เชิญชวนบุคลากร มข. สมัครเข้าร่วมโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ มข. ประจำปีงบประมาณ 2556

ฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี และ กองบริหารงานวิจัย มีความประสงค์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น สมัครเข้าร่วมโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2556  ในระหว่างวันที่ 27 พฤษภาคม – 3 มิถุนายน 2556  ดังมีรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ ทั้งนี้ หากมีข้อสอบถามเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ คุณรัชนี  รุ่งวงษ์ โทร. 089-7131387  Email : ratong@kku.ac.th

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดเอกสาร