คลังเก็บหมวดหมู่: ข่าววิเทศสัมพันธ์

ขอเชิญนศ.ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ Saga University ประเทศญี่ปุ่น

ด้วยกองวิเทศสัมพันธ์ ได้รับแจ้งจาก Saga University ประเทศญี่ปุ่น ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ประจำปี 2560-2561 (Spring 2018)
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย

โครงการแลกเปลี่ยนมี 2 ประเภท ดังนี้

1. Saga University Program for Academic Exchange (SPACE-E) สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นที่ 3 ขึ้นไป ที่ต้องการไปแลกเปลี่ยน ณ Saga University ในสาขาวิชาที่นักศึกษากำลังศึกษาอยู่ โดยมีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งผู้สมัครจะต้องมีผลสอบวัดความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ (TOEFL ITP   480, IELTS  5.0, TOEFL iBT  58, TOEIC  700, CET 6    425)

2. Saga University Program for Academic Exchange (SPACE-J) สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไปและระดับบัณฑิตศึกษา ที่ต้องการไปแลกเปลี่ยน ณ Saga University ในสาขาวิชาที่นักศึกษากำลังศึกษาอยู่ โดยมีการเรียนการสอนเป็นภาษาญี่ปุ่น ซึ่งผู้สมัครจะต้องมีผลสอบวัดความสามารถทางด้านภาษาญี่ปุ่น ระดับ N2 ขึ้นไป

 

ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดโปรแกรมและดาวน์โหลดใบสมัคร ได้ที่ http://www.irdc.saga-u.ac.jp/en/interest/space.html

 

กรุณาจัดส่งใบสมัครและเอกสารหลักฐานที่กำหนดไปงานวิจัยและบริการวิชาการ สำนักงานคณบดี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560

โดยผู้สนใจต้องได้รับการเสนอชื่อผ่านคณะต้นสังกัดเท่านั้น (กำหนดส่งเอกสารแต่ละคณะอาจไม่ตรงกัน กรุณาตรวจสอบข้อมูลที่คณะอีกทางหนึ่งด้วย)

 

อนึ่ง มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะพิจารณาเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่สุด แต่ไม่เกิน 3 ราย ไปยัง Saga University และขอสงวนสิทธิ์ไม่รับพิจารณาผู้สมัครที่ไม่มีผลสอบวัดความสามารถทางด้านภาษาตามที่กำหนด

ขอเชิญนักศึกษาสมัครเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ Ewha Womans University ประเทศเกาหลี

ขอเชิญนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นสมัครเข้าร่วมในโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา Ewha Womans University (2018 Spring) ประเทศเกาหลี โดยนักศึกษาที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน จะได้รับยกเว้นค่าลงทะเบียน และค่าธรรมเนียมการศึกษา แต่นักศึกษาจะต้องเสียค่าใช้จ่ายอื่นๆ เอง เช่น ค่าหอพัก ค่าอาหาร ค่าเดินทาง ค่าประกันสุขภาพ เป็นต้น โปรดศึกษารายละเอียดและแนวทางการสมัครพร้อมส่งเอกสารการสมัครผ่านคณะต้นสังกัด(กำหนดส่งเอกสารและคณะอาจไม่ตรงกัน โปรดติดต่อตรวจสอบข้อมูลกับคณะของผู้สมัคร) ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยขอนแก่นจะพิจารณาเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่สุด แต่ไม่เกิน 3 คน
และพิจารณาตามเกณฑ์ต่อไปนี้

1. เป็นนักศึกษาในระดับปริญญาตรี หรือโทของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
2. มีผลการเรียน GPA อยุ่ในระดับ 2.50 ขึ้นไป
3. ผู้ที่มีเอกสารหลักฐานครบถ้วนที่สุด
4. มีความสามารถทางภาษาต่างประเทศ (อังกฤษ หรือ เกาหลี)
5. หนังสือรับรอง (Recommendation Letter) จากคณะต้นสังกัด
6. Statement of Purpose (1500-4000 English letters) (1500 – 2000 Korean Characters)
7. ต้องสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่นค่าหอพัก ค่าอาหาร ค่าเดินทาง ค่าประกันสุขภาพ เป็นต้น

และหลักฐานประกอบการสมัครที่ครบถ้วนที่สุด กำหนดส่งที่กองวิเทศสัมพันธ์ภายในวันที่ 20 ตุลาคม 2560 หากพ้นกำหนดนี้จะถือว่าคณะไม่มีผู้สมัคร

อนึ่ง นักศึกษาต้องดำเนินการในส่วนของการกรอก online application form ได้ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม – 15 พฤศจิกายน 2560
(Ewha Womans University รับสมัครทาง online เท่านั้นแต่ต้องเสนอชื่อผ่านมหาวิทยาลัยก่อน)

รายละเอียดเพิ่มเติม 
http://www.ewha.ac.kr/mbs/ewhaen/subview.jsp?id=ewhaen_030501000000

 

เอกสารดาวน์โหลด

1. Ewha Womans University Information Sheet(2018SPRING).pdf

2. Ewha_Health _ Medical Clearance Form.pdf

3. Student Agreement.pdf

4. Korean Language Course Description.pdf

ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ “Studies in France and Scholarships”

กองวิเทศสัมพันธ์ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศส ประจำประเทศไทย จัดงานบรรยายพิเศษในหัวข้อ “Studies in France and Scholarships” เพื่อแนะแนวการศึกษาต่อ ณ ประเทศฝรั่งเศส สำหรับอาจารย์ นศ. บุคลากร มข. และผู้สนใจทั่วไป ในวันอังคารที่ 3 ต.ค. 2560 เวลา 09.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม  3 ชั้น 2 อาคาร HS05 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มข.

