งานออกแบบอาคารสมัยใหม่

อาคารเรียนรวมวิทยาลัยปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ที่มาของโครงการ  :  การก่อสร้างอาคารวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น เพื่อรองรับการจัดการเรียนการสอน โดยมุ่งหวังให้เป็นอาคารที่มีเอกลักษณ์
มีความสวยงามตามแบบสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ และคำนึงถึงประโยชน์ที่ใช้สอย เป็นสำคัญ
ผู้ออกแบบ  :  รศ.ดร. ธาดา   สุทธิธรรม, ผศ. วิชิต   คลังบุญครอง, ผศ.ดร. ชำนาญ   บุญญาพุทธิพงศ์
ผศ. สุรกานต์  รวยสูงเนิน , รศ.จีรศักดิ์  จินดาโรจน์ ,รศ. กิตติพงษ์     ตันมิตร และ อ. อดุลย์    อักษร
.
สถานที่ก่อสร้าง :  ภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น หลังอาคาร 25 ปี   ตำบลในเมือง   อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น
รายละเอียดแบบ :
– แผนที่ตั้งโครงการฯ
– ผังบริเวณ
– แปลน
– รูปด้าน
– รูปตัด
– อื่นๆ

อาคารวิทยพัฒนา  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ที่มาของโครงการ  : อาคารวิทยพัฒนา  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ผู้ออกแบบ  :  นายธันฐกรณ์  พงศ์พิมล , ผศ. วิชิต   คลังบุญครอง, ผศ.ดร. ชำนาญ   บุญญาพุทธิพงศ์
ผศ.ดร.ยิ่งสวัสดิ์   ไชยกุล.
สถานที่ก่อสร้าง :  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  จังหวัดมหาสารคาม
.
รายละเอียดแบบ :
– แผนที่ตั้งโครงการฯ
– ผังบริเวณ
– แปลน
– รูปด้าน
– รูปตัด
– อื่นๆ

อาคารโรงพลศึกษา และสนามกีฬา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ที่มาของโครงการ  : อาคารโรงพลศึกษา และสนามกีฬา มหาลัยวิทยาลัยมหาสารคาม
ผู้ออกแบบ  :  นายธันฐกรณ์  พงศ์พิมล , ผศ. วิชิต   คลังบุญครอง, ผศ.ดร. ชำนาญ   บุญญาพุทธิพงศ์
ผศ.ดร.ยิ่งสวัสดิ์   ไชยกุล , รศ. กิตติพงษ์     ตันมิตร
สถานที่ก่อสร้าง :   มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  จังหวัดมหาสารคาม
.
รายละเอียดแบบ :
– แผนที่ตั้งโครงการฯ
– ผังบริเวณ
– แปลน
– รูปด้าน
– รูปตัด
– อื่นๆ

อาคารพาณิชย์ และอาคารชุด

ที่มาของโครงการ  :. อาคารพาณิชย์   และอาคารชุด.
ผู้ออกแบบ  : ผศ.ดร.ยิ่งสวัสดิ์   ไชยกุล
.
สถานที่ก่อสร้าง :  ถนนเหล่านาดี  จังหวัดขอนแก่น.
รายละเอียดแบบ :
– แผนที่ตั้งโครงการฯ
– ผังบริเวณ
– แปลน
– รูปด้าน
– รูปตัด
– อื่นๆ

อาคารบ้านสามวิถี

ที่มาของโครงการ  :บ้านสามวิถี.
ผู้ออกแบบ  :  ผศ.ดร.ยิ่งสวัสดิ์   ไชยกุล
.
สถานที่ก่อสร้าง :  คณะพยาบาลศาสตร์
รายละเอียดแบบ :
– แผนที่ตั้งโครงการฯ
– ผังบริเวณ
– แปลน
– รูปด้าน
– รูปตัด
– อื่นๆ

งานปรับปรุงออกแบบห้องพักอาจารย์

ที่มาของโครงการ  : –
ผู้ออกแบบ  :  ผศ.วาริน  บุญญาพุทธิพงศ์ ,ผศ.ดร.นพดล  ตั้งสกุล ,อ.อภิญญา  อาษาราช
สถานที่ก่อสร้าง :  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

– รายละเอียดแบบ
– แผนที่ตั้งโครงการฯ
– ผังบริเวณ
– แปลน
– รูปด้าน
– รูปตัด
– อื่นๆ