โครงการประชุมวิชาการสถาปัตยกรรมและการออกแบบสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ขอเชิญผู้สนใจร่วมนำเสนผลงานวิจัย บทความวิชาการภารบรรยาย และภาคโปสเตอร์ในกลุ่มสาขาต่าง  ๆ ได้แก่ สถาปัตยกรรม ภูมิสถาปัตยกรรม เทคโนโลยีภูมิทัศน์ ผังเมืองและชุมชน เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เกษตรและสิ่งแวดล้อม ในการประชุมวิชาการสถาปัตยกรรมและการออกแบบสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1 (Architecture and Environmental Design Conference (AED 1st) “Build with Respect to Nature” ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุมคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://aed.mju.ac.th/?page_id=134 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2559  หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 053575354