ผู้สนใจสามารถเข้าฟังการบรรยายได้ที่ คุณวดิณลดา ธุระธรรม โทร 44566 หรือ 043 202059

ดูรายละเอียด 

ขอเชิญร่วมให้การต้อนรับและฟังบรรยายพิเศษจาก The Graduate School of Urban Innovation Yokohama National University Japan

ขอเชิญคณาจารย์ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ร่วมต้อนรับอาคันตุกะ สำหรับการมาเยี่ยมคาระวะ และการประชุมร่วมเพื่อทำข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ GRADUATE SCHOOL OF URBAN INNOVATION มหาวิทยาลัยแห่งชาติโยโกฮาม่า ประเทศญี่ปุ่น (YOKOHAMA NATIONAL UNIVERSITY JAPAN ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงในอันดับต้น ๆในการเรียนการสอนของประเทศญี่ปุ่น เพื่อเป็นการประสานในความร่วมมือทางด้านวิชาการระหว่างสถาบัน โดยได้มีเจตจำนงร่วมกันในการที่จะมีข้อตกลงอย่างเป็นทางการร่วมกันในหลากหลายแนวทาง ทั้งความร่วมมือทางด้านการเรียนการสอน การวิจัย การฝึกอบรม หรือการแลกเปลี่ยนบุคลากรและนักศึกษา เป็นต้น

หลังจากนั้น จะเป็นการบรรยาย 2 หัวข้อได้แก่

– Prof. Fumihiko Nakamura  เรื่อง “Transit Oriented Development and Smart City discussion’ + Q/A”  
– Asst.Prof.Miura Shino เรื่อง “Planning and Management of Streets for Walkable Cities’ + Q/A”
ในวันจันทร์ที่ 11 กันยายน 2560 เวลา 14.00 น.เป็นต้นไป ณ อาคารสิม

เชิญร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการเขียนเสนอโครงการเพื่อขอทุนวิจัยจากต่างประเทศ

กองวิเทศสัมพันธ์ มข. ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการเขียนเสนอโครงการเพื่อขอทุนวิจัยจากต่างประเทศ (International Grant Proposal Writing Workshop) ในวันอังคารที่ 4 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.30-16.00 ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 4 อาคารพิมล กลกิจ ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่ https://goo.gl/qaMdWJ หรือประสานงานโดยตรงที่คุณเสาวณีย์ นามทะจันทร์ โทร 4456 หรือ 043-202-059 หรือ saowana@kku.ac.th

ดูเอกสารเพิ่มเติม 1307

โครงการทุนการศึกษา  DUO-Thailand Fellowship Programme

ด้วยกองวิเทศสัมพันธ์ ได้แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการทุนการศึกษา  DUO-Thailand Fellowship Programme ระหว่างสถาบันอุดมศึกษาไทยและสถาบันอุดมศึกษาในประเทศสมาชิก ASEM ในยุโรป เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและการถ่ายโอนหน่วยกิตระหว่างกัน โดยระยะเวลาของความร่วมมือระหว่างนักศึกษาจะใช้เวลา 1 ภาคการศึกษา แต่ไม่เกิน 4 เดือน

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1.    เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีหรือบัณฑิตศึกษา ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาในประเทศไทย
2.    สัญชาติไทย
3.    มีคะแนนเฉลี่ยสะสม ระดับปริญญาตรี ไม่ต่ำกว่า 2.75 และระดับปริญญาโท ไม่ต่ำกว่า3.25
4.    มีความสามารถภาษาต่างประเทศ ดังนี้ TOEFL 213 ขึ้นไป (Computer-based) หรือ 550 ขึ้นไป (Paper-based) หรือ 79-80 ขึ้นไป (internet-based) IELTS ไม่ต่ำกว่า 6.0 D.E.L.F หรือ D.A.L.F Level B2 ขึ้นไป
5.    ต้องไม่อยู่ระหว่างการสมัครหรือการรับทุนต่างประเทศอื่น ๆ และไม่เคยได้รับทุน DUO-Thailand Fellowship Programme มาก่อน
6.    สามารถเข้าร่วมโครงการได้ตลอดระยะเวลาที่โครงการกำหนด
7.    ต้องส่งรายงานหรือใบแสดงผลการเรียนไปยังสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ภายใน 60 วันหลังจากเสร็จสิ้นโครงการแลกเปลี่ยน

ผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครจากเว็บไซต์ของ ASEM-DUO Fellowship Programme ที่ http://www.asemduo.org/ และเว็บไซต์ของ สกอ. www.inter.mua.go.th ส่งใบสมัครพร้อมเอกสารได้ที่ กองวิเทศสัมพันธ์ภายในวันที่ 18 สิงหาคม 2560 โดยมหาวิทยาลัยขอนแก่น จะเสนอชื่อนักศึกษาที่มีคุณสมบัติสอดคล้องตามเกณฑ์การเข้าร่วมโครงการ ไม่เกิน 3 คู่ โดยเป็นตัวจริง 1 คู่ และสำรอง 2 คู่ ตามลำดับ แต่ละคู่ประกอบด้วยนักศึกษาไทย 1 คน และนักศึกษาสัญชาติประเทศสมาชิก ASEM ในยุโรป 1 คน

ทุน Hubert H. Humphrey North-South Fellowship Program 2561

ทุน Hubert H. Humphrey North-South Fellowship Program ประจำปีการศึกษา 2561

มูลนิธิการศึกษาไทย- อเมริกัน แจ้งประชาสัมพันธ์การรับสมัครทุน Hubert H. Humphrey North-South

Fellowship Program ประจำปีการศึกษา 2561   สำหรับผู้บริหารระดับกลาง เพื่อศึกษาและอบรมฝึกงาน

ในสถาบันการศึกษาต่างๆในประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นระยะเวลา 10 -12 เดือน ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียด

ได้จาก http://www.fulbrightthai.org ภายใต้หัวข้อ Now Open ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 20 มิถุนายน 2560 เวลา 12.00 น.

Vishwakarma Institutes มอบทุนเรียนต่อป.ตรี-โท ที่อินเดีย

กระทรวงการต่างประเทศ แจ้งว่า Vishwakarma Institutes (VI) เมืองปุเณ สาธารณรัฐอินเดีย
ประสงค์จะให้การสนับสนุนนักศึกษาต่างชาติ (รวมทั้งนักศึกษาไทย) เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี และปริญญาโท สาขาวิศวกรรมศาสตร์ ที่ VIT และ VIT
( Vishwakarma Institute of Technology และ Vishwakarma Institute of Information Technology )
ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาด้านวิศวกรรมศาสตร์ โดยจะพิจารณาลดค่าเล่าเรียนครึ่งหนึ่งแก้นักศึกษา
แต่นักศึกษาต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนอื่นๆ เช่น ค่าบำรุงการศึกษา ค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าเดินทาง และค่าธรรมเนียมการตรวจลงตรานักศึกษา
ผู้สนใจ สามารถส่งเอกสารประกอบการสมัครไปยังศูนย์นักศึกษาต่างชาติของ Vishwakarma Institute ได้โดยตรง หมดเขตรับสมัครวันที่ 31 กรกฏาคม 2560

โครงการ Kumamoto University Summer Program in English

มหาวิทยาลัยคุมาโมะโตะ (Kumamoto University) ประเทศญี่ปุ่น จัดโครงการ Kumamoto University Summer Program in English ระหว่างวันที่ 25 กรกฎาคม – 3 สิงหาคม 2560 เพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้มีโอกาสเรียนรู้ร่วมกันกับนักเรียนญี่ปุ่นและนักเรียนต่างชาติอื่นๆ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ข้ามวัฒนธรรมและแบ่งปันมุมมองที่แตกต่าง อีกทั้งได้รับความรู้พื้นฐานของการเข้าใจวัฒนธรรมของชาวญี่ปุ่นโดยตรง ซึ่งKumamoto Universityได้แจ้งว่าอาจจะมีทุนสนับสนุน 80,000 เยน  (รวมค่าที่พัก ยานพาหนะตามโปรแกรม เอกสารการเรียน และทัศนศึกษา) ผู้เข้าร่วมโครงการต้องรับผิดชอบค่าเดินทางระหว่างประเทศ ค่าอาหาร (บางมื้อ) (ประมาณ 300 – 500 เยนต่อมื้อ) ค่าเดินทางจากที่พักไปยังมหาวิทยาลัย (ประมาณ 200 เยน/ครั้ง) ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ https://ird.kku.ac.th/scholarships.php?id=97 รายละเอียดเพิ่มเติม 
http://www.c3.kumamoto-u.ac.jp/2932/ โดยจะต้องจัดส่งเอกสารผ่านทางคณะภายในวันที่ 4 พฤษภาคม 2560 เพื่อจะได้จัดส่งไปยังกองวิเทศสัมพันธ์ต่อไป 

ขอเชิญร่วมสอบ IDP-IELTS Mock Test

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ IDP Education ประเทศไทย ขอเชิญผู้สนใจสมัครสอบ IDP-IELTS Mock Test ในวันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 โดยได้รับข้อสอบและประเมิลผลจาก University of Cambridge ESOL Examination (Cambridge ESOL)

ผู้สนใจสามารถสมัครสอบได้ที่ https://ird.kku.ac.th/ielts/ หรือสอบถามเพิ่มเติมที่คุณวดิณบดา โทร 44566

คลิ้กดูรายละเอียด