คลังเก็บหมวดหมู่: ข่าววิเทศสัมพันธ์

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา Short-Term Exchange Program at the University of the Ryukyus

กองวิเทศสัมพันธ์ ได้ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้าศึกษาในโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย ดังมีรายละเอียดคือ

1. Short-term Regular Program (STRP) – (เริ่มเข้าศึกษาภายในเดือนเมษายน 2561-Spring 2018)
โครงการ STRP เป็นโครงการแลกเปลี่ยนที่จัดการเรียนการสอนในหลักสูตรปกติของมหาวิทยาลัย คือหลักสูตรที่เปิดสอนในคณะต่าง ๆ ดังนั้น นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการจึงจำเป็นต้องมีความสามารถด้านภาษาญี่ปุ่นเป็นอย่างดี เริ่มเข้าศึกษาภายในเดือนเมษายน 2561-Spring 2018

กรุณาจัดส่งใบสมัครและเอกสารหลักฐานที่กำหนดไปยังสนง.คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  ภายในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560

2. University of the Ryukyus Short-term Student Exchange Program (URSEP) – Fall Semester

โครงการ URSEP จะใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน ดังนั้น ผู้สมัครจึงต้องมีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในระดับดี  หลักสูตรที่อยู่ในโครงการนี้ ประกอบด้วย Natural Sciences, Society และ culture of Japan และผู้สมัคร จะต้องมีผลสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ เช่น TOEFL, IELTS เริ่มเข้าศึกษาภายในเดือนตุลาคม 2561 (Fall Semester)

กรุณาจัดส่งใบสมัครและเอกสารหลักฐานที่กำหนดไปยังสนง.คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  ภายในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561

 

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดทุนดังกล่าว ได้ที่ http://isu.u-ryukyu.ac.jp/future-students/applicant-guidelines-forms/?lang=en

โปรดศึกษารายละเอียดและแนวทางการสมัคร อย่างละเอียด  และส่งเอกสารการสมัครผ่านคณะต้นสังกัด ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยขอนแก่นจะพิจารณาเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่สุด แต่ไม่เกิน 5 ราย ไปยัง University of the Ryukyus ต่อไป

The Sixth Asian International Conference on Humanized Health Care 2017: Humanized Health Care in the Challenges of the Transforming World (AIC-HHC 2017)

คณะพยาบาลศาสตร์ มข. ขอเชิญผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ภายใต้ชื่อ The 6th  International Conference on Humanized Health Care 2017 ในวันที่ 6 – 8 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด, จังหวัดขอนแก่น 
ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม https://aichhc2017.kku.ac.th/index.php/home/

Deadline submission: Full paper submission deadline 10 พฤศจิกายน 2560

Abstract submission deadline 10 พฤศจิกายน 2560 

 

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย  ณ Kanazawa University

กองวิเทศสัมพันธ์ขอเชิญนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นที่สนใจเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ประจำปี 2561-2562 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นโครงการเรียกว่า Kanazawa University Short-term Exchange student Programs 2018-2019 แบ่งออกเป็น

1. Program A (Kanazawa University Student Exchange Program-KUSEP)

2. Program B (Kanazawa University Japanese Language and Culture Program)

3. Program C (Kanazawa University Human and Social Sciences Short-term Exchange Program)

4. Program D (Kanazawa University Semester Program)

5. Program E (Kanazawa University Student Exchange Program for Science and Technology-KUEST)

สำหรับนักศึกษาผู้สนใจโปรดศึกษารายละเอียดและแนวทางการสมัครเข้าร่วมโครงการที่เว็บไซต์ http://www-isc.ge.kanazawa-u.ac.jp/eg/news/000073.html

และส่งใบสมัครพร้อมเอกสารการสมัครผ่านคณะต้นสังกัดไปยังกองวิเทศสัมพันธ์ ตามวันที่กำหนด ดังนี้

1. Program C, D และ E (ภาคการศึกษาเมษายน)  ส่งใบสมัครภายในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560

2. Program A, C, D และ E (ภาคการศึกษาตุลาคม)  ส่งใบสมัครภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561

หมายเหตุ: โปรดศึกษารายละเอียดการสมัครและหลักเกณฑ์การสมัครอย่างละเอียด และต้องส่งเอกสารกับคณะต้นสังกัดภายในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะพิจารณาเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่สุดตามจำนวนที่ได้ทำข้อตกลงไว้กับ Kanazawa University ต่อไป

ประกาศรับสมัครโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ Oita University ประเทศญี่ปุ่น

กองวิเทศสัมพันธ์ขอเชิญนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น สมัครเข้าร่วมในโครงการ International and Global OITA Based Education (IGLOBE) for Spring & Fall entries 2018 – 2019 (ระยะเวลาตั้งแต่ 6 เดือน ถึง 1 ปี) ภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย โดยแบ่งออกเป็น 2 หลักสูตร ดังนี้

