KUEST)

สำหรับนักศึกษาผู้สนใจโปรดศึกษารายละเอียดและแนวทางการสมัครเข้าร่วมโครงการที่เว็บไซต์ http://www-isc.ge.kanazawa-u.ac.jp/eg/news/000073.html

และส่งใบสมัครพร้อมเอกสารการสมัครผ่านคณะต้นสังกัดไปยังกองวิเทศสัมพันธ์ ตามวันที่กำหนด ดังนี้

1. Program C, D และ E (ภาคการศึกษาเมษายน)  ส่งใบสมัครภายในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560

2. Program A, C, D และ E (ภาคการศึกษาตุลาคม)  ส่งใบสมัครภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561

หมายเหตุ: โปรดศึกษารายละเอียดการสมัครและหลักเกณฑ์การสมัครอย่างละเอียด และต้องส่งเอกสารกับคณะต้นสังกัดภายในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะพิจารณาเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่สุดตามจำนวนที่ได้ทำข้อตกลงไว้กับ Kanazawa University ต่อไป

ประกาศรับสมัครโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ Oita University ประเทศญี่ปุ่น

กองวิเทศสัมพันธ์ขอเชิญนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น สมัครเข้าร่วมในโครงการ International and Global OITA Based Education (IGLOBE) for Spring & Fall entries 2018 – 2019 (ระยะเวลาตั้งแต่ 6 เดือน ถึง 1 ปี) ภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย โดยแบ่งออกเป็น 2 หลักสูตร ดังนี้

1. IGLOBE (English)

เป็นหลักสูตรที่จัดขึ้นนักศึกษาต่างชาติ โดยจะจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษและภาษาญี่ปุ่น สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป และต้องมีผลการสอบวัดความสามารถภาษาอังกฤษ TOEFL 500 (61 score for Internet-based test) หรือ IELTS 5.0

2. IGLOBE (N4)

เป็นโครงการสำหรับนักศึกษาต่างชาติที่มีพื้นฐานความรู้ภาษาญี่ปุ่น โดยนักศึกษาสามารถเลือกศึกษาวิชาในหลักสูตรปกติของคณะต่างๆ ที่เปิดสอนเป็นภาษาญี่ปุ่น โดยจะจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาญี่ปุ่น จะต้องมีผลสอบ JLPT certificate ระดับ N4 ขึ้นไป

ซึ่งการแลกเปลี่ยน แบ่งเป็น 2 ช่วงเวลาคือ
1. Period I (เริ่มเข้าศึกษาภายในเดือนเมษายน 2560)
กรุณาจัดส่งใบสมัครและเอกสารหลักฐานที่กำหนดไปยังกองวิเทศสัมพันธ์ ภายในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560

2. Period II (เริ่มเข้าศึกษาภายในเดือนตุลาคม 2560)

กรุณาจัดส่งใบสมัครและเอกสารหลักฐานที่กำหนดไปยังกองวิเทศสัมพันธ์ ภายในวันที่ 19 มีนาคม 2561

ทั้งนี้ ขอให้นักศึกษาผู้สนใจโปรดศึกษารายละเอียดและแนวทางการสมัคร ตามเอกสารดาวน์โหลด  และส่งเอกสารการสมัครผ่านคณะต้นสังกัด  ภายในวันที่ 14 พฤศจิกายน เพื่อจะได้รวบรวมและคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมไปให้มหาวิทยาลัยขอนแก่นพิจารณากลั่นกรองอีกครั้ง 

ดูรายละเอียดและดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ https://ird.kku.ac.th/scholarships.php?id=129

ทุนสนับสนุนเพื่อเข้าร่วมการนำเสนอผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการ การแสดงผลงานทางศิลปะ การออกแบบสถาปัตยกรรม นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ ในการประชุมวิชาการนานาชาติในต่างประเทศ ประจำงวดที่ 2/2561

กองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะให้ทุนสนับสนุนเพื่อเข้าร่วมการนำเสนอผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการ การแสดงผลงานทางศิลปะ การออกแบบสถาปัตยกรรม นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ ในการประชุมวิชาการนานาชาติในต่างประเทศ ประจำงวดที่ 1/2560 ซึ่งจะพิจารณาให้ทุนสำหรับผู้สนใจที่จะไปนำเสนอผลงานในระหว่างเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2561 โดยผู้สนใจสามารถส่งเอกสารไปยังกองบริหารงานวิจัยภายใน 8 ธันวาคม 2560 หรือสอบถามได้ที่ กฤติกา แดงรัตน์   : 043 203177 ใน มข. 42128, 42129

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 56

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญส่งผลงานวิจัยเข้าร่วม ในการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 56 The 56th Kasetsart University Annual  Conference วันที่ 6 – 9 กุมภาพันธ์ 2561  ผู้เสนอผลงานโปรดชำระค่าลงทะเบียน เรื่องละ 1,000 บาท พร้อมกับการส่งผลงาน และ  ใบลงทะเบียนและอัพโหลดมาพร้อมหลักฐานการชำระเงิน

ส่งบทคัดย่อและเรื่องเต็ม ภายในวันพุธที่ 15 พฤจิกายน  2560

สนใจดูรายละเอียดได้ที่ http://www.annualconference.ku.ac.th/

 

สถาปัตย์จัดบรรยาย Final Presentation ของนักศึกษาแลกเปลี่ยน

เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม  2560 ณ อาคารเอนกประสงค์ (สิม)  ผศ.เขมโชต ภู่ประเสริฐ ตัวแทนคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้เป็นผู้มอบของที่ระลึกใน กิจกรรม Final Presentation  โดย Ms.Dora Steric นักศึกษาสาขา Architectrue จากประเทศ Serbia เดินทางมาถึง จังหวัดขอนแก่นเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา และเข้าฝึกงานที่ สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม – 6 ตุลาคม 2560 Ms.Dora Steric  เป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยนของ ไอเอสเต้ประเทศไทย (The International Association for the Exchange of Students for Technical Experience A.s.b.l. : IAESTE Thailand) ในการรับนักศึกษาต่างชาติเข้าฝึกงาน ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษานานาชาติเพื่อการฝึกงานด้านเทคนิค

สำหรับการนำเสนอ Final Presentation ในครั้งนี้ ได้มีคณาจารย์ในหลักสูตร ตลอดจนนักศึกษาชาวต่างชาติในระดับโท-เอก เข้าร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในครั้งนี้  นอกจากนั้น ยังได้รับความกรุณาจาก ผศ.ดร.ชำนาญ บุญญาพุทธิพงศ์ เป็นพิธีกรดำเนินรายการและร่วมซักถามในครั้งนี้ด้วย

ภาพ กรรณภัสร์ สิริเกียรติ

สถาปัตย์ทำโรงทานกฐินมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2560

คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ร่วมทำโรงทานกฐินมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2560 ในวันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม 2560 เวลา 16.00 น. ณ บริเวณหน้าอาคารสิริคุณากร  ตามที่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เป็นเจ้าภาพกฐินมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2560 โดยกำหนดทอดถวายกฐิน ระหว่างวันที่ 6-7 ต.ค. 60 ณ วัดป่าอุดยาราม

ในส่วนของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ได้พร้อมทำนำกระเพาะปลา ตลอดจนอาหารและขนม อื่น ๆ ร่วมสมทบเพื่อทำโรงทานในครั้งนี้ด้วย

ภาพ  : กนกนวล แก้วราช