งานออกแบบอาคารปรับปรุงและบูรณะ

งานปรับปรุงและบูรณะหอแจก เพื่อเป็นอาคารอเนกประสงค์ และลานวัฒนธรรม

ผู้ออกแบบ  :  ผศ.ดร. ทรงยศ  วีระทวีมาศ , ผศ.ดร. นภดล   ตั้งสกุล, อ.สุกัญญา  พรหมนารท
สถานที่ก่อสร้าง :  บ้านโคกโก่ง หมู่ที่ 5  ตำบลกุดหว้า  อำเภอกุฉินารายณ์  จังหวัดกาฬสินธุ์
รายละเอียดแบบ :
– แผนที่ตั้งโครงการฯ
– ผังบริเวณ
– แปลน
– รูปด้าน
– รูปตัด
– อื่นๆ

งานออกแบบปรับปรุงรูปลักษณ์อาคารและศึกษาดูงาน (ห้องรับรอง)

ผู้ออกแบบ  :  อ.วิทยากร  ดวงแก้ว
สถานที่ก่อสร้าง :  โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น
รายละเอียดแบบ :
– แผนที่ตั้งโครงการฯ
– ผังบริเวณ
– แปลน
– รูปด้าน
– รูปตัด
– อื่นๆ

งานออกแบบโครงการส่วนขยายโรงเรียนสาธิตอนุบาล

ผู้ออกแบบ  :  ผศ.ธนู  พลวัฒน์
สถานที่ก่อสร้าง :  โรงเรียนสาธิตอนุบาล
รายละเอียดแบบ :
– แผนที่ตั้งโครงการฯ
– ผังบริเวณ
– แปลน
– รูปด้าน
– รูปตัด
– อื่นๆ