1. IGLOBE (English)

เป็นหลักสูตรที่จัดขึ้นนักศึกษาต่างชาติ โดยจะจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษและภาษาญี่ปุ่น สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป และต้องมีผลการสอบวัดความสามารถภาษาอังกฤษ TOEFL 500 (61 score for Internet-based test) หรือ IELTS 5.0

2. IGLOBE (N4)

เป็นโครงการสำหรับนักศึกษาต่างชาติที่มีพื้นฐานความรู้ภาษาญี่ปุ่น โดยนักศึกษาสามารถเลือกศึกษาวิชาในหลักสูตรปกติของคณะต่างๆ ที่เปิดสอนเป็นภาษาญี่ปุ่น โดยจะจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาญี่ปุ่น จะต้องมีผลสอบ JLPT certificate ระดับ N4 ขึ้นไป

ซึ่งการแลกเปลี่ยน แบ่งเป็น 2 ช่วงเวลาคือ
1. Period I (เริ่มเข้าศึกษาภายในเดือนเมษายน 2560)
กรุณาจัดส่งใบสมัครและเอกสารหลักฐานที่กำหนดไปยังกองวิเทศสัมพันธ์ ภายในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560

2. Period II (เริ่มเข้าศึกษาภายในเดือนตุลาคม 2560)

กรุณาจัดส่งใบสมัครและเอกสารหลักฐานที่กำหนดไปยังกองวิเทศสัมพันธ์ ภายในวันที่ 19 มีนาคม 2561

ทั้งนี้ ขอให้นักศึกษาผู้สนใจโปรดศึกษารายละเอียดและแนวทางการสมัคร ตามเอกสารดาวน์โหลด  และส่งเอกสารการสมัครผ่านคณะต้นสังกัด  ภายในวันที่ 14 พฤศจิกายน เพื่อจะได้รวบรวมและคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมไปให้มหาวิทยาลัยขอนแก่นพิจารณากลั่นกรองอีกครั้ง 

ดูรายละเอียดและดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ https://ird.kku.ac.th/scholarships.php?id=129

ทุนสนับสนุนเพื่อเข้าร่วมการนำเสนอผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการ การแสดงผลงานทางศิลปะ การออกแบบสถาปัตยกรรม นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ ในการประชุมวิชาการนานาชาติในต่างประเทศ ประจำงวดที่ 2/2561

กองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะให้ทุนสนับสนุนเพื่อเข้าร่วมการนำเสนอผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการ การแสดงผลงานทางศิลปะ การออกแบบสถาปัตยกรรม นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ ในการประชุมวิชาการนานาชาติในต่างประเทศ ประจำงวดที่ 1/2560 ซึ่งจะพิจารณาให้ทุนสำหรับผู้สนใจที่จะไปนำเสนอผลงานในระหว่างเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2561 โดยผู้สนใจสามารถส่งเอกสารไปยังกองบริหารงานวิจัยภายใน 8 ธันวาคม 2560 หรือสอบถามได้ที่ กฤติกา แดงรัตน์   : 043 203177 ใน มข. 42128, 42129

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ขอเชิญร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษในหัวข้อ U.S. Education and Scholarship Opportunities

กองวิเทศสัมพันธ์ ร่วมกับ สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทยเป็นเจ้าภาพร่วมจัดงานบรรยายพิเศษในหัวข้อ “U.S. Education and Scholarship Opportunities” เพื่อแนะนำการศึกษาต่อ ณ ปะรเทศสหรัฐเมริกาและให้ข้อมูลเรื่องทุนการศึกษา สำหรับอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ตลอดจนผู้สนใจทั่วไป พร้อมทั้งจัดสอบวัดระดับความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษโดยโรงเรียนสถาสอบภาษาเอยูเอ (AUA) ในวันพุธที่ 11 ตค 2560   เวลา 09.00 -11.45 น. ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัยชั้น 4 อาคารพิมลกลกิจ มข.

ผู้สนใจ สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ฟรี โดยสามารถสมัครเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษและร่วมทดสอบได้ที่ goo.gl/Bwh6iD สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณวดิณลดา ธุระธรรม โทร 44566 หรือ 043 202 059

ร่วมฟังบรรยาย Final Presentation by Dora Steric

ประกาศ ๆๆ ขอเชิญพี่ ๆ น้อง ๆ ร่วมให้กำลังใจ Dora ซึ่งเธอจะเดินทางกลับในต้นเดือนหน้า และจะ Final Presentation ในวันที่ 4 ตค. 13.00 น. ค่า เสร็จแล้วทานเบรค
หลังเบรคเรามีกิจกรรมต่อ เรียกว่ากิจกรรมสู่โลกกว้าง เปิดหูเปิดตา ให้เพื่อนชาวต่างชาติมาเล่าเรื่องประเทศของเขา และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกัน
รอบนี้มี 3 หัวข้อ ทั้ง Serbia , อินโดนีเซีย, และไทยด้วย

