งานออกแบบภูมิทัศน์

งานปรับปรุงลำน้ำห้วยหมากแข้ง และภูมิทัศน์ลำห้วยหมากแข้ง

ที่มาของโครงการ  :  สืบเนื่องจากปีงบประมาณ 2549 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กำหนดนโยบายให้ทุกจังหวัดคัดเลือกคลองเพื่อดำเนินโครงการคลองสวยน้ำใสให้เป็นต้นแบบการจัดการสิ่งแวดล้อมของคลองอื่นๆของจังหวัดอุดรธานี
โดยได้เลือกลำห้วยหมากแข้งจากถนนประจักษ์ศิลปาคม ถึง ถนนอธิบดีเป็นคลองสวยน้ำใส
ผู้ออกแบบ  :  รศ.ดร. ธาดา   สุทธิธรรม ,รศ.จีรศักดิ์  จินดาโรจน์, อ.อดุลย์   อักษร  อ. พรณรงค์   ชาญนุวงศ์
สถานที่ก่อสร้าง :  ลำห้วยหมากแข้ง ตำบลหมากแข้ง  อำเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี

รายละเอียดแบบ :
– แผนที่ตั้งโครงการฯ
– ผังบริเวณ
– แปลน
– รูปด้าน
– รูปตัด
อื่นๆ

งานปรับปรุงบึงทามจักจั่น

ที่มาของโครงการ  :  ปรับปรุงบึงทามจักจั่น (ร้านอาหาร)
ผู้ออกแบบ  : อ.วิทยากร  ดวงแก้ว  อ.พรสวัสดิ์  พิริยะศรัทธา
สถานที่ก่อสร้าง :  เทศบาลตำบลสีชมพู   อำเภอสีชมพู  จังหวัดขอนแก่น

รายละเอียดแบบ :
– แผนที่ตั้งโครงการฯ
– ผังบริเวณ
– แปลน
– รูปด้าน
– รูปตัด
– อื่นๆ

ที่มาของโครงการ  :  ปรับปรุงบึงทามจักจั่น (สถานีดับเพลิง)
ผู้ออกแบบ  : อ.วิทยากร  ดวงแก้ว  อ.พรสวัสดิ์  พิริยะศรัทธา
สถานที่ก่อสร้าง :  เทศบาลตำบลสีชมพู   อำเภอสีชมพู  จังหวัดขอนแก่น
รายละเอียดแบบ :
– แผนที่ตั้งโครงการฯ
– ผังบริเวณ
– แปลน
– รูปด้าน
– รูปตัด
– อื่นๆ

ที่มาของโครงการ  :  ปรับปรุงบึงทามจักจั่น (ห้องสมุด)
ผู้ออกแบบ  : อ.วิทยากร  ดวงแก้ว  อ.พรสวัสดิ์  พิริยะศรัทธา
สถานที่ก่อสร้าง :  เทศบาลตำบลสีชมพู   อำเภอสีชมพู  จังหวัดขอนแก่น
รายละเอียดแบบ :
– แผนที่ตั้งโครงการฯ
– ผังบริเวณ
– แปลน
– รูปด้าน
– รูปตัด
– อื่นๆ

ที่มาของโครงการ  :  ปรับปรุงบึงทามจักจั่น (หอชมวิว)
ผู้ออกแบบ  : อ.วิทยากร  ดวงแก้ว  อ.พรสวัสดิ์  พิริยะศรัทธา
สถานที่ก่อสร้าง :  เทศบาลตำบลสีชมพู   อำเภอสีชมพู  จังหวัดขอนแก่น
รายละเอียดแบบ :
– แผนที่ตั้งโครงการฯ
– ผังบริเวณ
– แปลน
– รูปด้าน
– รูปตัด
– อื่นๆ

ที่มาของโครงการ  :  ปรับปรุงบึงทามจักจั่น (อาคารเอนกประสงค์)
ผู้ออกแบบ  : อ.วิทยากร  ดวงแก้ว  อ.พรสวัสดิ์  พิริยะศรัทธา
สถานที่ก่อสร้าง :  เทศบาลตำบลสีชมพู   อำเภอสีชมพู  จังหวัดขอนแก่น
รายละเอียดแบบ :
– แผนที่ตั้งโครงการฯ
– ผังบริเวณ
– แปลน
– รูปด้าน
– รูปตัด
– อื่นๆ