คลังเก็บหมวดหมู่: ข่าววิเทศสัมพันธ์

ขอประชาสัมพันธ์การจัดสอบ IDP-IELTS Mock Test

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ IDP Education ประเทศไทย ขอเชิญผู้สนใจสมัครสอบ IDP-IELTS Mock Test ในระหว่างวันที่ 14 พฤษภาคม 2561 – 25 พฤษภาคม 2561  โดยได้รับข้อสอบและประเมิลผลจาก University of Cambridge ESOL Examination (Cambridge ESOL)

ผู้สนใจสามารถสมัครสอบได้ที่ https://ird.kku.ac.th/ielts/ หรือสอบถามเพิ่มเติมที่คุณสาชิน  โทร 44565

ดาวน์โหลดกิจกรรม Goo.gl/vxcyDm

 

ขอเชิญผู้สนใจเข้าชม นิทรรศการสัญจรของเจแปนฟาวน์เดชั่น เรื่อง  “เมืองต้องสู้ ”

 

เจแปนฟาวน์เดชั่น และ หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญผู้สนใจเข้าชม นิทรรศการสัญจรของเจแปนฟาวน์เดชั่น เรื่อง  “เมืองต้องสู้ ” ประสบการณ์โครงการเมืองของญี่ปุ่นในทรรศวรรษ 1960 (Struggling Cities : from Japanese Urban projects in the 1960 s) ระหว่างวันที่  31 พฤษภาคม – 12 มิถุนายน 2561 ณ หอศิลป์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สำหรับเนื้อหาของนิทรรศการ เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมและเมืองของญี่ปุ่น โดยเริ่มจากความคิดทดลองมากมายเกี่ยวกับเมืองต่างๆที่เจริญเติบโตในญี่ปุ่นช่วง ค.ศ.1960 โดยใช้สื่อผสมหลากหลายเช่น โมเดลสถาปัตยกรรม ภาพถ่าย สไลด์ อะเนมิชั่นและโสตทัศนูปกรณ์     เพื่อให้ผู้ชมรับรู้และเข้าใจถึงความเชื่อมโยงระหว่าง อดีตและปัจจุบันว่า การค้นหาวิสัยทัศน์ของเมืองนั้นจะมีการคลี่คลายไปอย่างไรตามกาลเวลา

โดยนิทรรศการนี้ได้สัญจรรอบโลกซึ่งในไทย มีสองที่คือ หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากรและหอศิลป์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สำหรับพิธีเปิดที่ หอศิลป์ มข. มีกำหนดจัดในวันจันทร์ที่ 4 มิถุนายน 2561 เวลา 18.00 น. ทั้งนี้ก่อนพิธีเปิดคือ ช่วงเวลา  16.00 น. มีการบรรยาย  โดย รศ. ดร.รวี หาญเผชิญ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ ผศ.ดร. นิรมล กุลศรีสมบัติ ผู้อำนวยการศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ผู้สนใจสามารถเข้าชมได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

 

 

เชิญร่วมพิธีลงนาม MOU และฟังการบรรยายพิเศษ

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมพิธีลงนาม MOU กับบริษัท VR Digital และรับฟังการบรรยายพิเศษ  2 หัวข้อ คือ  “Fusion 360 : ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับนักออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่ออุตสาหกรรม (Fusion 360 : The best tools for Industrial Design)” โดย คุณวรัญญา เชาว์สุโข และทีมงาน และหัวข้อ “BIM Technology and Trends” โดย รศ.วิวัฒน์ อุดมปิติทรัพย์ และทีมงาน ในวันที่ 24 เมษายน 2561 เวลา 09.30 – 12.00 น.  ณ อาคารสิม  

สนใจสามารถเข้าฟังได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

ขอเชิญร่วมอบรมสัมมนาวิชาการ Education ICT Forum 2018

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย (ATCI) เป็นเจ้าภาพร่วมจัดงาน Education ICT Forum 2018 จึงเรียนเชิญคณาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมอบรมสัมนาวิชาการด้านการศึกษา ในระดับอุดมศึกษาภายใต้แนวคิดหลัก Transforming Higher Education to Serve With Digital Economy and Society ระหว่างวันที่ 25-26 เมษายน 2561 ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ห้องวายุภักษ์ 2-4 ชั้น 4 โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