 

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา “Erasmus Seminar & Info Day”

กองวิเทศสัมพันธ์ ร่วมกับคณะผู้แทนสหภาพยุโรป ประจำประเทศไทย จัดสัมมนา Erasmus Seminar & Info Day” เพื่อเปิดโอกาสให้อาจารย์ นักวิจัย บุคลากร นักศึกษามข. และผู้สนใจ ได้รับทราบข้อมูลโครงการทุนการศึกษาต่าง ๆ ของสหภาพยุโรป ในวันพฤหัสบดีที่ 19 ตค.2560 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 4 อาคารพิมลกลกิจ มข.

โดยภาคเช้า เป็นกิจกรรมของอาจารย์ นักวิจัย และเจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ ส่วนภาคบ่ายเป็นของนักศึกษา และบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณวดิณลดา ธุระธรรม  44566 หรือ 043 202059

เชิญร่วมงานนิทรรศการการศึกษาไต้หวัน ประจำปี 2560

ศูนย์แนะแนวการศึกษาไต้หวันประจำประเทศไทย มีกำหนดจัดงาน “นิทรรศการการศึกษาไต้หวัน ประจำปี 2560” ระหวางวันที่ 2-3 ตุลาคม 2560 เวลา 10.00 – 20.30 น. ณ โซน EDEN 1 ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ  เพื่อให้คำแนะนำและความรู้แก่คณาจารย์ นักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไปได้เข้าใจระบบการศึกษาของไต้หวัน พร้อมทั้งแนะแนวทางการศึกษาต่อ โดยภายในงานมีตัวแทนจากมหาวิทยาลัยในไต้หวันประมาณ 30 แห่ง เข้าร่วมงานและให้ข้อมูลแก่ผู้ร่วมงานโดยตรง

ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ www.mua.go.th หัวข้อ : แวดวงอุดมศึกษา (เรื่อง นิทรรศการการศึกษาไต้หวัน ประจำปี 2560) หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์แนะแนวการศึกษาไต้หวัน ประจำประเทศไทย (คุณจันทวรรณ) ทางโทรศัพท์ 0 2579 1068 หรือ 089 534 7195 หรืออีเมล์ techailand2@gmial.com

รายละเอียด https://ird.kku.ac.th/news.php?id=388

ขอเชิญนศ.ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ Saga University ประเทศญี่ปุ่น

ด้วยกองวิเทศสัมพันธ์ ได้รับแจ้งจาก Saga University ประเทศญี่ปุ่น ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ประจำปี 2560-2561 (Spring 2018)
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย

โครงการแลกเปลี่ยนมี 2 ประเภท ดังนี้

1. Saga University Program for Academic Exchange (SPACE-E) สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นที่ 3 ขึ้นไป ที่ต้องการไปแลกเปลี่ยน ณ Saga University ในสาขาวิชาที่นักศึกษากำลังศึกษาอยู่ โดยมีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งผู้สมัครจะต้องมีผลสอบวัดความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ (TOEFL ITP   480, IELTS  5.0, TOEFL iBT  58, TOEIC  700, CET 6    425)

2. Saga University Program for Academic Exchange (SPACE-J) สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไปและระดับบัณฑิตศึกษา ที่ต้องการไปแลกเปลี่ยน ณ Saga University ในสาขาวิชาที่นักศึกษากำลังศึกษาอยู่ โดยมีการเรียนการสอนเป็นภาษาญี่ปุ่น ซึ่งผู้สมัครจะต้องมีผลสอบวัดความสามารถทางด้านภาษาญี่ปุ่น ระดับ N2 ขึ้นไป

 

ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดโปรแกรมและดาวน์โหลดใบสมัคร ได้ที่ http://www.irdc.saga-u.ac.jp/en/interest/space.html

 

กรุณาจัดส่งใบสมัครและเอกสารหลักฐานที่กำหนดไปงานวิจัยและบริการวิชาการ สำนักงานคณบดี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560

โดยผู้สนใจต้องได้รับการเสนอชื่อผ่านคณะต้นสังกัดเท่านั้น (กำหนดส่งเอกสารแต่ละคณะอาจไม่ตรงกัน กรุณาตรวจสอบข้อมูลที่คณะอีกทางหนึ่งด้วย)

 

อนึ่ง มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะพิจารณาเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่สุด แต่ไม่เกิน 3 ราย ไปยัง Saga University และขอสงวนสิทธิ์ไม่รับพิจารณาผู้สมัครที่ไม่มีผลสอบวัดความสามารถทางด้านภาษาตามที่กำหนด