สามารถส่งแบบตอนรับการเข้าร่วมสัมมนา และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณพิมพ์ภัสรา กนิษฐสุต โทรศัพท์ 02-661-7750 ต่อ 221, 222 และ 223 หรือ e-mail : pimphatsara@absolutealliances.com ; info@absolutealliances.com

ประชาสัมพันธ์ทุน KUST ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

ด้วย Kunming University of Science and Technology (KUST) ได้ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคุณหมิง KUST สาธารณรัฐประชาชนจีน ในสาขาต่าง ๆ ผู้สนใจสมัครเข้ารับทุนการศึกษาดังกล่าวสามารถศึกษารายละเอียดเอกสารข้อมูลและใบสมัครเพิ่มเติมได้ที่ https://ird.kku.ac.th/ หรือสอบถามผู้ประสานงาน  Ms. Liu, Ms. Wu หมายเลข 86 871 65173655 email  study_in_kust@aliyun.com ภายใน 30 มีนาคม 2561

รายละเอียด https://ird.kku.ac.th/scholarships.php?id=150

ทุนสนับสนุนเพื่อเข้าร่วมการนำเสนอผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการ การแสดงผลงานทางศิลปะ การออกแบบสถาปัตยกรรม นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ ในการประชุมวิชาการนานาชาติในต่างประเทศ ประจำงวดที่ 4/2561

กองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะให้ทุนสนับสนุนเพื่อเข้าร่วมการนำเสนอผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการ การแสดงผลงานทางศิลปะ การออกแบบสถาปัตยกรรม นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ ในการประชุมวิชาการนานาชาติในต่างประเทศ ประจำงวดที่ 4/2561 ซึ่งจะพิจารณาให้ทุนสำหรับผู้สนใจที่จะไปนำเสนอผลงานในระหว่างเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2561 โดยผู้สนใจสามารถส่งเอกสารไปยังกองบริหารงานวิจัยภายใน 5 เมษายน 2561 หรือสอบถามได้ที่ กฤติกา แดงรัตน์   : 043 203177 ใน มข. 42128, 42129

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา Short-Term Exchange Program at the University of the Ryukyus

กองวิเทศสัมพันธ์ ได้ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้าศึกษาในโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย ดังมีรายละเอียดคือ

1. Short-term Regular Program (STRP) – (เริ่มเข้าศึกษาภายในเดือนเมษายน 2561-Spring 2018)
โครงการ STRP เป็นโครงการแลกเปลี่ยนที่จัดการเรียนการสอนในหลักสูตรปกติของมหาวิทยาลัย คือหลักสูตรที่เปิดสอนในคณะต่าง ๆ ดังนั้น นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการจึงจำเป็นต้องมีความสามารถด้านภาษาญี่ปุ่นเป็นอย่างดี เริ่มเข้าศึกษาภายในเดือนเมษายน 2561-Spring 2018

กรุณาจัดส่งใบสมัครและเอกสารหลักฐานที่กำหนดไปยังสนง.คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  ภายในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560

2. University of the Ryukyus Short-term Student Exchange Program (URSEP) – Fall Semester

โครงการ URSEP จะใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน ดังนั้น ผู้สมัครจึงต้องมีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในระดับดี  หลักสูตรที่อยู่ในโครงการนี้ ประกอบด้วย Natural Sciences, Society และ culture of Japan และผู้สมัคร จะต้องมีผลสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ เช่น TOEFL, IELTS เริ่มเข้าศึกษาภายในเดือนตุลาคม 2561 (Fall Semester)

กรุณาจัดส่งใบสมัครและเอกสารหลักฐานที่กำหนดไปยังสนง.คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  ภายในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561

 

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดทุนดังกล่าว ได้ที่ http://isu.u-ryukyu.ac.jp/future-students/applicant-guidelines-forms/?lang=en

โปรดศึกษารายละเอียดและแนวทางการสมัคร อย่างละเอียด  และส่งเอกสารการสมัครผ่านคณะต้นสังกัด ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยขอนแก่นจะพิจารณาเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่สุด แต่ไม่เกิน 5 ราย ไปยัง University of the Ryukyus ต่อไป

The Sixth Asian International Conference on Humanized Health Care 2017: Humanized Health Care in the Challenges of the Transforming World (AIC-HHC 2017)

คณะพยาบาลศาสตร์ มข. ขอเชิญผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ภายใต้ชื่อ The 6th  International Conference on Humanized Health Care 2017 ในวันที่ 6 – 8 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด, จังหวัดขอนแก่น 
ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม https://aichhc2017.kku.ac.th/index.php/home/

Deadline submission: Full paper submission deadline 10 พฤศจิกายน 2560

Abstract submission deadline 10 พฤศจิกายน 2560 

 

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย  ณ Kanazawa University

กองวิเทศสัมพันธ์ขอเชิญนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นที่สนใจเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ประจำปี 2561-2562 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นโครงการเรียกว่า Kanazawa University Short-term Exchange student Programs 2018-2019 แบ่งออกเป็น

1. Program A (Kanazawa University Student Exchange Program-KUSEP)

2. Program B (Kanazawa University Japanese Language and Culture Program)

3. Program C (Kanazawa University Human and Social Sciences Short-term Exchange Program)

4. Program D (Kanazawa University Semester Program)

5. Program E (Kanazawa University Student Exchange Program for Science and Technology-KUEST)

สำหรับนักศึกษาผู้สนใจโปรดศึกษารายละเอียดและแนวทางการสมัครเข้าร่วมโครงการที่เว็บไซต์ http://www-isc.ge.kanazawa-u.ac.jp/eg/news/000073.html

และส่งใบสมัครพร้อมเอกสารการสมัครผ่านคณะต้นสังกัดไปยังกองวิเทศสัมพันธ์ ตามวันที่กำหนด ดังนี้

1. Program C, D และ E (ภาคการศึกษาเมษายน)  ส่งใบสมัครภายในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560

2. Program A, C, D และ E (ภาคการศึกษาตุลาคม)  ส่งใบสมัครภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561

หมายเหตุ: โปรดศึกษารายละเอียดการสมัครและหลักเกณฑ์การสมัครอย่างละเอียด และต้องส่งเอกสารกับคณะต้นสังกัดภายในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะพิจารณาเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่สุดตามจำนวนที่ได้ทำข้อตกลงไว้กับ Kanazawa University ต่อไป

ประกาศรับสมัครโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ Oita University ประเทศญี่ปุ่น

กองวิเทศสัมพันธ์ขอเชิญนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น สมัครเข้าร่วมในโครงการ International and Global OITA Based Education (IGLOBE) for Spring & Fall entries 2018 – 2019 (ระยะเวลาตั้งแต่ 6 เดือน ถึง 1 ปี) ภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย โดยแบ่งออกเป็น 2 หลักสูตร ดังนี้

1. IGLOBE (English)

เป็นหลักสูตรที่จัดขึ้นนักศึกษาต่างชาติ โดยจะจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษและภาษาญี่ปุ่น สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป และต้องมีผลการสอบวัดความสามารถภาษาอังกฤษ TOEFL 500 (61 score for Internet-based test) หรือ IELTS 5.0

2. IGLOBE (N4)

เป็นโครงการสำหรับนักศึกษาต่างชาติที่มีพื้นฐานความรู้ภาษาญี่ปุ่น โดยนักศึกษาสามารถเลือกศึกษาวิชาในหลักสูตรปกติของคณะต่างๆ ที่เปิดสอนเป็นภาษาญี่ปุ่น โดยจะจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาญี่ปุ่น จะต้องมีผลสอบ JLPT certificate ระดับ N4 ขึ้นไป

ซึ่งการแลกเปลี่ยน แบ่งเป็น 2 ช่วงเวลาคือ
1. Period I (เริ่มเข้าศึกษาภายในเดือนเมษายน 2560)
กรุณาจัดส่งใบสมัครและเอกสารหลักฐานที่กำหนดไปยังกองวิเทศสัมพันธ์ ภายในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560

2. Period II (เริ่มเข้าศึกษาภายในเดือนตุลาคม 2560)

กรุณาจัดส่งใบสมัครและเอกสารหลักฐานที่กำหนดไปยังกองวิเทศสัมพันธ์ ภายในวันที่ 19 มีนาคม 2561

ทั้งนี้ ขอให้นักศึกษาผู้สนใจโปรดศึกษารายละเอียดและแนวทางการสมัคร ตามเอกสารดาวน์โหลด  และส่งเอกสารการสมัครผ่านคณะต้นสังกัด  ภายในวันที่ 14 พฤศจิกายน เพื่อจะได้รวบรวมและคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมไปให้มหาวิทยาลัยขอนแก่นพิจารณากลั่นกรองอีกครั้ง 

ดูรายละเอียดและดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ https://ird.kku.ac.th/scholarships.php?id=129